Poslanie Prostredníka

Posolstvo územného predsedníctva

Ježiš Kristus
Starší Roseveltt Teixeira, Kapverdy
Starší Roseveltt Teixeira, Kapverdy Územný sedemdesiatnik

Slovo „prostredník“ pochádza z latinčiny a jeho význam je sprostredkovateľ, mediátor.

V našom smrteľnom živote sú príležitosti, keď potrebujeme prostredníka, ako napríklad v podnikaní, pri kúpe či prenájme domu alebo auta a tiež pri konfliktoch.

Aby bol prostredník v procese mediácie úspešný, musí byť neutrálny, spravodlivý, nestranný a musí zabezpečiť, aby neboli porušené práva ani jednej zúčastnenej strany.

V rámci plánu šťastia nám Pán poskytuje pozemský život. Naše narodenie ja výsledkom predošlého rozhodnutia a je veľmi dôležitým krokom v našom večnom pokroku.

Náš časovo obmedzený smrteľný život je krátky a s každým ďalším dňom sa skracuje. A predsa je nevyhnutný pre našu spásu, keďže umožňuje robiť každodenné rozhodnutia, ktoré nás buď priblížia k nášmu Nebeskému Otcovi alebo nás od Neho vzdialia.

Od kráľa Benjamína sa učíme, že„prirodzený človek je nepriateľom Boha a bol ním od pádu Adama, a bude na veky..., pokiaľ sa nepoddá nabádaniu Ducha Svätého“ (Mosiáš 3:19). Účel tohto života nedosiahneme našim vlastným úsilím, v našom telesnom stave a bez pomoci.

Neustále nás to ťahá k dvom protichodným silám, jedna nás zvádza, aby sme činili dobro a druhá nás zvádza, aby sme činili zlo. „A preto, Pán Boh dal človeku, aby jednal sám za seba. A preto, človek by nemohol jednať sám za seba, iba ak by bol zvádzaný jedným alebo druhým“ (2. Nefi 2:16).

Pán dokonale pozná výzvy tohto smrteľného života. Pozná naše slabosti a naše silné stránky, vie, že v tomto procese rozhodnutí urobíme chyby a preto poskytuje Prostredníka.

„Jeden je totiž … aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi“ (1. Timoteovi 2:5) Prostredníkom je Ježiš Kristus, On je prostredníkom našich zmlúv s Otcom. Skrze Neho prichádzame k Nebeskému Otcovi.

Kristus „je aj lepšej smluvy prostredníkom“ (Židom 8:6, Roháček). Táto zmluva umožňuje splniť požiadavky spravodlivosti a požiadavky milosrdenstva.

Vďaka uzmiereniu Ježiša Krista, ktorý sa prihováral za naše hriechy, máme možnosť činiť pokánie a naplniť všetky požiadavky tejto zmluvy. On umožnil túto dohodu.

Náš Pán nám vo svojej nekonečnej múdrosti daroval deň po dni, rozdelený do 24 hodinových úsekov. Každý deň je novým dňom, novou príležitosťou a znovuzriadením.

Na konci každého dňa môžeme premýšľať o svojich činoch a v pokornej modlitbe môžeme predkladať Pánovi svoje každodenné úsilie, svoje výzvy, vzdávať vďaku a prosiť Ho o pomoc do nového dňa. Každý deň je znovuzrodením. Máme novú príležitosť vybrať si, čo je správne, a byť o niečo lepší, než sme boli deň predtým.

Pán vie, že okrem nášho Majstra Ježiša Krista, nášho večného Najvyššieho Prostredníka, sú v našich životoch chvíle, keď potrebujeme mať nablízku iných sprostredkovateľov. A tak v týchto neskorších dňoch obnovil Svoju Cirkev na základe prorokov a apoštolov, ktorí majú všetky kľúče kňazstva a miestnych vedúcich, aby nám pomáhali.

Predovšetkým viem, že naším najväčším Prostredníkom je náš Spasiteľ Ježiš Kristus. Aké úžasné požehnanie je vedieť a cítiť, že prostredníctvom úprimného pokánia môžeme byť oslobodení od svojich hriechov.

Viem, že aj keď všetko v našich životoch zlyhá, aj keď nám bude ukrivdené alebo budeme prenasledovaní, dokonca až na smrť, náš prostredník Ježiš Kristus nezlyhá. Vkladám do Neho všetku svoju dôveru. Viem, že zaistí a zaručí, že všetky naše práva, požehnania a výsady budú na konci ochránené a že zvíťazíme. V mene Ježiša Krista. Amen.

Ježiš Kristus