Zázrak vykúpenia

Sme si vedomí tohto veľkého daru? Skutočne veríme, že sa to stane?

Saulo G. Franco elder, Spanyolország
Starší Saulo G. Franco, Španielsko Územný sedemdesiatnik

Keď som mal som 7 rokov, videl som, ako moja rodina tragicky prišla o môjho mladšieho brata, ktorý mal len šesť rokov. Pre mojich rodičov to bolo veľmi náročné obdobie, bolesť zo straty takého mladého syna bola pre nich nesmierna a možno veľmi neférová. Miesto toho, aby obviňovali niekoho či niečo, som videl, že moji rodičia vyhľadávali pokoj v evanjeliu a v Spasiteľovi. Toto im pomohlo vyvinúť si a prehĺbiť ich vieru v Krista a nádej, že jedného dňa budú môcť svojho milovaného syna vidieť zas. Táto viera a nádej, ktoré si rozvinuli v priebehu rokov, im pomohli zniesť stratu svojho syna s odvahou. Chrám bol pre nich jedným z kľúčov na dosiahnutie dostatočného porozumenia a sily na to, aby sa vyrovnali s týmto ťažkým fyzickým rozdelením. Keďže obdržali posvätné obrady chrámu mnoho rokov predtým, tieto zmluvy im dali nádej, že jedného dňa budú môcť opäť byť vzkriesení ako rodičia a deti.

Táto nádej, ktorú všetci hľadáme, keď stratíme niekoho, koho milujeme, prichádza skrze vzkriesenie Spasiteľa Ježiša Krista. Vďaka tomuto daru môžeme dúfať, že jedného dňa opäť uvidíme tých, ktorí odišli.

Vzkriesenie je jedným z najväčších darov, ktoré sme dostali od nášho Nebeského Otca. Sme si vedomí tohto veľkého daru? Skutočne veríme, že sa to stane?

Prorok Joseph Smith prehlásil:

„Základnými zásadami nášho náboženstva sú svedectvá apoštolov a prorokov týkajúce sa Ježiša Krista, toho, že zomrel, bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia; a všetky ostatné veci, ktoré prináležia k nášmu náboženstvu, sú toho iba príveskom.“1

Zázrak vykúpenia

Sme si vedomí tohto veľkého daru? Skutočne veríme, že sa to stane?


Bez vzkriesenia Spasiteľa by nebolo možné vykonať plán vykúpenia, uzmierenie by nenaplnilo svoj účel a celá ľudská rasa by bola stratená a bez nádeje. Apoštol Pavol učil Korinťanov: „A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera.“2 Vzkriesenie je jednou z kľúčových náuk nášho náboženstva a kresťanstva. Je nevyhnutné pre získanie večného života. Keď zvyšujeme svoju vieru v Krista, vzrastá naše svedectvo a porozumenie o vzkriesení, vzrastá naša viera, naša schopnosť čeliť protivenstvu, životným výzvam a všetkým skúškam, ktorým čelíme a budeme čeliť.

Vďaka vzkrieseniu máme nádej, že budeme opäť žiť a že sa opäť stretneme, bez ohľadu na fyzické nedokonalosti, ktoré sme mohli mať v tomto živote. Vzkriesenie je bezplatný dar, je bezpodmienečné a vzťahuje sa na všetkých, ktorí žili, ktorí žijú a ktorí budú žiť.

Spasiteľ učil, že si môžeme byť istí o živote po tomto živote. Povedal: „Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“3

Vo svete, ktorý je pomätený a neistý ako ten, v ktorom teraz žijeme, môžeme mať nádej, že všetko sa zlepší. Som si istý, že nastanú lepšie časy a že vzkriesenie je náuka, ktorá nám prináša nádej. Keď budeme svoje životy sústrediť na Spasiteľa, všetko bude dávať zmysel, aj keď sa to na čas môže zdať byť stratené. To je jedno z najväčších požehnaní, aké nám dal Nebeský Otec, že Jeho Syn za nás zomrel, aby nám opäť umožnil žiť.

Viem, že jedného dňa sa s mojou rodinou opäť stretneme s mojím mladším bratom v momente vzkriesenia. Taktiež viem, že keď sme verní, môžeme byť spolu vo večných rodinách. Viem, že Kristus je vzkriesený a žije! Pomocou Ducha Svätého viem, že je to pravda: Dar vzkriesenia je nielen veľký dar, ale je to láska, ktorú pre nás má Boh.

1 History of the Church, 3:30; z editoriálu uverejneného v Elders’ Journal, júl 1838, str. 44; Joseph Smith bol redaktorom tohto časopisu.

2 1. Korintským 15:14

3 Ján 11:25