Posolstvo územných vedúcich

Učiť Spasiteľovým spôsobom

Učiť tak ako učil Spasiteľ si vyžaduje dať Ho v našom živote na prvé miesto, nasledovať Jeho učenia a šíriť okolo seba lásku.

ElderPoznanski
Franck Poznanski, Francúzsko Územný sedemdesiatnik

Pred pár mesiacmi mi prezident môjho kvóra starších zveril zodpovednosť vyškolenia novoustanoveného 14-ročného učiteľa v mojom zbore v tom, ako inšpirovane slúžiť. Bol som hrdý, že ho môžem naučiť všetko, čo som sa naučil počas všetkých svojich mnohých rokov služby, ale v skutočnosti to bol on, kto v ten deň učil mňa!

Počas tohto obdobia som bol trochu zahltený mojimi zodpovednosťami a trvalo mi pár týždňov, kým som začal slúžiť spolu s ním. Nakoniec som dohodol stretnutie s rodinou, ktorej sme chceli inšpirovane slúžiť. Keď sme boli na ceste k domu tejto rodiny, využil som príležitosť, aby som mu povedal všetko, čo viem o našej zodpovednosti ako držiteľov kňazstva. Keď sme sa rozprávali s touto rodinou, ich mama sa obrátila k môjmu mladému slúžiacemu spoločníkovi a povedala: „Veľmi ti ďakujem, že si sa o nás týchto posledných pár týždňov staral, trikrát si nám zavolal, aby si zistil, ako sa máme a dnes si nám upiekol koláč.“  Bol som ohromený! Môj spoločník nečakal, kým mu poviem alebo ukážem, čo treba robiť, jednoducho začal slúžiť. Konal sám od seba, z lásky k tejto rodine a nasledoval nabádania Ducha Svätého. Ukázal mi, že vek nie je prekážka služby.

V ten deň ma učil tak, ako učil aj Spasiteľ, „konať svojím srdcom a z lásky, bez toho, aby sa niečím vychvaľoval; konať namiesto rozprávania“.

Spasiteľ povedal: „Nasledujte ma a čiňte veci, ktoré ste videli činiť mňa.“1 Tým, že bol Spasiteľ pokrstený, aj keď bol dokonalý, nám ukázal, aké dôležité je učiť príkladom. Jeho natiahnutá ruka k chorej žene nám ukazuje, ako veľmi Mu záleží na každom jednom z nás. Spôsob, akým ochránil ženu pristihnutú pri cudzoložstve je symbolom toho, čo môže Jeho zmierna obeť urobiť v živote každého z nás. Skutočnosť, že sa dotkol malomocného, nám pomáha rozumieť, že keď sa obrátime k núdznym, učíme pravej láske prostredníctvom svojich skutkov.


Spasiteľ povedal: „Nasledujte ma a čiňte veci, ktoré ste videli činiť mňa.“


Učiť Spasiteľovým spôsobom

V príručke „Teaching in the Savior's Way“ (Učiť Spasiteľovým spôsobom) sa píše: „Cieľom každého učiteľa evanjelia – každého rodiča, každého oficiálne povolaného učiteľa, každého domáceho učiteľa a navštevujúcej učiteľky a každého nasledovníka Krista – je učiť čistú náuku evanjelia prostredníctvom Ducha, aby pomohol Božím deťom prehĺbiť vieru v Spasiteľa a stať sa viac takými, ako je On.“ „Čistá náuka Kristova je mocná. Zmení život každého, kto jej rozumie a snaží sa ju implementovať do svojho života. Kristova náuka nám pomáha nájsť cestu zmluvy a zostať na nej. Ak zostaneme na tejto úzkej, ale dobre definovanej ceste, v konečnom dôsledku nás to oprávni získať všetko, čo má Boh. Nič nemôže mať väčšiu hodnotu ako všetko, čo má náš Otec!“2

Učiť tak ako učil Spasiteľ si vyžaduje dať Ho v našom živote na prvé miesto, nasledovať Jeho učenia a šíriť okolo seba lásku. Učiť ako On tiež znamená využiť každú danú príležitosť vydať svedectvo o Ňom, Jeho zmiernej obeti a Jeho láske, pretože ako hovorí Pán: „Toto je evanjelium moje; a vy poznáte veci, ktoré musíte činiť v cirkvi mojej; lebo skutky, ktoré ste ma videli činiť, tiež máte činiť.“3

Svedčím o láske, ktorú má pre každého jedného z nás, On je Spasiteľ a Vykupiteľ a privedie nás k večnému životu. V mene Ježiša Krista, amen.1 2. Nefi 31:12

2 Prezident Nelson, Čistá pravda, čistá náuka a čisté zjavenie. Generálna konferencia október 2021

3 3. Nefi 27:21