Posolstvo pre európskych lídrov, občanov a ľudí dobrej vôle

Globe
Predsedníctvo územia Európa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní

Prežívame náročné časy. Pandémia COVID-19 narušila naše osobné, rodinné, pracovné a cirkevné rutiny. Tisíce ľudí prišli o život a my súcitíme a modlíme sa za zasiahnuté rodiny.

Prístup k veciam, ktoré sme často považovali za samozrejmosť, ako sú základné služby, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, zábava a dokonca aj sloboda pohybu, je v súčasnosti obmedzovaný postupmi a bezpečnostnými opatreniami, ktoré majú chrániť nás všetkých a znížiť riziko nákazy. Ekonomiky krajín v celej Európskej únii aj mimo nej sú ťažko skúšané. Keďže podniky, veľké i malé, trpia reťazovým efektom, veľa ľudí stráca zamestnanie alebo dochádza k znižovaniu platov. Nemôžeme podceňovať účinky na životy jednotlivcov a rodín v Európe, najmä tých, ktoré majú malé deti.

Uprostred tejto krízy sme však svedkami aj mnohých úžasných vecí: ľudia, ktorí sa snažia vzájomne si pomáhať, hľadajú nové putá v komunitách, v ktorých žijú, alebo využívajú silu moderných technológií, aby poskytovali útechu a prejavovali lásku druhým, ktorí sú ďaleko, alebo susedom naproti. Mnohí využívajú toto obdobie izolácie a sebapoznávania, aby posilnili rodinné vzťahy, premýšľali o skutočných cieľoch života a znova sa zaviazali osobným, profesionálnym alebo duchovným cieľom.

Keď prechádzame týmito neistými časmi, vyjadrujeme vďaku a modlíme sa za zdravotníckych pracovníkov a ľudí v prvej línii, ktorí neúnavne pracujú pre našu kolektívnu bezpečnosť; za tých, ktorí zaručujú prístup k základným službám a dodávkam; za rodiny v celej Európe za ochranu a podporu ich detí; za dobrovoľníkov, mimovládne organizácie alebo bežných občanov, ktorí oslovujú ostatných v núdzi, ako sú staršie osoby, bezdomovci, utečenci alebo niekto, kto môže potrebovať pomoc; za vedúcich predstaviteľov EÚ a vlád, aby mohli prijímať odvážne a inšpiratívne rozhodnutia na vykonávanie vhodných opatrení na boj proti pandémii a za podporu hospodárstiev členských štátov; napokon za všetkých zodpovedných občanov, ktorí trpezlivo dodržiavajú usmernenia vydávané vládou na ochranu zdravia a bezpečnosti, aby zabránili šíreniu vírusu a chránili tých najzraniteľnejších.

Ako ľudia viery nachádzame ohromnú útechu, keď vieme, že náš Otec v nebi je v konečnom dôsledku pri kormidle. Prorok Joseph Smith, zakladateľ Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, bol nespravodlivo uväznený vo väzení v Liberty. Bol nesmierne týraný, no napriek tomu napísal: „Takže, vrúcne milovaní bratia, veselo čiňme všetky veci, ktoré ležia v našej moci; a potom môžeme v pokoji stáť, s úplnou istotou, aby sme videli spásu Božiu, a aby rameno jeho bolo zjavené“ (Náuka a zmluvy 123:17).

Nemôžeme kontrolovať všetko, čoho dôkazom je tento vírus, ale dokážeme veselo robiť to, čo je v našich silách. Potom si môžeme nárokovať sľuby nebies, keď pokojne stojíme a vidíme Pánovu ruku odhalenú.

Sme na tejto ceste spoločne! Prijmite, prosím, naše hlboké uznanie.

 

Gary B. Sabin, prezident

Massimo De Feo, prvý radca

Erich W. Kopischke, druhý radca

Predsedníctvo územia Európa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní