Posolstvá územných vedúcich

vedúci územia Európa - stred
Prvá veľká pravda je, že Boh vás miluje. Ste Jeho dieťaťom a záleží Mu na vás.
Veci, ktoré už vieme, sú dôležitejšie a silnejšie ako veci, ktorým možno ešte celkom nerozumieme.
Učiť tak ako učil Spasiteľ si vyžaduje dať Ho v našom živote na prvé miesto, nasledovať Jeho učenia a šíriť okolo seba lásku.
Náš Spasiteľ postavil most, ktorý vedie k životu a šťastiu. Skrze Neho nachádzame nádej, vedenie a večný život.
Prečítajte si plán a stanovte si ciele
Po získaní skúsenosti s tým, keď je človek naplnený Duchom Svätým, je typickým výsledkom často túžba opäť sa zaviazať k životu bližšie k Pánovi.
Tri nohy stoličky šťastia by museli byť cnosti, ktoré sú spoločníkmi v písmach, a to viera, nádej a pravá láska.
Pre pomoc svätým, aby boli naplnení Božou plnosťou, ktorú práve spomenul, Pavol vytvoril podrobný zoznam druhov správania, ktoré zaistia, že títo dobrí muži a ženy „[nezarmútia] Svätého Ducha Božieho“
Citlivosť voči potrebám druhých prináša posvätenie v našom vlastnom živote.
Cirkev poskytla, Nový program pre deti a mládež‘, aby im pomohla nájsť sústredenejší spôsob, ako sa spojiť so Spasiteľom.
Rachael Maughanová, študentka magisterského štúdia na univerzite v Surrey, dobrovoľne pracuje v organizácii Rural Refugee Network.