Posolstvo územného predsedníctva

Program pre rozvoj detí a mládeže – vzácna príležitosť

Cirkev poskytla, Nový program pre deti a mládež‘, aby im pomohla nájsť sústredenejší spôsob, ako sa spojiť so Spasiteľom.

Starší Massimo De Feo, Taliansko
Starší Massimo De Feo, Taliansko Prvý radca v predsedníctve územia Európa

V spoločnosti, ktorá stráca kontakt so skutočnosťou božského poslania Ježiša Krista, je stále dôležitejšie nachádzať spôsoby, ako sa znovu spojiť s Pánom, vytvoriť si s Ním osobný vzťah a žiť napĺňajúcejší a šťastnejší život. 

Hoci je na jednej strane mnoho členov Cirkvi, ktorí sa už dávno rozhodli nasledovať Ho, udržiavať svoju vieru nedotknutú napriek výzvam života, ďalší majú naďalej ťažkosti vytvoriť si skutočné duchovné spojenie so Spasiteľom a ťažkosti v ich životoch sú pre nich náročnejšie. 

Z výskumu sa dozvedáme, že v súčasnosti nastalo všeobecné zníženie záujmu o náboženstvo, a zdá sa, že nastupujúce pokolenie sa viac ako kedykoľvek predtým pasuje s nachádzaním úlohy, identity a šťastia v rámci inštitucionálnej cirkvi.  To tiež platí pre mnoho našich detí a mládežníkov v znovuzriadenej Cirkvi, ktorí dosahujú bod vo svojom osobnom raste, kedy sa musia rozhodnúť, či ,konajú sami za seba‘ alebo je na nich ,pôsobené‘ silnými vetrami a vplyvmi sveta.1

Cirkev poskytla ,Nový program pre deti a mládež‘, aby im pomohla nájsť sústredenejší spôsob, ako sa spojiť so Spasiteľom. 

Táto iniciatíva je odpoveďou na potreby celej mládeže v Cirkvi, ale je možné prispôsobiť ju pre členov a rodiny kdekoľvek, a neexistuje ,jediný správny spôsob‘, ako ju uskutočniť. 

Keďže kultúry a okolnosti po celom svete a na našom území sú veľmi rozličné, iniciatíva je skôr úsilím založeným na zásadách ako štandardným programom. 

Účel je vždy rovnaký: ,pomáhať každému jednotlivcovi, vrátane detí a mládeže, postupovať po ceste zmluvy a čeliť výzvam života s posilnenou vierou v Ježiša Krista, skrze moc Jeho uzmierenia‘.

Program pre rozvoj detí a mládeže

Prezident Nelson povedal: „Budete musieť vyhľadávať osobné zjavenie. Budete sa musieť rozhodnúť sami pre seba, ako budete podľa neho konať. Niekedy vás môže Duch nabádať, aby ste robili veci, ktoré sú ťažké.  Myslím si, že ste na takúto výzvu pripravení. Dokážete robiť ťažké veci.“ 2

Zatiaľ čo budete vyhľadávať osobné zjavenie, aby ste vedeli, ako uplatňovať Nový program pre deti a mládež vo svojich rodinách a jednotkách, vyzývam všetkých rodičov, mládež a vedúcich na území Európa, aby to brali ako príležitosť, a nie až tak ako program.  Toto zjednotené úsilie prinesie božské požehnania nám všetkým, keď budeme zjednocovať v jedno všetky veci v Kristovi. 3

Dovoľte mi preto podeliť sa o tri pozvania v rámci vašich špecifických úloh v tejto posvätnej iniciatíve:

Po prvé – vyzývam všetkých rodičov Pánovho nastupujúceho pokolenia, aby ste toto božské úsilie vnímali ako príležitosť žehnať svoje deti, zatiaľ čo im s vašou láskou a úprimnou starostlivosťou pomáhate vyhľadávať Spasiteľa včasne v ich životoch.  Váš milujúci rodičovský vplyv otvorí ich srdcia a pomôže vašim deťom nájsť Spasiteľa.  Pri ich snahe počuť Pána a napokon Ho nájsť bude kľúčové, aby ste ich viedli na ceste a nasmerovali ich na Neho.

Po druhé – vyzývam všetkých vedúcich, aby toto božské úsilie vnímali ako príležitosť inšpirovane slúžiť mládeži, ktorú vám Pán duchovne pridelil.  Keď im budete slúžiť vo svojich povolaniach, pomôžete im lepšie poznať, ako môžu nájsť svojho Spasiteľa. S vašimi znalosťami a láskavosťou im pomôžete poznať, ako Ho nájsť, keď budete svedčiť o vzácnych zásadách evanjelia, o ktorých viete, že sú pravdivé.

Po tretie – vyzývam všetku mládež na území Európa, aby vnímala toto božské úsilie ako príležitosť rásť pri ich osobnom hľadaní Spasiteľa. 

Drahá mládež, svedčím, že ak ste úprimní vo svojej túžbe nájsť Spasiteľa, On nájde vás!, keď budete nasledovať radu vašich rodičov a cirkevných vedúcich pri uplatňovaní dobrých zásad tohto programu.

Keď si stanovíte hodné ciele pre váš duchovný, spoločenský, intelektuálny a fyzický rozvoj, porastiete tak, ako rástol Pán vo Svojej mladosti, a keď budete kráčať v Jeho šľapajách, stanete sa mu stále viac podobnejší, až kým Ho nenájdete.

Kiež Pán žehná naše zjednotené úsilie pomáhať našej mládeži nájsť Spasiteľa a žiť šťastnejší život.


1 – NaZ 58:28, 2. Nefi 2:14, 16, 24
2 – Úvodná videoprezentácia ohľadom programu pre deti a mládež [vysielaná 29. septembra 2019]
3 – Efezským 1:10