Rím

Starší Alliaud radí mladým Svätým neskorších dní, ktorí sa stretli v Ríme, aby hľadali Božie svetlo

Hľadanie pochopenia a uistenia od Boha vás nasmeruje k vedeniu a nádeji, povedal starší Rubén V. Alliaud na európskom seminári s názvom EuroSeminar v Ríme. Šesťdesiat mladých členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa 9. – 12. augusta 2023 stretlo online a tiež na námestí pri chráme v Ríme za účelom diskusie s odborníkmi a medzi sebou navzájom.

Starší Rúben V. Alliaud, prvý radca v predsedníctve územia Európa – stred Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, diskutuje s mladými Svätými neskorších dní, ktorí sa v auguste 2023 stretli v Ríme.
Starší Rúben V. Alliaud, prvý radca v predsedníctve územia Európa – stred Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, diskutuje s mladými Svätými neskorších dní, ktorí sa v auguste 2023 stretli v Ríme.

„Zamerajte sa na to, čo je pozitívne. Trávte čas v oddanosti a modlitbe, aby ste vedeli, čo od vás Boh chce,“ vyzval starší Alliaud svojich poslucháčov. „Ste majákmi svetla. Ste deti Božie. A nie sú to len pekné slová,“ dodal.

„Ježiš Kristus je pôvodcom i dokonávateľom našej viery. On je svetlo sveta. Miluje vás. Dôverujte Mu, nasledujte Ho,“ povedal na záver slávnostného zasadania v záverečný večer seminára.

Starší Alliaud slúži ako prvý radca v predsedníctve územia Európa – stred. Pochádza z Buenos Aires a predtým, než bol povolaný do služby na plný úväzok ako generálna autorita Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, sa venoval právnickej a akademickej kariére.

Témou seminára je „Dokonalý jas nádeje“ a vychádza z verša v Knihe Mormonovej. V prezentáciách a diskusných skupinách sa účastníci zamýšľali nad spôsobmi, ako meniť komunitu a svet.

Semináre boli zamerané na klimatické zmeny, starostlivosť o životné prostredie, humanitárnu službu, budovanie mieru, medzináboženský dialóg, mentoring, ako aj na históriu a budúcnosť Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Európe.

Starší Rúben V. Alliaud, prvý radca v predsedníctve územia Európa – stred Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, diskutuje s mladými Svätými neskorších dní, ktorí sa stretli na seminári EuroSeminar 2023, ktorý sa konal v Ríme.
Starší Rúben V. Alliaud, prvý radca v predsedníctve územia Európa – stred Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, diskutuje s mladými Svätými neskorších dní, ktorí sa stretli na seminári EuroSeminar 2023, ktorý sa konal v Ríme.

Jeden z prednášajúcich citoval z kánonu písiem Cirkvi: „Veselo čiňme všetky veci, ktoré ležia v našej moci; a potom môžeme v pokoji stáť, s úplnou istotou, aby sme videli spásu Božiu, a aby rameno jeho bolo zjavené.“

Mladí študenti z celej Európy i mimo nej dostali rady, aby pozorne počúvali, prekonávali predsudky a zaujatosť, boli dobre informovaní o aktuálnom dianí, občiansky sa angažovali, spolu s ostatnými slúžili ľuďom v núdzi a verili v Ježiša Krista ako Spasiteľa a nádej sveta.

Nadácia Stirling Foundation je jedným z hlavných sponzorov seminára EuroSeminar. Cieľom tohto seminára je poskytnúť mladým študentom z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní príležitosť nadviazať kontakty, duchovne sa povzbudiť, prijať výzvy a získať inšpiráciu potrebnú pre život podľa evanjelia Ježiša Krista. Splnenie tohto cieľa má na starosti poradný výbor zložený zo skúsených akademikov a výkonná rada zložená z absolventov predchádzajúcich európskych seminárov.

Osobný seminár EuroSeminar je každoročné podujatie, na ktorom sa zúčastňujú mladí študenti, ktorí žijú najmä v rôznych európskych krajinách. V priebehu rokov sa na týchto stretnutiach zúčastnili stovky Svätých neskorších dní. EuroSeminar tiež poskytuje pravidelné videokonferencie na rôzne témy.