Spoločná práca v Pánovej vinici

Posolstvo územného predsedníctva

Vineyard_Gilmour
Starší Mark Gilmour, Anglicko
Starší Mark Gilmour, Anglicko Územný sedemdesiatnik

Nedávno som mal príležitosť stretnúť sa so sestrami a staršími, ktorí sa pripravovali na vstup do misijného poľa v Misionárskom tréningovom stredisku v Prestone.  Ukázal som im fotku zo svojej skúsenosti, keď som bol mladý misionár v misii Viedeň v Rakúsku.   Na tejto fotke som stál vo vinici s popisom „práca vo vinici“ nado mnou, čo viedlo k diskusii o jednej z mojich obľúbených častí Knihy Mormonovej, o podobenstve o olivovníku, ako je to zaznamenané v Jákobovi v 5. kapitole.  V tomto podobenstve je dom Izraela (olivovník) rozptýlený po zemi (vinica), [1] a potom po dobe odpadlíctva ich Pán vinice, ktorý je Ježiš Kristus, zhromaždí bezpečne domov. 

Moja obľúbená pasáž tejto kapitoly sa začína veršom 70. Pán vinice vyšle svojho služobníka, ktorý je identifikovaný v Náuke a zmluvách 103:21 ako prorok Joseph Smith, spolu s ostatnými ‚pár‘ služobníkmi poslednýkrát pracovať vo vinici zo všetkých síl.  Toto označuje začiatok dispenzácie plnosti časov a prebiehajúce znovuzriadenie, kde pracujeme spolu s Pánom vinice, dokonca s Ježišom Kristom[2].  

Aké úžasné vysvetlenie a útecha, že môžeme vedieť, že nepracujeme sami a že to nie je práca misionárov alebo len práca členov, ale je to práca Pána a On posiela nás všetkých, misionárov aj členov, aby sme zhromaždili Izrael.  Proroci a apoštoli tejto dispenzácie nám opakovane hovoria, že „teraz je čas pre členov a misionárov, aby sa spojili (…) [a] pracovali na Pánovej vinici v privádzaní duší k Nemu“[3] .

Prezident Russell M. Nelson hovoril o tejto veľkej zhromažďovacej práci v týchto neskorších dňoch na celosvetovom slávnostnom zasadaní pre mládež v júni 2018. Povedal:

„Toto skutočne neskoršie dni a Pán urýchľuje Svoje dielo, aby zhromaždil Izrael. Toto zhromažďovanie je to najdôležitejšie, čo sa v dnešnej dobe na zemi odohráva. Nič iné sa tomu nevyrovná vo veľkosti, nič iné sa tomu nevyrovná v dôležitosti a nič iné sa tomu nevyrovná vo vznešenosti. A pokiaľ sa rozhodnete, pokiaľ budete chcieť, môžete byť toho významnou súčasťou. Môžete byť veľkou súčasťou niečoho veľkého, niečoho veľkolepého, niečoho vznešeného!

Keď hovoríme o zhromažďovaní, hovoríme jednoducho o tejto základnej pravde: každé dieťa nášho Nebeského Otca, na oboch stranách závoja, si zaslúži počuť posolstvo znovuzriadeného evanjelia Ježiša Krista.“[4]

Vo veršoch 52 až 68 Pán vinice vysvetľuje prácu, ktorá sa bude týkať zhromažďovania alebo naštiepenia vetiev olivovníka. Vyzýva služobníkov, aby ich „okop[ali] … a prerez[ali] …, a pohnoj[ili] ich ešte raz … aby o všetko bolo postarané ešte raz, naposledy“ [5].  Počas našej spoločnej diskusie som sa spýtal tých mladých misionárov, aby jedným slovom opísali, ako toto spoločné úsilie misionárov a členov v zhromažďovaní Izraela vyzerá.  Tie slová zahŕňali výrazy ako láska, láskavosť, priateľstvo, dôvera, porozumenie, prijatie, šťastie a radosť.

Alma a Amulek v krajine Ammonia sú skvelým príkladom.  Misionár Alma stavia na učeniach Amuleka, tak ako k tomu sú naši misionári na plný úväzok vysvätení a vyškolení, ale je to Amulek (člen), ktorý si získa pozornosť ľudu[6].    

Svedčím, že keď prijmeme Pánovu výzvu pracovať po Jeho boku a jeden s druhým na tomto veľkom zhromažďovaní, budeme viac ako praví učeníci Krista a okúsime požehnanie radosti, ktoré sľúbil.[7]


[1] Jákob 5:14

[2] Jákob 5:72

[3] Thomas S Monson, Vitajte na konferencii, október 2013.

[4] Russell M. Nelson, „Hope of Israel“ (worldwide youth devotional, 3. júna 2018), HopeofIsrael.lds.org.

[5] Jákob 5:63 – 64

[6] Alma 10:12 (pozri kapitoly 9 – 14)

[7] Jákob 5:75; Jeffrey R. Holland, Byť s jej členmi a posilňovať ich, Generálna konferencia apríl 2018