Posolstvo územného predsedníctva

Odpustenie

Odpustenie je jedným z najväčších darov, ktoré nám dal náš Nebeský Otec. Vďaka zmiernemu dielu Ježiša Krista môžeme prijať radostný zázrak odpustenia – zažiť mocnú zmenu srdca tým, že sa staneme „svätým …, ako dieťa, poddajným, miernym, pokorným, trpezlivým, plným lásky“, a tým, že budeme cítiť pokoj a istotu a dostaneme útechu a silu radostne pokračovať na ceste zmluvy.

Elder Samuel Koivisto
Starší Samuel Koivisto, Fínsko Sedemdesiatnik na území Európa – sever

Keď Spasiteľ žil na zemi, preukazoval lásku ľuďom tým, že im slúžil. Zdieľal Svoju múdrosť a znalosť tým, že ich učil o pláne šťastia, ktorý má Nebeský Otec. Všetkých pozval, aby k Nemu prišli, hovoriac: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“ (1) Toto pozvanie platí doteraz, a platí pre každého z nás, aby sme Ho mohli spoznať a stať sa aspoň trochu takými, akým je On.

Ježiš Kristus je pre nás dokonalým príkladom odpustenia. Učil Svojich učeníkov, koľkokrát majú odpustiť svojmu bratovi, ak sa ich brat bude proti nim neustále previňovať: „Nehovorím … , že až do sedem razy, ale až do sedemdesiatkrát sedem razy!“ (2) Hovorí sa tu o neustálom odpúšťaní. Kristus nás učil, aby sme sa modlili k nášmu Nebeskému Otcovi. „A odpusť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi.“ (3) Vrcholným príkladom Spasiteľovej schopnosti odpúšťať bola Jeho prosba k Bohu, keď bol ukrižovaný a povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ (4)

„Odpúšťanie je božská vlastnosť. Znamená to ospravedlniť alebo oslobodiť niekoho od viny za ublíženie alebo nesprávny čin. Písma hovoria o odpustení dvoma spôsobmi. Pán nám prikazuje činiť pokánie z našich hriechov a vyhľadávať Jeho odpustenie. Tiež nám prikazuje odpustiť tým, ktorí nás urazili alebo nám ublížili.“ (5) Kristus učil: „Odpúšťajte a bude aj vám odpustené.“ (6) „Ja, Pán, odpustím tomu, komu odpustím, ale od vás je vyžadované, aby ste odpustili všetkým ľuďom.” (7)

Narodili sme sa na svet, aby sme dostali fyzické telo, ktoré nám umožňuje učiť sa, rásť a rozvíjať sa. Zažívame protiklady a máme slobodu rozhodovania, ktorá je v súlade s plánom Nebeského Otca. Aj keď robíme všetko, čo je v našich silách, všetci robíme chyby, hrešíme, chybujeme a robíme nesprávne rozhodnutia. Vďaka uzmiereniu Ježiša Krista môžeme získať odpustenie za svoje hriechy prostredníctvom úprimného a úplného pokánia, ktoré zahŕňa zlomené srdce, skrúšeného ducha a zármutok podľa vôle Božej.

„Odpustenie si vyžaduje ľútosť nad našimi hriechmi a zároveň rast a upevňovanie našej viery v Ježiša Krista. Keď činíme pokánie a prichádzame k Nemu, sme na ceste k odpusteniu.“ (8)

Starší Neil L. Andersen učil: „Musíme si však pamätať, že božský dar odpustenia nie je niečo, čo sa dá si nejako zaslúžiť, môžeme ho len prijať. Áno, na prijatie odpustenia je potrebné dodržiavať prikázania a obrady, ale osobné úsilie, nech je akokoľvek veľké, v porovnaní s cenou vykúpenia bledne. Vlastne sa to nedá porovnať. Odpustenie je dar, a ten Jediný, ktorý ho môže udeliť, je Vykupiteľ a Spasiteľ sveta, Ježiš Kristus. Svoj neoceniteľný dar ochotne ponúka všetkým, ktorí sa k Nemu obrátia, aby ho prijali.“ (9)

Prehlásenie o rodine nám pripomína, že jednou z dôležitých zásad šťastného života je odpustenie, bez ohľadu na to, koľko členov naša rodina má: „Šťastie v rodinnom živote je najpravdepodobnejšie možné dosiahnuť vtedy, keď je založené na učeniach Pána Ježiša Krista. Úspešné manželstvá a rodiny sú založené a udržiavané na zásadách viery, modlitby, pokánia, odpustenia, úcty, lásky, súcitu, práce a prospešných oddychových činností.“ (10)

Prezident Nelson nás požiadal: „Drahí bratia a sestry, dnes vás vyzývam, aby ste ukončili konflikty, ktoré zúria vo vašom srdci, vašom dome a vašom živote. … Opakujem svoju výzvu, aby ste ukončili konflikty vo svojom živote. Prejavte pokoru, odvahu a silu potrebnú na odpustenie aj na hľadanie odpustenia. Spasiteľ nám sľubuje, že ,ak [my] odpustíme druhým ich priestupky, [náš] Nebeský Otec … tiež odpustí [nám]‘.“ (11) „Hľa, ten, kto činil pokánie zo svojich hriechov, tomu je odpustené a ja, Pán, už na ne nepamätám.“ (12)

Rovnako by sme mali odpustiť a zabudnúť na krivdy, ktoré sme zažívame. Odpustenie je jedným z najväčších darov, ktoré nám dal náš Nebeský Otec. Vďaka zmiernemu dielu Ježiša Krista môžeme prijať radostný zázrak odpustenia – zažiť mocnú zmenu srdca (13) tým, že sa staneme „svätým …, ako dieťa, poddajným, miernym, pokorným, trpezlivým, plným lásky“ (14), a tým, že budeme cítiť pokoj a istotu a dostaneme útechu a silu radostne pokračovať na ceste zmluvy.

Práve preto „hovoríme o Kristovi, radujeme sa v Kristovi, kážeme o Kristovi, prorokujeme o Kristovi a píšeme podľa proroctiev svojich, aby deti naše mohli vedieť, k akému prameňu majú hľadieť pre odpustenie hriechov svojich“. (15)

 

 1. Matúš 11:28
 2. Pozri Matúš 18:21 – 2
 3. Lukáš 11:4 (pozri tiež verše 1 – 3)
 4. Lukáš 23:3
 5. Gospel Topic: Forgiveness
 6. Lukáš 6:37
 7. Náuka a zmluvy 64:10
 8. Pozri Neil L. Andersen, The Divine Gift of Forgiveness, 146
 9. Neil L. Andersen, „The Gift of Forgiveness“, Liahona, február 2021, 11
 10. Rodina: Prehlásenie svetu
 11. Russel M. Nelson, „Sila duchovnej hybnej sily“, Generálna konferencia apríl 2022
 12. Náuka a zmluvy 58:42
 13. Pozri Mosiáš 5:2
 14. Mosiáš 3:19
 15. 2. Nefi 25:26