Vianočné posolstvo Prvého predsedníctva 2014

Vianočné posolstvo Prvého predsedníctva 2014

Prvé predsedníctvo Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní vydalo nasledovné Vianočné posolstvo 2014:

Keď oslavujeme tento vianočný čas, naše myšlienky sa obracajú do doby, kedy sa táto posvätná udalosť odohrala, kedy sa narodilo Knieža pokoja a Svetlo sveta (pozri Izaiáš 9:5). Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ, ktorý bol „prebodnutý pre naše priestupky, … jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia“ (Izaiáš 53:5). Prisľúbil nám: „Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života“ (Ján 8:12).

Keď oslavujeme tento vianočný čas, naše myšlienky sa obracajú do doby, kedy sa táto posvätná udalosť odohrala, kedy sa narodilo Knieža pokoja a Svetlo sveta (pozri Izaiáš 9:5). Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ, ktorý bol „prebodnutý pre naše priestupky, … jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia“ (Izaiáš 53:5). Prisľúbil nám: „Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života“ (Ján 8:12).

Našou úprimnou modlitbou v tento vianočný čas je, aby do vašich sŕdc zavítalo oné svetlo a svedectvo o Spasiteľovi, aby vaše životy odrážali Jeho život a vlastnosti a aby ľudia všade prijali požehnania Jeho milosrdenstva a milosti, ktoré boli umožnené skrze Jeho zmiernu obeť.

Našou úprimnou modlitbou v tento vianočný čas je, aby do vašich sŕdc zavítalo oné svetlo a svedectvo o Spasiteľovi, aby vaše životy odrážali Jeho život a vlastnosti a aby ľudia všade prijali požehnania Jeho milosrdenstva a milosti, ktoré boli umožnené skrze Jeho zmiernu obeť.

Kiež sme všetci požehnaní počas tohto radostného obdobia v roku a kiež si s vďačnosťou pripomíname jedinečný dar, ktorý nám náš Nebeský Otec dal – Svojho Syna, Pána Ježiša Krista.

Kiež sme všetci požehnaní počas tohto radostného obdobia v roku a kiež si s vďačnosťou pripomíname jedinečný dar, ktorý nám náš Nebeský Otec dal – Svojho Syna, Pána Ježiša Krista.

Thomas S. Monson

Thomas S. Monson

Henry B. Eyring

Henry B. Eyring

Dieter F. Uchtdorf

Dieter F. Uchtdorf