Rodinný domáci večer

Rodinný domáci večer

Rodinný domáci večer
Starší Joaquim J. Moreira
Starší Joaquim J. Moreira Územný sedemdesiatnik

Pretože milujem svoju rodinu, vždy som sa snažil byť príkladom, vysvetľovať, presvedčovať, ukazovať, modliť sa, postiť sa, hrať sa, opravovať a byť opravovaný, a tiež vykonávať obrady spásy pre svoju rodinu a čo najviac nasledovať príklad nášho Spasiteľa Ježiša Krista v spôsobe, akým slúžil Svojim deťom.

A znova, nakoľko majú rodičia deti v Sione, alebo v ktoromkoľvek jeho kole, ktorý je zorganizovaný, ktorí ich neučia porozumieť náuke o pokání, viere v Krista, Syna živého Boha, a o krste a dare Ducha Svätého kladením rúk, keď majú osem rokov, bude hriech na hlave rodičov.1

 

„...nasledujúc príklad Spasiteľa podľa toho, čo nám prikázal, bude vám v deň súdu dobre. Amen.“2

Ježiš Kristus nám dal príklad vo všetkých veciach, v krste, modlitbe, súde, múdrosti, súcite, odpustení, pokore, poslušnosti, milosti, láskavosti a presvedčovaní.

Jedným z nástrojov, ktoré máme v cirkvi, aby sme posilnili, zjednotili, robili plány, ciele, modlili sa, odpovedali na náukové otázky a mali radostný čas je rodinný domáci večer, kde môžeme ukázať príklad Ježiša Krista.

Ako sa hovorí v manuály pre semináre a inštitúty Gospel Teaching and Learning: Miloval ich, modlil sa za nich a neustále im slúžil. Našiel príležitosti, aby bol s nimi a aby vyjadril Svoju lásku. Poznal ich záujmy, nádeje a túžby a čo sa dialo v ich životoch.

Vedel, kto boli a kým sa mohli stať. Našiel jedinečný spôsob, aby im pomohol učiť sa a rásť – spôsoby určené len pre nich. Keď zápasili s ťažkosťami, nezavrhol ich, ale ďalej ich miloval a slúžil im.

Pripravil sa....  ...Vyhľadával vedenie Svojho Nebeského Otca.3

Niekedy je najväčšou výzvou túžba ma dokonalý rodinný domáci večer. Pamätám si ťažkosti, ktoré sme niekedy mali, keď sme chceli určiť ten správny deň v týždni a nájsť správny rozvrh uprostred školských povinností našich detí, ale s rovnováhou a múdrosťou sme vždy našli riešenie pre naše výzvy.

Pamätám si, že medzi naše najlepšie rodinné domáce večery patrili tie, keď sme pozvali misionárov, aby k nám domov priviedli svojich záujemcov pred ich krstom, aby mohli vidieť, ako bol rodinný domáci večer zvládnutý v mormonskej rodine a aby sme im pomohli učiť ich evanjelium. Boli to vždy chvíle naplnené duchovnosťou, ktoré naše deti zbožňovali.

Ako stojí v Prehlásení o rodine: „Manžel i manželka majú posvätnú zodpovednosť milovať a starať sa jeden o druhého a o svoje deti. Dedičstvom od Hospodina sú synovia (Žalmy 127:3). Rodičia majú posvätnú povinnosť vychovávať svoje deti v láske a spravodlivosti, starať sa o ich telesné a duchovné potreby, učiť ich vzájomne sa milovať a navzájom si slúžiť, dodržiavať Božie prikázania a byť občanmi dodržujúcimi zákony, nech žijú kdekoľvek. Manželia i manželky – matky a otcovia – sa budú zodpovedať pred Bohom za nesplnenie týchto povinností.“4

Ďalšou starosťou, ktorú sme mali počas našich rodinných domácich večerov bolo učiť v našej rodine sebestačnosť. Vždy sme boli k našim deťom úprimní a vždy sme sa rozhodovali spoločne o tom, aký život môžeme mať a ako to dosiahnuť.  Ďalšou rodinnou motiváciou bolo učiť dôležitosť nášho rodinného priezviska, zanechania rodinného odkazu, a preto sme zvykli premýšľať nad tým, že „božský plán šťastia umožňuje, aby rodinné vzťahy pokračovali večne, i za hrob“5.

Počas rodinných domácich večerov sme sa naučili o pláne spásy, ako mať večnú perspektívu vecí, uvedomujúc si, že porozumenie pravej náuky mení postoje a správanie6. S tým správnym zámerom sme išli do chrámu, aby sme vykonali obrady za našich predkov a vďaka tomu sme vždy cítili, že s každým jedným z nich máme večné puto.

_________________________________

1. Pozri Náuka a zmluvy 68:25

2. Mormon 7:10

3. Gospel Teaching and Learning, p, V – Semináre a inštitúty náboženstva

4. Rodina – Prehlásenie svetu, odsek 6

5. Rodina – Prehlásenie svetu, odsek 3

6. Boyd K. Packer, „Deti“, Ensign, november 1986, 17.