Prvé predsedníctvo pokračuje v sobotňajšom večernom zasadaní generálnej konferencie

„Uskutočnenie tohto zasadania umožní, aby bolo vyučovaných viac tém z evanjelia a umožní viacerým generálnym vedúcim prihovoriť sa na konferencii.“

Conference Center in Salt Lake City

Prvé predsedníctvo Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní zaslalo dnes, 30. júla 2021, nasledujúci list vedúcim cirkvi na celom svete.

Drahí bratia a sestry:

Základnou zásadou evanjelia je požehnanie pokračujúceho zjavenia, v ktorom Pán zjavuje Svoju vôľu „dávajúc riadok za riadkom, predpis za predpisom; tu trochu a tam trochu“ (Náuka a zmluvy 128:21). Napríklad, formáty a rozvrhy generálnej konferencie sa počas rokov zmenili už mnohokrát. Niektoré zasadania generálnej konferencie boli určené konkrétnym skupinám členov alebo vedúcich, ako napríklad zasadanie sociálneho blaha, zasadanie žien, kňazské zasadanie a iné zasadania určené venovaniu sa témam súvisiacim s konkrétnymi organizáciami Cirkvi.

V júni 2021 sme oznámili zmeny týkajúce sa ďalšej generálnej konferencie, kedy sa už neuskutoční sobotňajšie večerné zasadanie. Toto rozhodnutie bolo založené na zmenách v technológii, ktoré umožňujú všetkým členom a priateľom pozrieť si každé zasadanie generálnej konferencie, vrátane zasadania žien a kňazského zasadania.

Uvedomujeme si narastajúce výzvy, ktorým čelia členovia Cirkvi v dnešnej dobe. Dôležitý spôsob, ako sa posilniť voči týmto výzvam, prichádza pomocou počutia Božieho slova (pozri Alma 31:5). Preto sme po ďalšom štúdiu a modlitbe cítili nabádanie pokračovať v sobotňajšom večernom zasadaní generálnej konferencie, hoci v inom formáte ako tomu bolo v minulosti.

Počnúc polročnou generálnou konferenciou v októbri bude sobotňajšie večerné zasadanie pokračovať. Pozývame všetkých členov a priateľov Cirkvi, aby si pozreli toto zasadanie. Toto zasadanie nebude mať konkrétnu tému ani nie je určené žiadnej konkrétnej demografickej skupine alebo skupine vedúcich. Uskutočnenie tohto zasadania umožní, aby bolo vyučovaných viac tém z evanjelia a umožní viacerým generálnym vedúcim prihovoriť sa na konferencii.

Ďakujeme Pánovi za Jeho vedenie v tejto záležitosti. Vyjadrujeme svoju hlbokú lásku a vďačnosť za verných členov Cirkvi po celom svete a tešíme sa na generálnu konferenciu, kde bude Pánovo slovo oznámené prostredníctvom Jeho služobníkov.

S úctou,

Prvé predsedníctvo

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring