Posolstvá územných vedúcich

Predtým, ako som bol povolaný ako územný sedemdesiatnik, som čelil jednej z najnáročnejších fáz mojej cesty viery.
Moc Ducha Svätého nám pomáha rozpoznávať Božie nabádania a správny význam udalostí, ktoré sa nám stanú, alebo nám pomáha rozhodovať sa. Nikdy nebolo naliehavejšie vedieť, ako k vám Duch hovorí, ako práve teraz.
V každom pokolení máme žijúcich prorokov, ktorí nás vedú a učia, ako odpútať našu myseľ od každodennosti a „mať myseľ Kristovu“. Tí, ktorí počúvajú žijúceho proroka a uplatňujú jeho rady, sa zbavujú obmedzujúcich postojov a rozvíjajú myseľ Kristovu.
Pokorte sa pred Bohom. Vylejte svoje srdce pred Ním a vyhľadávajte odpovede a útechu. Modlite sa v mene Ježiša Krista ohľadom svojich starostí, obáv, slabostí. A potom počúvajte! Skrze osobné zjavenie môžete obdržať svoje vlastné svedectvo.
Proces obrátenia zahŕňa uplatňovanie viery v Ježiša Krista, každodenné pokánie, krst, obdržanie Ducha Svätého a vytrvanie do konca. Skutočné obrátenie znamená, že sa rýchlo oddávame plneniu vôle nášho Nebeského Otca.
Vďačnosť nie je len kľúčom k osobnej radosti. Motivuje nás tiež k tomu, aby sme boli pre druhých požehnaním a zmenili svet k lepšiemu.
Sabatný deň je vzácnym Božím darom, ktorý nám poskytuje oddych od výziev každodenného života, príležitosť na fyzické a duchovné omladenie, možnosť získať osobné zjavenie prostredníctvom počúvania a učenia sa Jeho slova, a možnosť konať dobro a povzbudzovať druhých.
Vďačnosť je úžasnou a základnou vlastnosťou, ktorú má Kristus, ktorú musíme rozvíjať, aby sme mali v živote viac radosti a aby sme častejšie videli ruku Pána.
Starší Massimo De Feo nám v tomto článku vysvetlí o vytváraní si dobrých duchovných návykov, a o tom, aké výsledky a požehnania nám to prinesie do života.
Keď s vďačnosťou a v radostnom očakávaní pripravujeme svoje srdcia na to, aby ich Pán vzal a zapečatil Svoje súdy vyššie, generálne konferencie sa môžu stať jedným z najobľúbenejších období roka.
Rozpoznajme a pamätajme na čo najviac chvíľ, kedy sme vo svojom živote cítili Pánovu ruku.
Chrám je osobný dar od Pána. Požehnáva nielen národy a krajiny, ale najmä jednotlivcov a rodiny. Stavba a údržba chrámov možno nezmení váš život, ale čas, ktorý v chráme strávite, ho nepochybne zmení.