Získajte informácie o krste Ježiša Krista

Tak ako bol Ježiš Kristus pokrstený, musíme byť všetci pokrstení, aby sme sa jedného dňa vrátili k životu s Bohom. Získajte viac informácií o biblickom opise Ježišovho krstu a o tom, ako môžeme nasledovať Jeho príklad

Ježiš Kristus bol pokrstený: Prečítajte si, čo nám hovorí Biblia

Prečo bol Ježiš Kristus pokrstený?

Keď bol Ježiš Kristus na zemi, učil príkladom, že musíme byť všetci pokrstení. Niektorí ľudia sa môžu pýtať, či je krst v moderných časoch stále dôležitý. Prostredníctvom biblického popisu krstu Ježiša Krista sa dozvedáme, že krst je základnou súčasťou plánu nášho milujúceho Nebeského Otca pre všetky Jeho deti.

Ježiš Kristus bol jediný dokonalý človek, ktorý kedy žil na zemi (pozri True to the Faith [2004], 14 – 21). Nikdy sa nedopustil hriechu. Ježiš žil dokonalý život, aby nám ukázal ako žiť, aby sme sa mohli vrátiť k nášmu Nebeskému Otcovi potom ako zomrieme. Hoci nemal žiadne hriechy, ktoré mu bolo treba odpustiť, Ježiš Kristus sa rozhodol byť pokrstený, aby nám dal dokonalý príklad (pozri Matúš 3:13 – 15).

Čo sa stalo pri krste Ježiša Krista?

Biblia nás učí, že Ježiš bol pokrstený Svojím bratrancom Jánom Krstiteľom (pozri Matúš 3:13). Boh dal Jánovi špeciálnu moc a právomoc krstiť (pozri Sprievodca písmami: Ján Krstiteľ). Túto moc a právomoc krstiť nazývame kňazstvo. Dnes je jedinou cirkvou, ktorá má rovnakú právomoc krstiť ako Ján, Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (pre viac informácií o Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní navštívte pridtekukristovi.org).

Ježiš Kristus bol pokrstený pred viac ako 2000 rokmi, ale krst je rovnako dôležitý pre ľudí, ktorí sú nažive dnes
Ježiš Kristus bol pokrstený pred viac ako 2000 rokmi, ale krst je rovnako dôležitý pre ľudí, ktorí sú nažive dnes

Pri krste Ježiša Krista v rieke Jordán (pozri Marek 1: 9) Boh Otec hovoril z neba. Boh povedal, že sa mu v Ježišovi „zaľúbilo“ (pozri Matúš 3:17). Bohu sa tiež zaľúbi, keď sa rozhodneme byť pokrstení, pretože keď sme pokrstení, ukážeme skrze naše skutky, že Ho milujeme a chceme nasledovať Ježiša Krista.

Duch Svätý bol prítomný aj pri krste Ježiša Krista (pozri Matúš 3:16). Keď sme pokrstení, aj my môžeme dostať dar Ducha Svätého. Tento špeciálny dar umožňuje, aby nás Duch Svätý viedol a pomáhal nám. To nám tiež umožňuje viac cítiť Božiu lásku vo svojom živote. Ak sa rozhodneme byť pokrstení a žiť spravodlivo, Duch Svätý môže byť vždy prítomný v našich životoch.

Počas krstu Ježiša Krista Ján úplne ponoril Ježiša do vody. Tento typ krstu sa nazýva krst ponorením. Môžeme byť pokrstení ponorením, tak ako bol Ježiš. Byť úplne ponorený do vody predstavuje úplné odpustenie hriechu, ktoré prichádza s krstom. Byť „pochovaný“ vo vode a potom byť pozdvihnutý predstavuje nový život, ktorý sme dostali, keď sa rozhodneme nasledovať Ježiša Krista a našu vieru, že jedného dňa budeme vzkriesení z hrobu vďaka Nemu (pozri Rímskym 6:1–4). (Ak chcete pozerať video o krste Ježiša Krista ponorením, kliknite tu.)

Prečo je pre vás krst Ježiša Krista dôležitý?

Každý z nás musí byť pokrstený, aby sa jedného dňa vrátil k životu s Bohom. Ak sa chcete dozvedieť viac o živote Ježiša Krista a o tom, ako môžete byť pokrstení, navštívte pridtekukristovi.org.