Uplatňovanie učení z Generálnej konferencie

Posolstvo územného predsedníctva

Starší Matthieu Bennasar, Francúzsko
Starší Matthieu Bennasar, Francúzsko Územný sedemdesiatnik

Často som premýšľal, ako by ľudia reagovali, keby si mohli kúpiť vstupenky na štadión vo Wembley, aby videli Adama, na štadión Stade de France na Abraháma alebo Mojžiša na štadióne Santiago-Bernabéa. Väčšina z nich by bola ochotná skúsiť to a pravdepodobne za to aj zaplatiť dostatočnú sumu peňazí.  Ako Svätí neskorších dní sme pozvaní každých šesť mesiacov, aby sme hodovali na slovách súčasných prorokov.  Generálnu konferenciu teraz už niekoľko mesiacov vidíme v spätnom zrkadle.  Čo sme získali z jej silného vplyvu?  Ako sa zmenili naše životy?  Ako sme uplatnili vzácne učenia z nej? 

Keď som si pripravoval toto posolstvo, opýtal som sa členov svojej rodiny, aké požehnania videli pri uplatňovaní učení z našej poslednej Generálnej konferencie.  Nižšie sú uvedené niektoré z ich pokladov múdrosti.  Aké by boli tie vaše?

– „Myslel som si, že moje postavenie pred Pánom bolo nepriamo úmerné mojej potrebe pokánia:  ak skutočne nepotrebujem pokánie, musím byť na správnej ceste, pretože nerobím nič zlé!  Teraz vďaka prorokovi chápem, že je to presne naopak:  na pokánie sa musím zameriavať každý deň vo svojom živote, aby som bol duchovne úspešný.“

– „Po konferencii ma to ťahalo k tomu, aby som študoval písma s väčším zámerom a ako výsledok som obdržal mnoho ďalších duchovných podnetov, ktoré som sa snažil nasledovať.“

– „Získal som kľúč k tomu, aby som spoznal, kedy je moje pokánie úplné:  cítenie Pánovho Ducha v mojom živote znamená, že mi je buď odpustené, alebo som na dobrej ceste k odpusteniu.“

– „Počas konferencie som mal zvýšenú túžbu, aby som venoval viac času osobnému zjaveniu.  To v mojom živote vlastne prinieslo viac zjavení a nabádaní, za čo som vďačný.“

– „Bolo mi pripomenuté, že neexistuje správny spôsob, ako robiť zlé veci, a to mi pomohlo čeliť pokušeniu s väčším úspechom.“

Keď sa nad týmito odpoveďami zamyslíme, vyvstávajú tu tri zásady, ktoré pomôžu nášmu prianiu zväčšiť požehnania, ktoré môže Generálna konferencia priniesť:

  1. Neexistuje skratka pre duchovný rast, prácu musíme vykonať. Napriek tomu, že konferencia môže byť povznášajúca a poučná, duchovný rast nedosiahneme, kým nebudeme konať podľa toho, čo sme na konferencii obdržali ako svoju osobnú inšpiráciu.
  2. Keď sa zameriame na sľuby, ktoré sme počas konferencie obdržali, ľahšie identifikujeme Pánove požehnania a pocítime Jeho lásku k nám s väčšou silou.  Môžeme sa radovať z otvorenia sa národov pre evanjelium bez toho, aby sme si uvedomili, že to prichádza ako súčasť požehnaní sľúbených v nedávnej prorockej výzve správne používať zjavené meno Cirkvi.  Prezident Nelson povedal: „Sľubujem vám, že ak urobím to najlepšie pre znovuzriadenie správneho mena Pánovej Cirkvi, … budeme mať poznanie a moc Božiu, ktorá nám bude pomáhať prinášať požehnania znovuzriadeného evanjelia Ježiša Krista každému národu, pokoleniu, jazyku a ľudu.[i]
  3. Ako nám písma pripomínajú, vzor duchovného učenia sa je vzorom opakovania: zapamätať si, osvojiť si a nakoniec začleniť zásady z Generálnej konferencie, zvyčajne bude človek potrebovať veľa opakovaní.  Jednorazové štúdium teda zriedkakedy prinesie očakávané prínosy.  Prostredníctvom vedomého opakovaného štúdia sa stávame živými listami, keď sú prikázania napísané v samom vnútri našich sŕdc.

Keď premýšľame o poslednej konferencii a pripravujeme sa na ďalšiu, kiež si spomenieme, že sú pre nás privilegovaným časom, aby sme rázne zredukovali vzdialenosť od Boha v našom živote, a je to dokonalá príležitosť, aby sme sa dotkli Božej ruky.

 


[i] Prezident Russel M. Nelson, „Správny názov Cirkvi“, október 2018