Posolstvá územných vedúcich

Nad dverami chrámu je napísané: Svätosť Pánovi. Dom Pána. Pán Ježiš Kristus je vskutku Pánom chrámu. Tieto sväté domy sú zasvätené Jemu a nášmu Nebeskému Otcovi. Chrámy sú posvätené prítomnosťou Ducha Svätého. Kristus je zdrojom moci a svetla vyžarujúceho z chrámu.
Bezpečie nezískame pomocou nevyčerpateľného bohatstva, ale skrze nevyčerpateľnú vieru.
Vyzývam nás všetkých, aby sme si stanovili osobné ciele a urobili záväzok nasledovať proroka, čím môžeme získať nesmierne požehnania v tomto živote aj v živote, ktorý príde.
Asi jeden z najväčších darov, aký môžeme toto vianočné obdobie dať nášmu Spasiteľovi je pamätať si, vážiť si a skutočne prijať Jeho dary pre nás.
Deľme sa o radosť z evanjelia, budeme požehnaní
Chrám je dôležitý prístav bezpečia v našich životoch
A ak ľudia prídu ku mne, ukážem im ich slabosť ... lebo ak sa pokoria predo mnou a budú mať vieru vo mňa, potom učiním, že slabé veci sa pre nich stanú silnými.
Jedným z nástrojov, ktoré máme v cirkvi, aby sme posilnili, zjednotili, robili plány, ciele, modlili sa, odpovedali na náukové otázky a mali radostný čas je rodinný domáci večer, kde môžeme ukázať príklad Ježiša Krista.
Ježiš Kristus vás pozná a umožňuje, aby bolo duchovné vedenie dostupné, keď to bude najpotrebnejšie. Môžeme zväčšiť naše šance na vycítenie a porozumenie Jeho vedenia.
Život je plný neistôt, ale jedna vec je istá. Všetci sme pozvaní prísť ku Kristovi nehľadiac na životné okolnosti.
Poznajte vedúcich Cirkvi územia Európa
Vzhľadom na zložitosť dnešného sveta sa dosiahnutie sebestačnosti často považuje za skľučujúcu snahu. Avšak ak sa na to pozeráme z perspektívy viery, je to dosiahnuteľný cieľ