16. apríla 2020

Reakcia na COVID-19

Okrem dokumentu „Pokyny pre nevyhnutné obrady, požehnania a ďalšie cirkevné úlohy“ sa tento dokument môže použiť na zodpovedanie otázok týkajúcich sa správy Cirkvi počas pandémie COVID-19.

Tieto dokumenty sa vydávajú ako reakcia na prerušenie cirkevných postupov a aktivít členov spôsobené celosvetovou pandémiou COVID-19.  Majú sa používať ako návod, pokiaľ táto pandémia a s ňou súvisiace úradné obmedzenia týkajúce sa cirkevných stretnutí a pohybu na verejnosti existujú v konkrétnej krajine alebo geografickej časti krajiny. Ďalšie pokyny môžu byť vydané neskôr.

Biskupi a prezidenti kolov majú byť ostražití a venovať pozornosť miestnym okolnostiam a reguláciám. Majú povzbudzovať členov Cirkvi, aby dodržiavali zákon. Pri každej z otázok a odpovedí uvedených nižšie sa má starostlivo uplatniť nasledovné:

·      Sociálny odstup, umývanie rúk a iné praktiky opísané v časti „Preventívne opatrenia pre členov“ na newsroom.churchofjesuschrist.org/article/coronavirus-update#preventative-measures

·      Zásady a protokol sebaizolácie podľa pokynov lekárov a vládnych predstaviteľov

·      Vládne nariadenia, regulácie a smernice stanovené v každej lokalite

Ďalšie dokumenty týkajúce sa vírusu COVID-19 sú k dispozícii na newsroom.ChurchofJesusChrist.org

Ak existujú mimoriadne ťažké otázky, prezidenti kolov sa majú obrátiť na svoje územné predsedníctvo.

I. Kňazské obrady a rodinné príležitosti

Podávanie sviatosti

Môžu držitelia kňazstva podávať sviatosť v domovoch druhých členov zboru, ktorí v domácnosti nemajú hodného kňaza alebo držiteľa Melchisedekovho kňazstva?

Vo všeobecnosti áno. V súčasnosti vládne nariadenia alebo miestne nariadenia obmedzujú túto prax v mnohých krajinách a mestách. Až do odvolania by držitelia kňazstva v týchto krajinách nemali vstupovať do domovov členov Cirkvi, s ktorými nie sú v príbuzenskom vzťahu a podávať sviatosť. Počas tohto obdobia môžu byť členovia požehnaní štúdiom modlitieb sviatosti a tým, že sa znova zaviažu žiť podľa zmlúv, ktoré uzavreli, a modlitbami za deň, kedy sviatosť obdržia osobne, náležite podávanú kňazstvom.

Patriarchálne požehnania

Môže udeľovanie patriarchálnych požehnaní pokračovať podľa plánu?

Udeľovanie patriarchálnych požehnaní by sa malo dočasne odložiť. Avšak, tým, ktorí sa pripravujú slúžiť na misii, sa má patriarchálne požehnanie udeliť pred začatím ich misionárskej služby.

Svadby, recepcie a pohreby

Umožňujú nové pokyny svadby (vrátane recepcií) a pohreby v zhromažďovacích budovách?

Ak to vládne nariadenia obmedzujú, svadby, recepcie a pohreby sa nemajú v zhromažďovacích budovách konať. Ak to zákon povoľuje, môžu biskupi a prezidenti kolov vykonávať obrad svadby vo vhodnom prostredí, v ktorom je možné zachovať spoločenský odstup. Technológia sa môže použiť aj na to, aby umožnila rodine a priateľom sledovať takýto obrad. Vedúci a členovia majú dodržiavať vládne nariadenia, regulácie a usmernenia.

Podľa zákona môže biskupstvo a predsedníctvo kolu viesť pohrebné obrady. Technológia sa môže použiť aj na to, aby umožnila rodine a priateľom sledovať takýto obrad a zaznamenať ho. V prípade želania sa môže väčší spomienkový obrad konať neskôr, keď to podmienky umožnia.

Pomenovanie a požehnanie detí

Umožňujú pokyny udeliť požehnanie deťom v domácnosti?

Áno. Ak to biskup povolí, požehnanie sa môže vykonať v dome rodiny namiesto cirkevného zhromaždenia. Má sa to náležite nahlásiť.

II. Administratíva zboru a kolu

Stretnutia a pohovory

Môžu sa stretnutia biskupstiev, stretnutia predsedníctiev kolu, stretnutia vysokých rád, ďalšie schôdze predsedníctiev a pohovory konať osobne?

Toto sú rozhodnutia, ktoré by sa mali robiť lokálne na základe všetkých dostupných informácií. Ak je to možné, stretnutia a pohovory sa môžu uskutočňovať prostredníctvom technológie.

Zaznamenávanie účasti na zhromaždeniach

Ako sa vypočíta a nahlasuje účasť, keď sú zhromaždenia pozastavené?

Účasť sa nebude nahlasovať, pretože nedeľné bohoslužby sú dočasne pozastavené.

Používanie budov a zariadení

Môžu sa využívať budovy a športové zariadenia? Môže sa mládež stretávať a hrať futbal na vonkajších priestranstvách a ihriskách?

Pobočkové, zborové a kolové aktivity sú dočasne pozastavené. Jednotlivci sa majú riadiť „preventívnymi opatreniami pre členov“. Členovia majú dodržiavať vládne nariadenia, regulácie a usmernenia.

Môžu v zhromažďovacích budovách pokračovať ďalšie denné aktivity, ako sú športy, skúšky zboru a lekcie klavíra?

Dočasne sa pozastavujú činnosti ako šport, skúšky zboru a hodiny klavíra. Členovia majú dodržiavať vládne nariadenia, regulácie a usmernenia.

Čo sa má robiť s triedami odvykania od závislostí a kurzami sebestačnosti, ktoré sa konajú každý týždeň v cirkevných budovách?

Majú sa konať prostredníctvom technológie.

Majú byť centrá rodinnej histórie v kolových centrách zatvorené?

Áno. Návštevníci majú používať technológiu z domu.

Seminár a inštitút

Všetky otázky nájdete v pokynoch CES v reakcii na vírus COVID-19.

Desiatok a dary

Budú biskupstvá naďalej prijímať desiatok a dary osobne a vkladať transakcie v priebehu týždňa, alebo sa to má počas obdobia, kedy sú zhromaždenia pozastavené, uskutočňovať iba elektronicky?

Členovia majú podľa možnosti posielať svoje dary online. Členovia, ktorí nemajú prístup k zasielaniu darov online, ich môžu stále fyzicky odovzdať ktorémukoľvek členovi biskupstva alebo ich poslať poštou s využitím dopredu vypísaných obálok s adresou, pokiaľ toto územné predsedníctvo nepovažuje za nevhodné. Ďalšie otázky položte územnému predsedníctvu. 

FSY konferencie

Uskutočnia sa toto leto (2020) mládežnícke konferencie FSY?

Konferencie FSY 2020, ktoré sa majú konať v USA a Kanade v roku 2020, boli odložené na rok 2021. Koly pozvané na konferencie FSY v roku 2020 sa zúčastnia až v roku 2021. Aktualizovaný harmonogram konferencií FSY, ktoré sa konajú v USA a Kanade v rokoch 2021 – 2023, bude čoskoro aktualizovaný. Tí, ktorí sa zaregistrovali, budú automaticky refundovaní. Mládež z kolov pozvaných v roku 2020, ktorá stále spĺňa vekové požiadavky, bude pozvaná na FSY v roku 2021.Mimo USA a Kanady poskytnú územné predsedníctva usmernenia ohľadom konania konferencií FSY v súlade s usmerneniami COVID-19 stanovenými vládami v ich komunitách a krajinách. Ďalšie informácie o konferenciách FSY sú k dispozícii na FSY.ChurchofJesusChrist.org.

III. Misionárska služba

Pred misiou

Majú sa žiadosti o misiu spracovávať miestnymi vedúcimi kňazstva aj naďalej? Budú misionári naďalej povolávaní aj v blízkej dobe?

Áno.

Môžu mať biskupi a prezidenti kolov osobný pohovor s potenciálnymi misionármi?

Áno, ale prípadné misionárske pohovory sa majú vykonávať na diaľku pomocou technológie tvárou v tvár, kedykoľvek je to možné.

Misionársky život

Môžu misionári naďalej vyučovať svoje kontakty osobne, keď sú povinní zostať vo svojich bytoch?

Nie. Misionári majú dodržiavať vládne nariadenia, regulácie a usmernenia, ako aj pokyny predsedníctva územia a misijného prezidenta. Svoje kontakty však môžu aj naďalej vyučovať pomocou technológie. (Pozri misionárske videosérie o výučbe s technológiou).

Môžu misionári naďalej kontaktovať na uliciach?

Misionári majú dodržiavať vládne nariadenia, regulácie a usmernenia, a riadiť sa pokynmi predsedníctva územia a misijného prezidenta.

Ak je misionár požiadaný, aby poskytol požehnanie niekomu, kto má príznaky koronavírusu, má mu misionár udeliť požehnanie?

Nie. Misionári nemajú navštevovať ľudí, ktorí boli pozitívne testovaní, vykazujú príznaky alebo boli v kontakte s niekým infikovaným vírusom COVID-19. Môžu im inšpirovane slúžiť prostredníctvom technológie a modliť sa za nich.

Majú misionári naďalej ponúkať službu a pracovať s programom JustServe?

Misionári majú dodržiavať vládne nariadenia, regulácie a usmernenia, ako aj pokyny predsedníctva územia a prezidenta misie.

Misionárska práca členov

Môže misionárska práca členov naďalej pokračovať?

Áno, pod vedením prezidenta kolu a biskupa. Na misionársku prácu členov sa vzťahujú rovnaké obmedzenia osobných návštev ako na misionársku prácu na plný úväzok, pokiaľ podmienky nebudú umožňovať inak.

Misionárske stretnutia

Môže sa územné predsedníctvo počas návštev v misiách zúčastniť rád vedúcich a zónových stretnutí?

Fyzické zhromažďovanie misionárov na zónových stretnutiach je dočasne pozastavené. Stretnutia sa môžu konať podľa potreby na diaľku pomocou technológie.

IV. Chrámová práca

Pohovory a aktivácia chrámových odporučení

Majú byť členovia Cirkvi povzbudzovaní, aby si udržiavali chrámové odporučenie aktuálne?

Áno. Aktuálne chrámové odporučenie uznáva hodnosť človeka vstúpiť do chrámu, aj keď nie je chrámová práca možná.

Musia sa pohovory pre chrámové odporučenia aj naďalej uskutočňovať osobne?

Nie. Členovia biskupstiev a predsedníctiev kolov môžu dočasne viesť pohovory pre chrámové odporučenie s použitím technológie tvárou v tvár. Členovia majú pokračovať v pohovoroch s členom biskupstva a potom aj s členom predsedníctva kolu.

Môžu sa vydávať chrámové odporučenia aj bez podpisov?

Áno. Členovia biskupstva môžu viesť pohovory s použitím dostupnej technológie. Po pohovore môžu odporúčanie podpísať, odfotografovať ho a poslať fotografiu tajomníkovi kolu. Ten má potom doručiť alebo poslať poštou podpísané chrámové odporučenie členovi. Člen má odporučenie podpísať potom, ako ho dostane.

Po pohovore s členom predsedníctva kolu môže tento člen alebo tajomník kolu aktivovať takéto odporučenie bez podpisu. Po obnovení zhromaždení sviatosti zboru a iných stretnutí si má každý člen svoje odporučenie dať podpísať členom predsedníctva kolu, ak už nebolo podpísané.

V. Iné otázky

Máme sa naďalej zúčastňovať akcií darovania krvi?

Áno, akcie na darovanie krvi budú pokračovať, ale musia sa riadiť vládnymi nariadeniami, reguláciami a usmerneniami stanovenými v každom štáte a protokolom entity, ktorá bude konať takéto akcie (Červený kríž alebo iné).  Parkoviská pri zhromažďovacích budovách sa môžu využívať pre organizácie ako Červený kríž a iné subjekty využívajúce prenosné zariadenia, ak sa dodržiavajú všetky vládne nariadenia, regulácie a usmernenia.

Majú vedúci informovať členov, ktorí mohli byť v kontakte s ostatnými členmi Cirkvi, ktorí boli vystavení alebo infikovaní vírusom COVID-19?

Vo všeobecnosti áno, vrátane inštruovania vedúcich a slúžiacich bratov a sestier, ktorých povinnosti by ich mohli prirodzene priviesť do kontaktu s infikovanými členmi. Títo vedúci a slúžiaci bratia a sestry by mali byť poučení, aby naďalej inšpirovane slúžili, ale prostredníctvom technológie a na diaľku, a aby sa riadili pokynmi v časti „Preventívne opatrenia pre členov“. Členovia majú dodržiavať platné zákony, vrátane vládnych nariadení, regulácií a usmernení.

 

Ďalšie otázky smerujte územným predsedníctvam, ktoré môžu poskytnúť potrebné usmernenia.