Posolstvá územných vedúcich

Po získaní skúsenosti s tým, keď je človek naplnený Duchom Svätým, je typickým výsledkom často túžba opäť sa zaviazať k životu bližšie k Pánovi.
Tri nohy stoličky šťastia by museli byť cnosti, ktoré sú spoločníkmi v písmach, a to viera, nádej a pravá láska.
Pre pomoc svätým, aby boli naplnení Božou plnosťou, ktorú práve spomenul, Pavol vytvoril podrobný zoznam druhov správania, ktoré zaistia, že títo dobrí muži a ženy „[nezarmútia] Svätého Ducha Božieho“
Citlivosť voči potrebám druhých prináša posvätenie v našom vlastnom živote.
Cirkev poskytla, Nový program pre deti a mládež‘, aby im pomohla nájsť sústredenejší spôsob, ako sa spojiť so Spasiteľom.
Rachael Maughanová, študentka magisterského štúdia na univerzite v Surrey, dobrovoľne pracuje v organizácii Rural Refugee Network.
Sme si vedomí tohto veľkého daru? Skutočne veríme, že sa to stane?
Účelom Cirkvi Ježiša Krista je pozvať každého, aby prišiel ku Kristovi a podieľal sa skrze Neho na spáse. V našom modernom svete však nie je jednoduché posilňovať našu vieru v Spasiteľa.
Vyzývam každého z nás, aby sme pri každej príležitosti oslovili druhých, pozdvihli, posilnili a inšpirovane slúžili s láskou
Prečítajte si plán a stanovte si ciele
Realita je taká, že peripetie smrteľnosti sú niekedy brutálne, ale vďaka Spasiteľovi sľuby večnosti zatienia dokonca aj tie najtemnejšie z pozemských skúšok
Vyhlásenie „ľudia sú, aby mohli mať radosť“ by pozmenené mohlo znieť „jediný dôvod vašej existencie je, aby ste mohli obdržať radosť“.