Prvé predsedníctvo poskytlo pokyny pre bezpečný návrat k cirkevným zhromaždeniam a aktivitám

Prvé predsedníctvo a Kvórum dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní povolili postupný návrat k niektorým z týždenných bohoslužieb a aktivít cirkvi. V ozname zaslanom generálnym a miestnym vedúcim po celom svete sa uvádza, že to majú zavádzať iba vtedy, ak to umožňujú nariadenia miestnej samosprávy a po tom, čo územné predsedníctva cirkvi poskytnú ďalšie usmernenie miestnym cirkevným vedúcim.

Bude sa používať dvojfázový prístup, ktorý bude vždy nasledovať vládne nariadenia, aby sa zaistilo zdravie a bezpečnosť všetkých zúčastnených. Nižšie uvedené modely môžu byť prispôsobené územnými predsedníctvami potrebám miestnych podmienok a podľa schválenia ich kontaktov v Kvóre dvanástich apoštolov a predsedníctve sedemdesiatnikov. Prezidenti kolov, ktorí sa budú radiť s biskupmi, určia konkrétne načasovanie obnovenia zhromaždení a aktivít.

Sabatné bohoslužby: Fáza 1

Skrátené zhromaždenia v zhromažďovacej budove s maximálnym počtom 99 jednotlivcov v súlade s nariadeniami miestnej samosprávy

Ostatné stretnutia a aktivity (vrátane svadieb a pohrebov): Fáza 1

Skrátené zhromaždenia podľa nariadení miestnej samosprávy alebo sa môžu konať diaľkovo pomocou technológie

Sabatné bohoslužby: Fáza 2

Zhromaždenia v zhromažďovacej budove so 100 a viac jednotlivcami v súlade s nariadeniami miestnej samosprávy

Ostatné stretnutia a činnosti: Fáza 2

Zhromaždenia v zhromažďovacej budove sa môžu konať v súlade s nariadeniami miestnej samosprávy.

„Sme vďační za vieru našich členov, ktorí uctievali doma, a sme vďační za požehnania, ktoré prídu, keď sa znova zhromaždíme na bohoslužbách a aktivitách,“ povedalo Prvé predsedníctvo.

Bratia pri roznose sviatosti

Všeobecné smernice

Vedúci cirkvi sú poverení riadiť sa listom Prvého predsedníctva zo 16. apríla 2020 „Administratívne zásady v náročných časoch“ a jeho dvoma prílohami (pozri tu a tu). Sú tiež vyzývaní, aby zvážili tieto ďalšie zásady a usmernenia, aby sa naďalej zabránilo šíreniu vírusu COVID-19:

  • Ochrane zdravia a bezpečnosti členov venujte zvýšenú opatrnosť. Venujte osobitnú pozornosť členom, ktorých zdravie alebo vek ich vystavuje vysokému riziku.

  • Poraďte jednotlivcom, ktorí sa necítia dobre alebo ktorí boli požiadaní, aby ostali v karanténe, alebo ktorí prejavujú ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, aby sa nezúčastňovali zhromaždení: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy, výtok z nosa alebo bolesť hrdla.

  • Postupujte podľa pravidiel sociálneho odstupu, umývania rúk a ďalších praktík opísaných v časti „Preventívne opatrenia pre členov“.

  • Dodržiavajte miestne vládne nariadenia týkajúce sa verejných zhromaždení, vrátane veľkosti stretnutia, frekvencie a trvania. Prosím, použite vládne nariadenia.

  • Prosím, vráťte sa pomaly k bežným postupom a pokračujte vo fungovaní na diaľku pomocou technológie, zatiaľ čo sa postupne začnete stretávať s ľuďmi osobne, ako je opísané nižšie. Prioritou osobných stretnutí majú byť zhromaždenia, na ktorých sa vykonávajú obrady, ako sú krsty a zhromaždenia sviatosti.

Oznam pre vedúcich poskytuje ďalšie pokyny týkajúce sa spoločenského odstupu, čo robiť, keď sa chce viac členov Cirkvi zúčastniť na zhromaždení, ako postupovať, keď sa v zhromažďovacej budove stretávajú viaceré kongregácie, vhodné hygienické postupy, bezpečné podávanie sviatosti a ďalšie.

Až do ďalších pokynov sú členovia vyzývaní, aby si aj naďalej užívali uctievanie sabatu zamerané na domov.