Rodina: Prehlásenie svetu

Zistite, čomu veria členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní o manželstve a rodine

Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní  veria, že manželstvo a rodina sú súčasťou plánu nášho Nebeského Otca pre Jeho deti.
Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veria, že manželstvo a rodina sú súčasťou plánu nášho Nebeského Otca pre Jeho deti.

Rodina: Prehlásenie svetu“ je dokument, ktorý prehlasuje to, čo Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní učí o manželstve, deťoch a rodine (Ensign alebo Liahona,  november 2010, 129). Keď bývalý prezident Cirkvi Gordon B. Hinckley prvýkrát čítal prehlásenie o rodine pred viac ako 20 rokmi, členovia Cirkvi boli vďační za jeho jednoduché a jasné učenie o rodine. Dnes viac ako kedykoľvek predtým členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní oceňujú prehlásenie o rodine ako hlboké a hlboko potrebné zjavenie, ktoré deklaruje Božie normy pre manželstvo a rodinu v neustále sa meniacom svete (pozri Bonnie L. Oscarson, „Obrancovia Prehlásenia o rodine“, Ensign alebo Liahona, máj 2015, 14 – 15). Prečítajte si viac o tom, čomu Svätí neskorších dní veria o manželstve a rodine.

Čo učí „Rodina: Prehlásenie svetu.“

Prehlásenie o rodine poskytuje konkrétne rady manželom, manželkám, matkám a otcom. Učí, že „manželstvo medzi mužom a ženou je ustanovené Bohom a že rodina je stredobodom Stvoriteľovho plánu pre večné určenie Jeho detí“ („Rodina“, 129). Tiež učí, že pred narodením sme „poznali a uctievali Boha ako [nášho] Večného Otca“ a že Boží plán pre rozvoj detí si vyžadoval, aby sme prišli na zem, aby sme získali fyzické telá a aby sme sa mohli vrátiť k životu s Ním a našimi rodinami po smrti („Rodina“, 129). Učenie v prehlásení o rodine má pomôcť všetkým rodinám – nielen rodinám Svätých neskorších dní – aby boli šťastné.

Čomu skutočne veria členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní o manželstve?

Svätí neskorších dní veria, že manželstvo medzi mužom a ženou je nevyhnutnou súčasťou Božieho plánu pre Jeho deti. Tiež veria, že manželia a manželky „majú posvätnú zodpovednosť milovať a starať sa jeden o druhého“ („Rodina“, 129). Pre Svätých neskorších dní platí, že „úspešné manželstvá a rodiny sú založené a udržiavané na zásadách viery, modlitby, pokánia, odpustenia, úcty, lásky, súcitu, práce a prospešných oddychových činností“ („Rodina“, 129). Svätí neskorších dní sa domnievajú, že manželia by si mali navzájom pomáhať ako rovnocenní partneri a tí, ktorí zlyhajú v starostlivosti o svoje rodiny, cudzoložia alebo zneužívajú svojho partnera/ku či deti, budú zodpovední Bohu za tieto ich voľby (pozri „Rodina“, 129).

Čomu skutočne veria členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní o deťoch a rodine?

Svätí neskorších dní veria v učenie prehlásenia o rodine o tom, že „deti majú právo na to, aby sa narodili v manželskom zväzku“ („Rodina“, Slovak 35602 176). Tiež veria, že „dedičstvom od Hospodina sú synovia“ (Žalm 127: 3), čo znamená, že deti sú požehnaním od Boha. Pre Svätých neskorších dní je rodičovstvo posvätnou zodpovednosťou „vychovávať svoje deti v láske a spravodlivosti, starať sa o ich telesné a duchovné potreby, učiť ich vzájomne sa milovať a navzájom si slúžiť, dodržiavať Božie prikázania a byť občanmi dodržujúcimi zákony, nech žijú kdekoľvek“ („Rodina“, 129). Rodinné zodpovednosti sú pre členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní maximálne dôležité.

Ako môžem zistiť viac o tom, v čo členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veria?

Svätí neskorších dní veria, že rodiny nie sú len povinnosťou, ale že sú tiež veľkým požehnaním. Príležitosť byť súčasťou rodiny je vyjadrením Božej lásky k nám a Boh nám dal rodiny, „aby nám pomohol stať sa takými, akými chce, aby sme boli“ (Matthew Neeley, „The Family Is of God“, Friend, október 2008, 28 – 29). Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, v čo členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veria a o Božom pláne pre vás a vašu rodinu, navštívte pridtekukristovi.org.