Rodina: Prehlásenie svetu

Zistite, čomu mormoni veria o manželstve a rodine

Mormoni veria, že manželstvo a rodina sú súčasťou plánu nášho Nebeského Otca pre Jeho deti.
Mormoni veria, že manželstvo a rodina sú súčasťou plánu nášho Nebeského Otca pre Jeho deti.

Rodina: Prehlásenie svetu“ je dokument, ktorý prehlasuje to, čo Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní učí o manželstve, deťoch a rodine (Ensign alebo Liahona,  november 2010, 129). Keď bývalý prezident Cirkvi Gordon B. Hinckley prvýkrát čítal prehlásenie o rodine pred viac ako 20 rokmi, členovia Cirkvi boli vďační za jeho jednoduché a jasné učenie o rodine. Dnes viac ako kedykoľvek predtým členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, tiež známi ako mormoni, oceňujú prehlásenie o rodine ako hlboké a hlboko potrebné zjavenie, ktoré prehlasuje Božie normy pre manželstvo a rodinu v neustále sa meniacom svete (pozri Bonnie L. Oscarson, „Defenders of the Family Proclamation“, Ensign alebo Liahona, máj 2015, 14 – 15). Prečítajte si viac o tom, čomu mormoni veria o manželstve a rodine.

Čo učí „Rodina: Prehlásenie svetu.“

Prehlásenie o rodine poskytuje konkrétne rady manželom, manželkám, matkám a otcom. Učí že „manželstvo medzi mužom a ženou je ustanovené Bohom a že rodina je stredobodom Stvoriteľovho plánu pre večné určenie Jeho detí' („Rodina“, 129). Tiež učí, že pred narodením sme „poznali a uctievali Boha ako [nášho] Večného Otca“ a že Boží plán pre rozvoj detí si vyžadoval, aby sme prišli na zem, aby sme získali fyzické telá a aby sme sa mohli vrátiť k životu s Ním a našimi rodinami po smrti („Rodina“, 129). Učenie v prehlásení o rodine má pomôcť všetkým rodinám – nielen mormonským – aby boli šťastné.

Čomu mormoni skutočne veria o manželstve?

Mormoni veria, že manželstvo medzi mužom a ženou je nevyhnutnou súčasťou Božieho plánu pre Jeho deti. Prehlásenie o rodine nám tiež pripomína, že „manžel i manželka majú posvätnú zodpovednosť milovať a starať sa jeden o druhého a o svoje deti“ („Rodina“, 129). Pre mormonov platí, že „úspešné manželstvá a rodiny sú založené a udržiavané na zásadách viery, modlitby, pokánia, odpustenia, úcty, lásky, súcitu, práce a prospešných oddychových činností“ („Rodina“, 129). Mormoni sa domnievajú, že manželia by si mali navzájom pomáhať ako rovnocenní partneri a tí, ktorí zlyhajú v starostlivosti o svoje rodiny, cudzoložia alebo zneužívajú svojho partnera/ku či deti, budú zodpovední Bohu za tieto ich voľby (pozri „Rodina“ 129).

Čomu mormoni naozaj veria o deťoch a rodine?

Mormoni veria v učenie prehlásenia o rodine o tom, že „deti majú právo na to, aby sa narodili v manželskom zväzku“ („Rodina, 129). Mormoni tiež veria, že „dedičstvom od Hospodina sú synovia“ (Žalm 127: 3), čo znamená, že deti sú požehnaním od Boha. Pre mormonov je rodičovstvo posvätnou zodpovednosťou „vychovávať svoje deti v láske a spravodlivosti, starať sa o ich telesné a duchovné potreby, učiť ich vzájomne sa milovať a navzájom si slúžiť, dodržiavať Božie prikázania a byť občanmi dodržujúcimi zákony, nech žijú kdekoľvek“ („Rodina“, 129). Rodinné zodpovednosti sú pre mormonov mimoriadne dôležité.

Ako sa môžem dozvedieť viac o tom, čomu mormoni veria?

Mormoni veria, že rodiny nie sú len povinnosťou, ale že sú tiež veľkým požehnaním. Príležitosť byť súčasťou rodiny je vyjadrením Božej lásky k nám a Boh nám dal rodiny „aby nám pomohol stať sa takými, akými chce, aby sme boli„ (Matthew Neeley, „The Family Is of God“, Friend, október 2008, 28 – 29). Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čomu mormoni veria a o Božom pláne pre vás a vašu rodinu, navštívte mormon.org.