Posilňovanie vášho manželstva prostredníctvom viery v Ježiša Krista

Základ pre silnejšie a večné manželstvo

Svätí neskorších dní veria, že nová rodina začína, keď sa muž a žena spolu zosobášia. Rodinné vzťahy Svätých neskorších dní sú posilňované oddanosťou Ježišovi Kristovi.
Svätí neskorších dní veria, že nová rodina začína, keď sa muž a žena spolu zosobášia. Rodinné vzťahy Svätých neskorších dní sú posilňované oddanosťou Ježišovi Kristovi.

Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veria, že manželstvo a rodina sú dnes rovnako dôležité, ako kedykoľvek predtým! „Rodina: Prehlásenie svetu“, oficiálny dokument Cirkvi, učí, že „manželstvo medzi mužom a ženou je ustanovené Bohom a že rodina je stredobodom Stvoriteľovho plánu pre večné určenie Jeho detí“ (Slovak 35602 176). Rodiny Svätých neskorších dní veria, že manželstvo nie je len dočasnou právnou zmluvou, ale príkazom od Boha a posvätným vzťahom v zmluve (pozri Bruce C. Hafen, „Covenant Marriage“, Ensign, november 1996, 26 – 28). Zmluva je sľub, ktorý uzatvárame s Bohom. Keď pár Svätých neskorších dní uzatvorí manželstvo, učinia sľub Bohu, že sa budú navzájom milovať a starať o seba a Boh sľubuje, že manželstvo môže trvať na večnosť. Ako vysvetlil jeden cirkevný vedúci: „Manželstvo je dar, ktorý nám dal Boh; kvalita nášho manželstva je dar, ktorý my dávame Jemu“ (L. Whitney Clayton, „Marriage: Watch and Learn“, Ensign alebo Liahona, máj 2013, 85).

Čomu veria členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní o manželstve a rodine

Svätí neskorších dní veria, že hlavné požehnania lásky a šťastia sa dosiahnú prostredníctvom zmluvných vzťahov manželstva a rodiny. Mormonská náuka učí, že muži a ženy majú jedinečnú a dopĺňajúcu sa povahu a že muži a ženy si preto majú navzájom pomáhať a napredovať spoločne (pozri „Rodina: Prehlásenie“, Slovak 35602 176).

Svätí neskorších dní veria, že manželstvo a rodina sú dôležitou súčasťou Božieho plánu od stvorenia zeme, keď bol Adam umiestnený do záhrady Éden. Boh povedal, že „nie je dobré človeku byť osamote“ (Genesis 2:18), a Eva sa stala Adamovou spoločníčkou. Odvolávajúc sa na Adama a Evu, vedúci Svätých neskorších dní David A. Bednar učil, že „jedinečná kombinácia duchovných, fyzických, duševných a emocionálnych schopností mužov i žien bola potrebná na realizáciu [Božieho] plánu šťastia. Sám ani muž ani žena nemohli naplniť zámery svojho stvorenia“ (David A. Bednar, „Marriage is Essential to His Eternal Plan“, Liahona, jún 2006, 51).

Hoci manželstvo a rodinný život môžu predstavovať jedinečné výzvy, Svätí neskorších dní veria, že rodina s matkou a otcom, ktorí sú zosobášení, poskytuje ideálne prostredie pre narodenie a výchovu detí. Predovšetkým Svätí neskorších dní veria, že zameranie manželstva a rodinných vzťahov na Ježiša Krista nám môže pomôcť priblížiť sa k Nemu a k členom našej rodiny, a môže nám pomôcť nájsť radosť, ktorú nenájdeme iným spôsobom.

Svätí neskorších dní veria, že nová rodina začína, keď sa muž a žena spolu zosobášia. Rodinné vzťahy Svätých neskorších dní sú posilňované oddanosťou Ježišovi Kristovi. (c) Intellectual Reserve

Prečo je Ježiš Kristus naším dokonalým príkladom

Svätí neskorších dní veria, že Pán Ježiš Kristus je príkladom každej vlastnosti, ktorá je dôležitá v manželstve a rodinnom živote. Keď bol Ježiš Kristus na zemi, bol dokonalým príkladom lásky, trpezlivosti, pokory, dobroty a nezištnej služby – všetkého, čo môže byť dôležité pri vytváraní šťastného domova!

Svätí neskorších dní tiež veria, že ideálny manželský vzťah sa sústreďuje na Ježiša Krista. Mnohé rodiny Svätých neskorších dní si predstavujú tento druh manželského vzťahu ako trojuholník, s Ježišom Kristom na vrchu trojuholníka a s každým z manželov v jednom z rohov na základni trojuholníka. Keď každý z manželov pracuje ako Kristus, prechádzajú z rohov trojuholníka, pozdĺž jeho strán, smerom ku Kristovi na vrchole. Keď sa približujú ku Kristovi, približujú sa aj k sebe navzájom. Spoločná oddanosť Ježišovi Kristovi privádza páry k sebe (pozri David A. Bednar, „Marriage is Essential“, 54).


Svätí neskorších dní veria, že nová rodina začína, keď sa muž a žena spolu zosobášia. Rodinné vzťahy Svätých neskorších dní sú posilňované oddanosťou Ježišovi Kristovi.


Akým spôsobom sú kresťanské manželstvá príkladom pre naše deti

Keď sústredíme naše manželstvá a rodiny na Ježiša Krista, naše deti vyučujeme prostredníctvom nášho príkladu. David A. Bednar vysvetlil: „Keď mladé ženy a muži majú k sebe vzájomný rešpekt, náklonnosť, dôveru a lásku medzi manželom a manželkou, potom sa budú snažiť kultivovať rovnaké vlastnosti vo svojom živote. Naše deti … sa poučia z toho, čo robíme a akí sme, aj keď si pamätajú relatívne málo toho, čo hovoríme“ („Marriage Is Essential“, 54). Svätí neskorších dní veria, že rovnako ako je Ježiš Kristus naším dokonalým príkladom, môžeme byť aj my dobrými príkladmi pre naše deti, keď sa snažíme robiť to, čo by robil aj On, keby bol na zemi.

Ako môžete zistiť viac o tom, v čo členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veria

Ak sa chcete dozvedieť viac o rodinách Svätých neskorších dní a o Božom pláne pre vás a vašu rodinu, navštívte pridtekukristovi.org.