Posolstvo územných vedúcich 

Prečo zmluvy?

Abraham prays kneeling
Elder Jack N. Gerard, United States
Starší Jack N. Gerard, Spojené štáty Druhý radca v predsedníctve územia Európa – stred

V predsmrteľnom svete náš Otec v nebi poskytol plán prostredníctvom uzmierenia Ježiša Krista, pomocou ktorého sa môžeme vrátiť do Jeho prítomnosti. Cesta, ktorá nás vedie domov, sa často označuje ako cesta zmluvy, pretože objasňuje požiadavky a podmienky nášho návratu. Zmluva je posvätná dohoda medzi Bohom a osobou alebo skupinou ľudí. Boh stanovuje konkrétne podmienky a sľubuje, že nás požehná, keď budeme tieto podmienky dodržiavať (1). Prezident Nelson učil: „Váš záväzok nasledovať Spasiteľa tým, že s Ním uzatvárate zmluvy a potom ich dodržiavate, otvorí dvere každému duchovnému požehnaniu a výsade pre mužov, ženy a deti po celom svete.“ (2)  

Pán zjavil prorokovi Josephovi Smithovi: „Existuje zákon, nezrušiteľne vydaný na nebesiach pred založením tohto sveta, na ktorom sú založené všetky požehnania; a keď získame akékoľvek požehnanie od Boha, tak je to práve pre poslušnosť toho zákona, na ktorom je založené.“ (3) Starší D. Todd Christofferson nám pripomína: „Zmluvy, ktoré Boh ponúka Svojim deťom, nás viac než len usmerňujú. Viažu nás k Nemu a my, zviazaní s Ním, môžeme prekonať všetky veci.“ (4) Je nám prisľúbené od Pána, že je zaviazaný, keď robíme to, čo hovorí: „Ale keď nečiníte to, čo hovorím, nemáte žiadne zasľúbenie.“ (5)  

V priebehu času Boh uzatváral so Svojím ľudom zmluvy. Vieme, že Pán uzavrel zmluvy s Adamom a Evou, prorokmi po nich a mnohými ďalšími. V našej dobe často hovoríme o zmluve, ktorú Boh uzavrel s Abrahámom, o Abrahámovej zmluve. Boh sľúbil, že požehná Abraháma a jeho potomstvo „požehnaním evanjelia, ktoré je požehnaním spásy, dokonca večného života“ (6).  

Ako dedičia Abrahámovej zmluvy máme zodpovednosť priniesť evanjelium všetkým ľuďom na zemi, pozývať druhých, aby prišli ku Kristovi a boli s Ním zviazaní. Pozvanie druhých ku Kristovi je pozvaním vstúpiť na cestu zmluvy, otvoriť dvere cez „zmluvu krstu ku každému požehnaniu“ a nakoniec prijať najväčší zo všetkých Božích darov, dar večného života (7). 

Požehnania, ktoré Boh sľúbil Abrahámovi a jeho potomstvu o veľkom zhromaždení neskorších dní, sa plnia aj v našich dňoch. Prezident Nelson vyhlásil: „Toto zhromažďovanie je to najdôležitejšie, čo sa v dnešnej dobe na zemi odohráva. Nič iné sa tomu nevyrovná vo veľkosti, nič iné sa tomu nevyrovná v dôležitosti a nič iné sa tomu nevyrovná vo vznešenosti. Vždy, keď urobíte niečo, čo niekomu pomôže – na ktorejkoľvek strane závoja – urobiť krok smerom k uzatvoreniu zmlúv s Bohom a obdržaniu ich nevyhnutných krstných a chrámových obradov pomáhate zhromaždiť Izrael. Je to také prosté.“ (8)  

Každý týždeň máme príležitosť uvažovať o zmluvách, ktoré sme uzavreli s Bohom. Keď spôsobilo prijímame sviatosť, znovu sa zaväzujeme a snažíme sa vždy pamätať na Ježiša Krista a vziať na seba Jeho meno. Keď budeme dodržiavať Jeho prikázania, budeme mať Jeho Ducha neustále s nami (9). Prostredníctvom nášho zmluvného vzťahu s Bohom Ho spoznávame a pripravujeme sa na návrat domov, aby sme dostali najväčší zo všetkých Božích darov. „A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ (10)  


  1. Knižnica evanjelia, Sprievodca témami 

  1. Russell M. Nelson, „Keď kráčame vpred spoločne“, Generálna konferencia apríl 2018 

  1. Náuka a zmluvy 130:20 – 21 

  1. D. Todd Christofferson, „Prečo cesta zmluvy“, Generálna konferencia apríl 2021 

  1. Náuka a zmluvy 82:10 

  1. Abrahám 2:9 – 11 

  1. Náuka a zmluvy 14:7 

  1. Russell M. Nelson, „Nádej Izraela“, celosvetové slávnostné zasadanie mládeže, 3. jún 2018 

  1. Náuka a zmluvy 20:77, 79 

  1. Ján 17:3