16. apríla 2020

Administratívne zásady v náročných časoch

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa sústreďuje na božsky dané povinnosti, ktoré majú pomáhať členom v ich pokroku na ceste zmluvy k večnému životu. Cirkev a jej vedúci pomáhajú dosiahnuť tento božský účel tak, že poskytujú kňazskú právomoc a kľúče, zmluvy a obrady a prorocké vedenie. Cirkev pozýva všetkých ľudí, aby prišli k Ježišovi Kristovi a verne dodržiavali Jeho prikázania.

Náročné časy

Písma sú jasne hovoria, že v tejto dispenzácii zažijeme náročné časy. Za ťažkých okolností Cirkev vyhlási základné zásady a vykoná potrebné obrady, aby požehnala deťom Nebeského Otca. Bez ohľadu na čas alebo okolnosti sú určité veci v Pánovej Cirkvi nevyhnutné. To zahŕňa posvätnú náuku a obrady.

Globálna občianska zodpovednosť

Členovia Cirkvi sú vďační za zákony mnohých národov po celom svete, ktoré chránia náboženskú slobodu a rešpektujú posvätnú slobodu svedomia.

Cirkev učí, že jej členovia majú podporovať a dodržiavať zákony krajiny, v ktorej žijú. Tieto vlády prijímajú zákony, ktoré sú podľa ich vlastného úsudku čo najlepšie premyslené, aby zabezpečili verejný záujem. Berieme na vedomie, že za výnimočných okolností môžu byť na istý čas všetky práva jednotlivcov primerane obmedzené kvôli ochrane bezpečnosti širokej verejnosti.

V čase pandémie alebo prírodnej katastrofy bude Cirkev reagovať na oficiálne príkazy, aby podnikla potrebné kroky, ako je zrušenie alebo odloženie zhromaždení alebo iných stretnutí. Cirkev a jej členovia sú odhodlaní byť dobrými občanmi a dobrými susedmi. Cirkev má dlhú históriu ponúkania a poskytovania pomoci tým, ktorí to potrebujú.

Spolu s naším záväzkom byť dobrými globálnymi občanmi s úctou vyhlasujeme, aby boli všetkým ľuďom viery poskytnuté rozumné kompromisy pri tom, ako sa usilujú o účasť na obradoch, ktoré sú základom ich viery.

Pán pripravil Svoju cirkev

Inšpirované vedenie v priebehu mnohých rokov pripravilo Pánovu Cirkev a jej členov, ako časne, tak aj duchovne, na meniace sa a náročné časy.

Okrem dlhodobej rady pre členov, aby mali vo svojich domovoch uskladnené potraviny, sa členovia Cirkvi zameriavajú aj na dodržiavanie dňa sabatu, inšpirovanú službu druhým a posilňovanie kvór Melchisedekovho kňazstva a Združenia pomoci. Prostredníctvom Svojich prorokov Pán zvýšil sústredenie sa na domov zameranú, Cirkvou podporovanú výučbu a žitie evanjelia. Členovia boli povzbudení, aby si zo svojich domovov vytvorili skutočné svätyne viery, kde sú deti a mládež vyučovaní evanjelium. Študijné osnovy Poď, nasleduj Ma poskytujú model, vďaka ktorému sa členovia kdekoľvek učia evanjelium vo svojich domovoch a v Cirkvi. Program Deti a mládež je tiež zameraný na domov a umožňuje rodičom vychovávať svoje deti duchovne, intelektuálne, fyzicky a spoločensky.

Členovia sú povzbudzovaní, aby používali technológie na zdieľanie posolstiev evanjelia normálnymi a prirodzenými spôsobmi. Misionári dostali pomôcky, ktoré im umožňujú nájsť a učiť, aj keď osobný kontakt nie je možný. Členovia sa môžu zapájať do práce na rodinnej histórii zo svojich domovov.

Keď sa pozrieme na vzájomne prepojené vzorce tohto a mnohého ďalšieho úsilia, vidíme, ako nás Pán starostlivo zorganizoval a usporiadal, aby sme sa pripravili na náročné časy.

Základné zásady a obrady

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní je cirkvou poriadku. Obrady a požehnania sú posvätné úkony, ktoré sa vykonávajú kňazskou právomocou. Aj keď sa môžu niektoré postupy meniť v závislosti od okolností, je potrebné chrániť základné náuky, zásady a obrady.

Mnoho obradov, ako sú konfirmácie, vysvätenia, požehnania, ustanovenia a udeľovanie kľúčov kňazstva si vyžaduje kladenie rúk. Takéto obrady si vyžadujú, aby držiteľ kňazstva, ktorý vykonáva obrad, bol na rovnakom mieste ako prijímateľ. Kňazské obrady nie je možné vykonávať pomocou technológie na diaľku. Ak to okolnosti vyžadujú, ostatní môžu sledovať obrad na diaľku pomocou technológie, ak to povolí predsedajúca autorita. 

V týchto ťažkých časoch musia predsedajúce autority múdro rozhodovať, pokiaľ sa jedná o to, ktoré obrady sa majú dočasne odložiť.  Pri prenosnom ochorení majú tí, ktorí vykonávajú obrad, prijať potrebné preventívne opatrenia, aby chránili seba a druhých.

Priložené sú pokyny pre nevyhnutné obrady, požehnania a ďalšie cirkevné úlohy.

Tieto dokumenty sa vydávajú ako reakcia na prerušenie cirkevných postupov a aktivít členov spôsobené celosvetovou pandémiou COVID-19. Majú sa používať ako návod, pokiaľ táto pandémia a s ňou súvisiace úradné obmedzenia týkajúce sa cirkevných stretnutí a pohybu na verejnosti, existujú v konkrétnej krajine alebo geografickej časti krajiny. Ďalšie pokyny môžu byť vydané neskôr.

Záver

Ako povedal prorok Nefi: „Pán nedáva prikázania deťom ľudským, iba ak pre nich pripraví cestu, aby mohli uskutočniť vec, ktorú im prikazuje“ (1. Nefi 3:7). Pán nám pomôže. Moc kňazstva a spravodlivosť členov nám pomôžu napredovať v nasledujúcich dňoch.