Salt Lake City, Utah

Zodpovednosť za posvätné pamiatky a historické dokumenty a ich vlastníctvo prechádza na Cirkev Ježiša Krista

Akvizície zahŕňajú chrám v Kirtlande, historické budovy v Nauvoo a rukopisy prekladu Biblie Josepha Smitha

V utorok 5. marca 2024 bolo vydané spoločné vyhlásenie Kristovej komunity a Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Často kladené otázky a príloha boli vydané v anglickom jazyku.

Spoločné vyhlásenie Kristovej komunity a Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.
Spoločné vyhlásenie Kristovej komunity a Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

Dnes, v utorok 5. marca 2024, bola zodpovednosť za chrám v Kirtlande, niekoľko historických budov v Nauvoo a rôzne rukopisy a artefakty a ich vlastníctvo prevedené z Kristovej komunity na Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní a to za dohodnutú sumu. Spoločne zdieľame záujem a úctu k týmto historickým pamiatkam a predmetom a usilujeme sa o ich zachovanie pre budúce generácie.

Diskusie vedúce k tejto prelomovej dohode sa začali v júni roku 2021. „Táto výmena majetku je pre našu cirkev významná,“ povedal Stephen M. Veazey, prezident Kristovej komunity. „Prostredníctvom finančných prostriedkov zo zvýšených dotácií bude mať Kristova komunita väčšiu kapacitu na realizáciu našich misijných priorít na celom svete, vrátane pokračovania v napĺňaní Bohom plánovaných zámerov pre náš chrám v Independence v štáte Missouri.“

„Je nám veľkou cťou, že sa môžeme ujať starostlivosti o tieto posvätné pamiatky, dokumenty a artefakty,“ povedal Russell M. Nelson, prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Našim priateľom z Kristovej komunity ďakujeme za ich spoluprácu a za to, že tieto historické poklady doteraz starostlivo zachovávali. Budeme sa snažiť o to isté.“

Chrám v Kirtlande ostane historickou budovou. Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní ho plánuje 25. marca 2024 znovu otvoriť na bezplatné prehliadky pre verejnosť. Podobne aj v Nauvoo sa 25. marca 2024 opäť otvorí usadlosť rodiny Smithovcov, budova Mansion House a obchod Red Brick store, ktoré budú celoročne bezplatne prístupné verejnosti. Ďalšie podrobnosti o tomto prevode, majetku a ostatných predmetoch zahrnutých v dohode budú zverejnené neskôr.

Tento historický prevod podčiarkuje naše dlhodobé úsilie o zachovanie náboženského a kultúrneho dedičstva a podporu príslušných možností rastu a služby svetu.

Kristova komunita je medzinárodné spoločenstvo veriacich, ktoré sa venuje posilňovaniu autentických vzťahov medzi sebou navzájom a s Bohom. Snaží sa obnoviť Kristov pokoj na zemi a spochybniť nespravodlivé systémy, ktoré znižujú hodnotu človeka. Kristova komunita uznáva, že každý človek má vrodenú hodnotu a poskytuje miesto, kam môže patriť, byť milovaný a oceňovaný, duchovne rásť a spoznať účel, ktorý môže meniť životy a komunity.

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, celosvetová Cirkev, učí, že náš Otec v nebi a Jeho Syn Ježiš Kristus v našich časoch opäť povolali živého proroka a obnovili kňazskú právomoc a zmluvy, aby požehnali rodiny a jednotlivcov radosťou. Jej členovia sa snažia žiť podľa evanjelia Ježiša Krista a zdieľať ho, starať sa o ľudí v núdzi a spájať rodiny na večnosť. Ako sväté písma si ctia Knihu Mormonovu a Bibliu.