Viera

Bezpečie nezískame pomocou nevyčerpateľného bohatstva, ale skrze nevyčerpateľnú vieru.
Sebestačnosť je schopnosť, záväzok a snaha zabezpečiť duchovné a časné životné potreby pre nás samotných a pre rodinu. Keď sa členovia stanú sebestačnými, sú tiež schopní lepšie slúžiť ostatným a starať sa o nich.
Život podľa základných zásad evanjelia prinesie požehnania duchovnej a časnej sebestačnosti.
Ciele územia Európa – naučiť sa, ako sa môžete stať duchovne a časne sebestačnými.
Tým, že sa pridržiavajú železnej tyče, verní Svätí v Európe zbierajú ovocie zasľúbené Pánom a stávajú sa viac duchovne a časne sebestačnými.
Starší Jeffrey R. Holland z Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní diskutoval na pôde Chapmanovej univerzity o záležitostiach viery, rodiny a náboženskej slobody.