Posolstvo územného predsedníctva

Spoznávanie nášho Spasiteľa Ježiša Krista

Spoznávanie Ježiša Krista je celoživotný proces. V tomto posolstve sa dozvieme viac o činnostiach, ktoré nám pomôžu neustále lepšie spoznávať Ježiša Krista.

Starší Tarmo Lepp
Starší Tarmo Lepp, Estónsko Územný sedemdesiatnik

Keď som bol ešte mladým mužom, misionári mi povedali o Ježišovi Kristovi, o Jeho živote a učení. Dnes som členom Cirkvi už 30 rokov a niekedy sa sám seba spytujem, či skutočne môjho Spasiteľa Ježiša Krista poznám. Odpoveď je áno – poznám Ho, a vy ho poznáte tiež.

Avšak ako sa nám odcudzia ľudia, s ktorými dlho nie sme v kontakte, takisto sa nám môže odcudziť aj Spasiteľ. Spoznávanie Spasiteľa je neustály proces. Rád by som sa s vami podelil o niekoľko činností, ktoré mi pomáhajú neustále lepšie spoznávať Ježiša Krista.

 

Modlitba

Ľudia v modlitbe
Modliaci sa pár

Manuál „True to the Faith (Verní vo viere)“ nás učí o modlitbe. „Nebeský Otec vás miluje a pozná vaše potreby. Chce, aby ste s ním komunikovali prostredníctvom modlitby … Keď si zvyknete pristupovať k Bohu v modlitbe, budete Ho poznávať a budete sa Mu stále viac približovať. Vaše priania sa budú viac podobať tým Jeho. Ak budete prosiť vo viere, budete môcť zabezpečiť pre seba aj pre ostatných požehnania, ktoré je vám On pripravený dať“ (1). Keď som sa ja začal modliť, priblížil som sa k Nebeskému Otcovi a Jeho Synovi. Pravidelná modlitba nám pomáha udržiavať si tento blízky vzťah. Som vďačný za moc, ktorú modlitba má.

Štúdium písiem

Mladí študujú písma
Deti študujú písma

Kniha Mormonova opisuje synov Mosiášových týmito slovami: „… [oni] zosilneli v poznaní pravdy; lebo to boli mužovia zdravého rozumu a skúmali usilovne písma, aby poznali slovo Božie“ (2). Každodenné štúdium písiem nám pomáha byť vnímavými voči nabádaniam Ducha Svätého. Posilňuje našu vieru, pomáha nám odolávať pokušeniam a pomáha nám spoznávať nášho Nebeského Otca a Jeho milovaného Syna.

Služba

Slúženie
Dievča pripravilo jedlo pre známych

Spoznávanie Spasiteľa je neustály proces. Ak sa chceme stať takými, ako je Spasiteľ, je potrebné konať.


Čítanie písiem nám pomáha spoznávať Spasiteľa. Nestačí Ho však len poznať, musíme sa Mu stať aj podobnými. Ak sa chceme stať takými, ako je Spasiteľ, je potrebné konať. Ak slúžime iným, sme zároveň Kristovými spoluslužobníkmi.

V dobe, keď som bol ešte mladým členom Cirkvi, boli v mojej rodnej krajine ťažké časy a mnohí mali finančné problémy. Občas som odniesol zopár tašiek jedla pred dvere členov našej pobočky a anonymne som ich tam nechal. Obľúbil som si tú myšlienku, že keď tú tašku s jedlom nájdu a nebudú vedieť, kto ju priniesol, budú ďakovať Bohu, nie mne. Jedno z mojich najobľúbenejších podobenstiev z písem je to o milosrdnom Samaritánovi. Samaritán si na ten konkrétny deň nenaplánoval nijaké dobré skutky. Videl však niečiu potrebu a hneď sa rozhodol konať. Na konci tohto príbehu Ježiš povedal zákonníkovi: „Choď a rob podobne“ (3). Toto Ježišovo posolstvo je adresované aj nám. Keď budeme pomáhať druhým, budeme môcť cítiť to, čo cítil Ježiš, keď slúžil druhým.

Zmluvy

Zmluva - krst
Krst je prvou zmluvou

Zmluva sa uzatvára medzi dvoma alebo viacerými stranami. Ak uzatvárame zmluvy v Cirkvi, jednou stranou sme my a druhou stranou je Boh. Našou prvou zmluvou je zmluva krstu. Uzatvorením tejto zmluvy sme sľúbili, že na seba vezmeme meno Ježiša Krista. V nedeľu sa zúčastňujeme na zhromaždení sviatosti, aby sme tak mohli svoju krstnú zmluvu obnoviť. V chráme uzatvárame zmluvy, ktoré budú platné dokonca aj po tom, čo odídeme z tohto sveta.

Prezident Nelson povedal, že  „Spasiteľovu moc v našich životoch … prehlbuje to, keď činíme posvätné zmluvy a dôsledne ich dodržiavame. Naše zmluvy nás k Nemu viažu a dávajú nám božskú moc“ (4). Aby sme aj ostatným pomohli prehlbovať Spasiteľovu moc v ich životoch, môžeme ich povzbudzovať k tomu, aby obdržali posvätné obrady a zmluvy a pomáhať im v tom.

Vydávanie svedectva o Ježišovi Kristovi

Misionári vydávajú svedectvo
Misionári učia a vydávajú svedectvo

Naše osobné svedectvo väčšinou začína svedectvom niekoho iného. Po mojom krste sa so mnou moja sestra podelila o svoje svedectvo. Túžil som dozvedieť sa viac o tom, o čom svedčila. Potom za mnou prišli misionári a tiež svedčili o Ježišovi Kristovi, Jeho evanjeliu a znovuzriadenej Cirkvi. Bolo to také silné, že to úplne zmenilo môj život. Z ateistu sa v tom okamihu stal veriaci, ktorý mal túžbu nasledovať Kristovo učenie a príklad. Naše svedectvo môže rovnako zmeniť niekoho život. Vďaka nášmu svedectvu môže niekto spoznať Ježiša Krista, aj keď Ho doposiaľ nepoznal.

Viem, že máme milujúceho Nebeského Otca a svedčím vám o tom. Viem, že Jeho syn, Ježiš Kristus, nás vykúpil z hriechu. Sľubujem vám, že keď sa budete modliť, študovať písma, slúžiť druhým, keď budete uzatvárať s Pánom zmluvy a svedčiť o Ňom, ešte lepšie spoznáte svojho Spasiteľa Ježiša Krista.


1. True to the Faith (Verní vo viere) – Modlitba

2. Alma 17:2

3. Lukáš 10:37

4. Prezident Russell M. Nelson, „Pritiahnuť silu Ježiša Krista do našich životov“, Generálna konferencia, apríl 2017