Prvé predsedníctvo poskytuje vedenie ohľadom toho, ako viesť Cirkev v náročnom období

HeslopFamily_SacMeetHome

V odpovedi na narušenia spôsobené pandémiou COVID-19 sú poskytnuté zdroje

Ako môže človek inšpirovane slúžiť, dať kňazské požehnanie alebo zabezpečiť sviatosť večere Pána počas globálnej pandémie? Aj tieto otázky sú súčasťou problémov, o ktorých hovorí Prvé predsedníctvo Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v liste a dvoch dokumentoch zaslaných celosvetovému vedeniu cirkvi v čase, keď aj naďalej riešime vplyv vírusu COVID-19. Newsroom.ChurchofJesusChrist.org má tiež tretí dokument (ktorý sa nachádza nižšie), ktorý obsahuje odpovede na mnohé otázky, ktorými sa list Prvého predsedníctva vedúcim nezaoberá.

Spomínané dva dokumenty zaslané vedúcim vysvetľujú administratívne zásady pre Cirkev počas tohto náročného obdobia.

„Pripájame pokyny pre nevyhnutné obrady, požehnania a iné cirkevné úlohy, ktoré majú viesť vedúcich počas súčasnej krízy a náročných dní, ktoré sú pred nami,“ hovorí list Prvého predsedníctva. „Poskytujeme tieto dokumenty kvôli narušeniam v cirkevných postupoch a aktivitách členov, ktoré spôsobila celosvetová pandémia COVID-19. Majú poskytovať vedenie, pokiaľ táto pandémia pretrváva v konkrétnej krajine alebo regióne. Ďalšie pokyny môžu byť vydané neskôr.“

Dokument o administratívnych zásadách poskytuje povzbudenie pre vedúcich. Hovorí o nezvyčajných ťažkostiach súčasnej situácie, zodpovednosti každého Svätého byť dobrým globálnym občanom, pripomína, že Pán pripravil túto Cirkev na tieto výzvy a hovorí o nevyhnutnej múdrosti, ktorú vedúci potrebujú, aby vykonávali svoje duchovné povinnosti.

„Pán nám pomôže,“ hovorí dokument. „Moc kňazstva a spravodlivosť členov nám pomôžu napredovať v nasledujúcich dňoch.“

Prečítajte si celý dokument „Administratívne zásady v náročných časoch“.

Druhý dokument hovorí o základných obradoch cirkvi (krsty, konfirmácie, vysvätenia do kňazstva a ustanovenia), kňazských požehnaniach, podávaní sviatosti večere Pána, cirkevných zhromaždeniach a každodennej službe poskytovanej Svätými neskorších dní.

Obrady krstu, konfirmácie a vysvätenia do kňazstva sa musia vykonávať osobne. Ak je to nutné, vedúci, ktorý dohliada na tieto obrady (spolu s ďalšími vedúcimi, rodinou a priateľmi) môže pozerať obrad na diaľku pomocou technológie.

Kňazské požehnania na uzdravenie chorých si tiež vyžadujú fyzický dotyk ruky na hlavu. Dokument však hovorí, že „po zavedení každého nevyhnutného preventívneho opatrenia, kedy podmienky zabraňujú položeniu rúk na hlavu osoby, sa môže vysloviť modlitba, vrátane využitia technológie. Je to modlitba viery a nie kňazské požehnanie. Ktokoľvek sa kedykoľvek môže modliť, postiť alebo inak inšpirovane slúžiť druhým.“

Ako je to už od polovice marca tohto roku, miestni biskupi môžu oprávniť držiteľov kňazstva vo svojej kongregácii, aby u seba doma pripravili a poskytli sviatosť. „V nezvyčajných okolnostiach, keď sviatosť nie je dostupná,“ dodáva dokument, „môžu členovia nájsť útechu študovaním modlitieb sviatosti a opätovným zaviazaním sa, že budú žiť podľa zmlúv, ktoré uzatvorili, a modlením sa za deň, kedy sviatosť obdržia osobne, náležite podanú kňazstvom.“

Prečítajte si viac v dokumente „Pokyny pre nevyhnutné obrady, požehnania a ďalšie cirkevné úlohy“. 

Dokument otázok a odpovedí zodpovedá niekoľko ďalších dôležitých otázok, ktoré sa pýtajú Svätí neskorších dní na celom svete. Nasledujú len tri príklady.

 • Môžu sa v zhromažďovacích budovách konať svadby a pohreby?

  Ak to vládne nariadenia obmedzujú, svadby, recepcie a pohreby sa v zhromažďovacích budovách nemajú konať. Ak to zákon povoľuje, biskupi a prezidenti kolov môžu vykonávať obrad svadby vo vhodnom prostredí, v ktorom je možné zachovať spoločenský odstup. Technológia sa môže použiť aj na to, aby umožnila rodine a priateľom sledovať takýto obrad. Vedúci a členovia majú dodržiavať vládne nariadenia, regulácie a usmernenia.
 • Musia sa pohovory pre chrámové odporučenia aj naďalej uskutočňovať osobne?

  Nie. Členovia biskupstiev a predsedníctiev kolov môžu dočasne viesť pohovory pre chrámové odporučenie s použitím technológie tvárou v tvár. Členovia majú pokračovať v pohovoroch s členom biskupstva a potom aj s členom predsedníctva kolu.
   
 • Máme sa aj naďalej zúčastňovať akcií darovania krvi?

  Áno, akcie darovania krvi budú pokračovať, ale musia sa riadiť vládnymi nariadeniami, reguláciami a usmerneniami stanovenými v každom štáte a protokolmi entity, ktorá bude konať takéto akcie (Červený kríž alebo iné). Červený kríž a iné subjekty využívajúce prenosné zariadenia môžu využívať zhromažďovacie budovy a priľahlé parkoviská, ak sa dodržiavajú všetky vládne nariadenia, regulácie a usmernenia.

Prečítajte si celý dokument otázok a odpovedí „Reakcia na COVID-19: odpovede na otázky“.

„Sme vďační za úsilie, ktoré mnohí z vás vynakladáte, aby ste pozorne dodržiavali pokyny od národných, štátnych a miestnych vedúcich v mnohých krajinách v reakcii na pandémiu COVID-19,“ povedalo Prvé predsedníctvo. „Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní tiež prijíma vhodné opatrenia a poskytuje pomoc tým, ktorí to potrebujú. Za súčasných okolností a v podmienkach, ktoré môžu nastať v budúcnosti, budú Cirkev a jej členovia verne nasledovať náš záväzok byť dobrými občanmi a dobrými susedmi.