Európa 

Predsedníctvo územia Európa – stred vyzýva Svätých neskorších dní, aby išli voliť 

Cirkev potvrdzuje svoju inštitucionálnu neutralitu voči politickým stranám a kandidátom 

Predsedníctvo územia Európa – stred vyzýva Svätých neskorších dní, aby išli voliť
Predsedníctvo územia Európa – stred vyzýva Svätých neskorších dní, aby išli voliť

Predsedníctvo územia Európa – stred Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní vydalo 14. mája 2024 nasledujúci list členom Cirkvi pred nadchádzajúcimi voľbami do európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 6. – 9. júna 2024: 

 

Drahí bratia a sestry:

Občania Európskej únie majú výsadu a povinnosť voliť úradníkov a ovplyvňovať verejnú politiku. Účasť na politickom procese ovplyvňuje ich komunity a národy v súčasnosti aj v budúcnosti. Vyzývame Svätých neskorších dní, aby boli aktívnymi občanmi tým, že sa zaregistrujú, uplatnia svoje právo voliť a budú sa zapájať do občianskych záležitostí, a aby v politickom diskurze vždy prejavovali kresťanskú lásku a zdvorilosť.

Vyzývame Vás, aby ste strávili čas potrebný na to, aby ste sa informovali o programoch a kandidátoch, o ktorých budete uvažovať. Niektoré zásady zlučiteľné s evanjeliom možno nájsť v rôznych politických stranách a členovia by mali hľadať kandidátov, ktorí tieto zásady najlepšie zosobňujú. Členovia si tiež majú dôkladne preštudovať kandidátov a voliť tých, ktorí preukázali integritu, súcit a službu ostatným, bez ohľadu na stranícku príslušnosť. Informácie o kandidátoch sú dostupné prostredníctvom internetu, diskusií a iných zdrojov.

Aj keď Cirkev potvrdzuje svoju inštitucionálnu neutralitu, pokiaľ ide o politické strany a záležitosti, môže príležitostne uverejňovať informácie o konkrétnych problémoch, ktoré priamo ovplyvňujú poslanie, učenie alebo fungovanie Cirkvi alebo ktoré cirkevní predstavitelia považujú za nevyhnutné na zachovanie demokracie alebo nevyhnutného fungovania Európskej únie alebo jej členských štátov.

Politické rozhodnutia a príslušnosť nemajú byť predmetom žiadneho učenia alebo obhajoby v cirkevnom prostredí. Vedúci zabezpečujú, aby sa cirkevné zhromaždenia zameriavali na nášho Nebeského Otca, nášho Spasiteľa a evanjelium. Viac informácií nájdete na newsroom.ChurchofJesusChrist.org a vo Všeobecnej príručke: Služba v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, 38.8.30.

 

S úctou,                                                           

Predsedníctvo územia Európa – stred

Massimo De Feo

Rubén V. Alliaud

Jack N. Gerard