Články

Prezident Eyring použil príklad Josephovej modlitby, aby nás učil o moci vierou naplnenej modlitby.
Sestra Cordonová nám pripomína, aby sme nechali žiariť naše svetlo a boli dobrými príkladmi pre ľudí okolo nás.
Prezident Nelson nám pripomína svoj prorocký prísľub, že keď budeme používať správny názov cirkvi, Nebeský Otec na nás vyleje Svoju moc a požehnania.
Prezident Nelson povzbudzuje každého, aby zvýšil svoju schopnosť vypočuť Ho.
Prezident Nelson sa delí o niekoľko z kľúčových požehnaní, ktoré vzišli zo znovuzriadenia evanjelia Ježiša Krista, a prečo sú nevyhnutné, aby sme zostali pozitívni a mali nádej.
Mladé dievča z Islandu sa delí o svoju pôsobivú skúsenosť s modlitbou a ako posilnila jej vieru v Boha.
Pozrite si stvárnenie veršov 1. Nefi 17:49, 51 z Knihy Mormonovej
Pozrite si stvárnenie veršov Alma 32:12 – 13 z Knihy Mormonovej