Požehnania každotýždennej Nedeľnej školy

Zistite viac o tom, ako členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní uctievajú v nedeľu

Latter-day Saints believe that gathering together to worship in Sunday School is an important part of Sunday church services.
Svätí neskorších dní veria, že schádzanie sa spolu na Nedeľnej škole je dôležitou súčasťou nedeľných bohoslužieb.

Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veria, že Nedeľná škola je dôležitou súčasťou nedeľných bohoslužieb. Pre Svätých neskorších dní je Nedeľná škola čas, kedy môžu študovať Božie slovo, povznášať sa navzájom a spoločne sa učiť a uctievať.

Ako zapadá Nedeľná škola do bohoslužieb Svätých neskorších dní?

Nedeľná škola Svätých neskorších dní sa koná každú nedeľu približne 40 minút. Všetci členovia Cirkvi vo veku 12 rokov a viac sú členmi Nedeľnej školy (pozri príručku Handbook 2: Administering the Church [2010], 13.1). Nedeľná škola sa zvyčajne koná po zhromaždení sviatosti, hlavnej cirkevnej bohoslužbe Svätých neskorších dní. Väčšinou sa mládež a dospelí rozdeľujú na rôzne triedy Nedeľnej školy, aby sa učili spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje ich vekovým skupinám (pozri príručku Handbook 2, 13.4).

Ako vyzerá Nedeľná škola?

Dospelí sa môžu zúčastniť jednej z niekoľkých tried Nedeľnej školy, ktoré sa zvyčajne ponúkajú počas bohoslužby. Mnohí dospelí sa rozhodnú navštevovať triedu Náuka evanjelia, čo je trieda Nedeľnej školy, ktorá sa zameriava na štúdium písiem Svätých neskorších dní, vrátane Biblie a Knihy Mormonovej. Niektoré kongregácie tiež ponúkajú triedu Zásady evanjelia, ktorá sa zameriava na výučbu základných právd evanjelia, a ďalšie voliteľné kurzy, ako napríklad triedu Manželstvo a rodinné vzťahy.

Počas Nedeľnej školy, časti cirkevných bohoslužieb Svätých neskorších dní, sa učiteľ zvyčajne podelí o lekciu, ktorú si predtým pripravil pomocou príručky s pokynmi, ktorú poskytla Cirkev. Členovia triedy sú tiež povzbudzovaní, aby sa podelili o myšlienky a poznatky zo svojho domáceho štúdia písiem súvisiacich s témou lekcie. Členovia triedy sa zvyčajne spolu pomodlia a môžu si zaspievať aj náboženskú pieseň na začiatku a na konci Nedeľnej školy.

Na Nedeľnú školu dohliadajú vedúci Svätých neskorších dní na miestnej aj celosvetovej úrovni. Vedúci Svätých neskorších dní na miestnej úrovni organizujú predsedníctvo Nedeľnej školy, aby dohliadalo na úsilie učiť sa a vyučovať v každej kongregácii (pozri príručku Handbook 2, 13.5). Podobne vedúci Svätých neskorších dní na celosvetovej úrovni organizujú generálne predsedníctvo Nedeľnej školy, aby dohliadalo na Nedeľnú školu Svätých neskorších dní a na vzdelávanie sa a výučbu evanjelia po celom svete (pozri „General Auxiliaries“, churchofjesuschrist.org).

Ako sa môžem dozvedieť viac?

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní uctievajú v nedeľu, alebo o tom, ako sa zúčastniť cirkevných bohoslužieb vo vašej oblasti, navštívte stránku pridtekukristovi.org.