16. apríla 2020

Pokyny pre nevyhnutné obrady, požehnania, a ďalšie cirkevné úlohy

Vo výnimočných časoch sa obrady zvyčajne môžu vykonať za nevyhnutých bezpečnostných opatrení. Napríklad, ak sa jedná o prenosné ochorenie, tí, ktorí vykonávajú obrady, si majú dôkladne umyť ruky a môžu tiež použiť rukavice a rúška na tvár.

Krsty a konfirmácie

Krsty a konfirmácie si vyžadujú súhlas vedúceho kňazstva s príslušnými kľúčmi. Ak je to potrebné, krstné obrady môžu prebiehať v prítomnosti aspoň štyroch ľudí: kandidáta na krst, kňaza alebo držiteľa Melchisedekovho kňazstva, ktorý krst vykonáva, a dvoch svedkov. Krst sa vykonáva na základe poverenia od biskupa alebo prezidenta misie, ktorý má potrebné kňazské kľúče. Biskup alebo prezident misie, alebo niekto, koho určia (kto by mohol byť jedným zo svedkov), musí sledovať a zaznamenať krst a konfirmáciu. Ak je to potrebné, osoba udeľujúca povolenie tak môže urobiť na diaľku pomocou technológie. Vedúci, rodina a priatelia môžu tiež sledovať na diaľku pomocou technológie. Počas doby, kedy sú dočasne pozastavené zhromaždenia sviatosti, môžu byť obrátení konfirmovaní hneď po krste.

Vysvätenia a ustanovenia do kňazstva

Kňazské obrady a ustanovenia si vyžadujú predchádzajúci súhlas osoby, ktorá drží príslušné kľúče kňazstva. Vyžadujú si tiež fyzické položenie rúk oprávneným držiteľom kňazstva. Obrad musí byť sledovaný a zaznamenaný osobou, ktorá je držiteľom kľúčov kňazstva, alebo niekto, koho takáto osoba určí. V prípade potreby môže tento jednotlivec sledovať obrad na diaľku pomocou technológie. Vedúci, rodina a priatelia môžu tiež sledovať na diaľku pomocou technológie.

Vysvätenia, povolania a ustanovenia sa môžu vykonávať bez predošlého vyjadrenia podpory v zbore a kole, ak to vopred schválila osoba, ktorá je držiteľom príslušných kľúčov kňazstva. Toto umožňuje Pánovmu dielu pokročiť vpred a dané obrady sa neskôr potvrdia po obnovení zhromaždení.

Služba chorým

Kňazské požehnanie si vyžaduje fyzické kladenie rúk. Spravidla ho vykonávajú dvaja alebo viacerí držitelia Melchisedekovho kňazstva, avšak môže ho udeliť aj jeden držiteľ kňazstva sám. Po splnení všetkých potrebných opatrení, keď podmienky zakazujú klásť ruky na hlavu danej osoby, sa môže vysloviť modlitba, vrátane použitia technológií. Je to modlitba viery a nie kňazské požehnanie. Ktokoľvek sa kedykoľvek môže modliť, postiť alebo inak inšpirovane slúžiť druhým.

Podávanie sviatosti

Členovia by mali využívať výhody požehnaní z účasti na zhromaždeniach sviatosti a zúčastňovať sa sviatosti každý týždeň, keď je to možné. Vo výnimočných prípadoch, keď sa zhromaždenia sviatosti zboru nekonajú dlhšiu dobu, môže biskup poveriť hodných držiteľov kňazstva vo svojom zbore, aby pripravili a podali sviatosť vo svojich domovoch alebo v domovoch iných členov zboru, ktorí nemajú hodného kňaza alebo držiteľa Melchisedekovho kňazstva v domácnosti. (Pozri General Handbook, 18.9.1.) Ak je to potrebné, môže podať sviatosť jeden kňaz alebo držiteľ Melchisedekovho kňazstva.

Členovia môžu zabezpečiť vlastný chlieb a vodu. Avšak, prípravu sviatosti má vykonať oprávnený držiteľ (držitelia) kňazstva. Držiteľ (držitelia) kňazstva podávajúci sviatosť sa musí nachádzať na rovnakom mieste ako tí, ktorí ju prijímajú, keď lámu chlieb, vyslovujú modlitby a podávajú sviatosť. Za neobvyklých okolností, kedy sviatosť nie je dostupná, môžu členovia nachádzať útechu v štúdiu modlitieb sviatosti a tým, že sa znova zaviažu žiť podľa zmlúv, ktoré uzavreli, a modlitbami za deň, kedy sviatosť obdržia osobne, náležite podávanú kňazstvom.

Jednotlivci a rodiny sú požehnané, keď majú súkromnú na domov zameranú bohoslužbu v nedeľu, osobnú alebo na diaľku. Takéto uctievanie môže zahŕňať modlitby, náboženské piesne a štúdium evanjelia. Ak je prítomný poverený držiteľ (držitelia) kňazstva, môže byť požehnaná a roznesená sviatosť.

Iné cirkevné úlohy

Zhromaždenia. Za extrémnych okolností môžu vedúci dočasne pozastaviť zhromaždenia a aktivity. Ak si to podmienky vyžadujú, môžu sa stretnutia biskupstva, pohovory a stretnutia rady zboru konať na diaľku pomocou technológie, ako sú telefónne hovory alebo videohovory. Biskupi a vedúci zboru môžu využiť technológiu na vysielanie posolstiev na doplnenie na domov zameraného uctievania členov.

Inšpirovaná služba. Slúžiaci bratia a sestry prídu na to, že existujú rôzne spôsoby, ako poskytnúť potrebnú podporu svojim prideleným jednotlivcom a rodinám. Či inšpirovanie slúžia osobne alebo na diaľku pomocou technológie, závisí to od miestnych okolností a potrieb, túžob a zdravia zúčastnených. Pohovory o inšpirovanej službe sa môžu konať na diaľku pomocou technológie, ak je to potrebné. V extrémnych prípadoch môže byť osobná inšpirovaná služba obmedzená na riešenie vážnych a naliehavých fyzických, duševných alebo emocionálnych potrieb. Slúžiaci bratia a sestry majú vhodnými spôsobmi preukázať svoju lásku a podporu.