Publikácia Knihy Mormonovej dosiahla 200 miliónov výtlačkov

Oslava Svetového dňa knihy

23. apríl je Svetový deň knihy, kedy si pripomíname, že knihy významne ovplyvňujú spôsob, akým ľudia vnímajú seba a spoločnosť. Kniha Mormonova je kniha, ktorú si ľudia z celého sveta ctia ako písmo.

Prvá tlačená edícia Knihy Mormonovej v roku 1830 obsahovala 5 000 výtlačkov. Do roku 2000 bolo distribuovaných viac ako 100 miliónov výtlačkov a za posledný rok sa počet výtlačkov viac ako zdvojnásobil vďaka tomu, že jednotlivci z celého sveta chcú vedieť viac o Ježišovi Kristovi a Jeho úlohe v ich živote.

Vydania Knihy Mormonovej v rôznych jazykoch.
Vydania Knihy Mormonovej v rôznych jazykoch.

Každý vo svojej vlastnej reči

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, s počtom členov viac ako 17 miliónov, publikovala Knihu Mormonovu v 113 jazykoch – 92 úplných prekladov a 21 prekladov vybratých častí z Knihy Mormonovej. Starší Dale G. Renlund, apoštol v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, zdôraznil dôležitosť toho, aby ľudia mohli čítať túto knihu písiem vo svojom vlastnom jazyku. Starší Renlund povedal, že Spasiteľ stanovil základy prekladania, keď povedal: „Lebo stane sa oného dňa, že každý človek bude počuť plnosť evanjelia vo svojom vlastnom jazyku a vo svojej vlastnej reči“ (Náuka a zmluvy 90:11).

Prvých päť prekladov Knihy Mormonovej bolo v európskych jazykoch: V dánčine v roku 1851 a francúzštine, waleštine, nemčine a taliančine v roku 1852.

Kniha Mormonova bola vytlačená v 113 rôznych jazykoch.
Kniha Mormonova bola vytlačená v 113 rôznych jazykoch.

Kniha Mormonova svedčí o Ježišovi Kristovi

Svätí neskorších dní považujú Knihu Mormonovu za spoločníčku Biblie a za knihu, ktorá poskytuje druhé svedectvo o Ježišovi Kristovi. Jej učenia zahŕňajú Jeho slová prorokom, ktorí žili v biblických časoch a záznam Jeho návštevy a učení ľudu žijúcemu v starodávnych Amerikách po Jeho vzkriesení.

V Knihe Mormonovej sa Kristovo meno spomína v každom 1,7 verši, o Jeho smrti a ukrižovaní sa hovorí 36-krát, o vzkriesení sa hovorí 88-krát, je tam 117 Kristových mien a 12 021 slov, ktoré Kristus povedal počas Svojej návštevy v Amerikách.

Čo Kniha Mormonova sľubuje dnes

Prezident Russell M. Nelson, súčasný prezident Cirkvi, poskytol prísľuby ochrany, viery a božského vedenia, keď budeme s modlitbou a dôsledne študovať Knihu Mormonovu. „Keď myslím na Knihu Mormonovu, napadne mi slovo ‚moc‘,“ poznamenal prezident Nelson. „Pravdy obsiahnuté v Knihe Mormonovej majú moc zahojiť, upokojiť, obnoviť, podporiť, posilniť, utešiť a rozveseliť našu dušu“ (Prezident Russell M. Nelson, Generálna konferencia október 2017).