Posolstvá územných vedúcich

Proces obrátenia zahŕňa uplatňovanie viery v Ježiša Krista, každodenné pokánie, krst, obdržanie Ducha Svätého a vytrvanie do konca. Skutočné obrátenie znamená, že sa rýchlo oddávame plneniu vôle nášho Nebeského Otca.
Vďačnosť nie je len kľúčom k osobnej radosti. Motivuje nás tiež k tomu, aby sme boli pre druhých požehnaním a zmenili svet k lepšiemu.
Sabatný deň je vzácnym Božím darom, ktorý nám poskytuje oddych od výziev každodenného života, príležitosť na fyzické a duchovné omladenie, možnosť získať osobné zjavenie prostredníctvom počúvania a učenia sa Jeho slova, a možnosť konať dobro a povzbudzovať druhých.
Vďačnosť je úžasnou a základnou vlastnosťou, ktorú má Kristus, ktorú musíme rozvíjať, aby sme mali v živote viac radosti a aby sme častejšie videli ruku Pána.
Starší Massimo De Feo nám v tomto článku vysvetlí o vytváraní si dobrých duchovných návykov, a o tom, aké výsledky a požehnania nám to prinesie do života.
Keď s vďačnosťou a v radostnom očakávaní pripravujeme svoje srdcia na to, aby ich Pán vzal a zapečatil Svoje súdy vyššie, generálne konferencie sa môžu stať jedným z najobľúbenejších období roka.
Rozpoznajme a pamätajme na čo najviac chvíľ, kedy sme vo svojom živote cítili Pánovu ruku.
Chrám je osobný dar od Pána. Požehnáva nielen národy a krajiny, ale najmä jednotlivcov a rodiny. Stavba a údržba chrámov možno nezmení váš život, ale čas, ktorý v chráme strávite, ho nepochybne zmení.
Je úžasné, ak poznáme nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Ale Jeho spoznávanie je celoživotný proces. V tomto posolstve sa dozvieme viac o činnostiach, ktoré nám pomáhajú neustále lepšie spoznávať Ježiša Krista.
Pozitívna zmena začína u každého z nás a z našej túžby osobne prispieť, byť jednotného srdca a jednej mysle, žiť v spravodlivosti a vedome sa starať o chudobných a núdznych.
Všetci sme bratia a sestry, každý z nás je dieťa milujúceho Otca v nebi. Jeho Syn, Pán Ježiš Kristus, pozýva všetkých, aby prišli k Nemu
Ježiš Kristus, náš brat a Spasiteľ, uzmieril priestupky celého ľudstva, za každého jednotlivca bez ohľadu na jeho krajinu pôvodu, rasu alebo vieru.