Zvyšovanie viery skrze Kristovu trvalú lásku

Posolstvo územného predsedníctva

Starší Kearon
Starší Patrick Kearon, Veľká Británia Prezident územia Európa

Spasiteľ je dokonalý príklad lásky vyjadrenej myšlienkou, slovom a skutkom. Písma nám poskytujú náhľad na Jeho láskavú povahu. Keď Vykupiteľ umýval nohy apoštolom, učil:  „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali.“ [1] Kristus nás vyzýva, aby sme hľadali spôsoby, ako vo svojom živote preukazovať a cítiť väčšiu lásku.


Skrze tento jednoduchý plán máme príležitosti učiť sa o Spasiteľovi a Jeho láske. Tieto tri kroky nás privedú bližšie k Nemu a k Jeho učeniam.


Po prvé, priveďte priateľa. Spasiteľ miluje každé jedno z Božích detí. Môžeme postupne vidieť seba a ostatných tak, ako nás vidí On. Buďte dobrým priateľom. Jednoduchá esemeska alebo telefonát môže veľa zmeniť v živote iného človeka. Pozvite priateľa, aby išiel s vami na prechádzku, najesť sa a na zhromaždenie. Budete si viac všímať radosti a potreby oného priateľa a budú vám dané príležitosti, aby ste sa podelili o čistú lásku Kristovu.[2]


Po druhé, staňte sa duchovne a časne sebestačnými. Keď príde zjavenie, rýchlo odpovedzte. Zjavenie sa môže týkať duchovných i časných vecí. Duchovná sila môže byť posilnená pravidelnejším čítaním písiem a tým, že sa postíte s väčším úmyslom. Môžete obdržať nabádanie, aby ste si doplnili vzdelanie, zaujímali sa o lepšie zamestnanie alebo aby ste si zvýšili svoje osobné úspory. Keď sa stanete sebestačnejšími, budete schopnejší posilniť ostatných. 


Po tretie, nájdite predka. Tým, že nájdete predka môžete sa viac naučiť o sebe a o tom, odkiaľ ste prišli. Toto poznanie povedie k dokonca väčšiemu porozumeniu toho, kde idete. Keď objavíte nové spojenia so svojimi predkami, hlbšie porozumiete tomu, že ste milovanou dcérou alebo synom Božím.


Keď ustavične pracujete na týchto troch výzvach a stanovíte si pre každú z nich nejaký cieľ, začnete dostávať odmenu prisľúbenú tým, ktorí usilujú o spravodlivosť, dokonca pokoj v tomto svete a život večný v tom budúcom.[3] Keď budete na týchto cieľoch pracovať s trvalou kresťanskou láskou, získate hlbšiu vďačnosť za dobrotu evanjelia a vaša túžba deliť sa oň sa zvýši.[4][1]  Ján 13:34
[2] Moroni 7:47
[3] Pozri NaZ 59:23
[4] Alma 34:4