Podpora programu pre deti a mládež: 

Vysielanie pre rodičov a vedúcich

Podpora programu pre deti a mládež: Vysielanie pre rodičov a vedúcich

V špeciálnom vysielaní, ktoré sa konalo 6. júna 2021, hovorili členovia Prvého predsedníctva a Kvóra dvanástich apoštolov a generálni úradníci o možnostiach požehnania mládeže a detí, zatiaľ čo sa uvoľňuje pandemická situácia na územiach. Mladí z predsedníctiev kvór a tried, rodičia a vedúci mládeže sú pozvaní, aby sa zapojili do tejto prezentácie.

Táto hodinová prezentácia, ako aj segmenty pre konkrétne publikum, sú k dispozícii na http://ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org a v Knižnici evanjelia. Prezentácia bude obsahovať praktické nápady na zapojenie sa do programu Deti a mládež ako rodiny a zbory. Môže sa používať v rodinách, zborových a kolových radách, vo výboroch pre vedenie mládeže kolu, radách pre mládež v zboroch, v kvóre Áronovho kňazstva a na stretnutiach predsedníctva tried Mladých žien a pri iných príležitostiach.

Starší Roy Tunnicliffe, územný sedemdesiatnik, ktorý žije vo Spojenom kráľovstve a zodpovedá za podporu programu Deti a mládež v Európe, hovoril o dôležitosti tejto špeciálnej prezentácie. „Vysielanie je navrhnuté tak, aby pomohlo oživiť účasť na tejto novej iniciatíve pre mladých ľudí, najmä na územiach, kde sa na základe pokynov ohľadom COVID-u obnovujú osobné aktivity a stretávanie sa.“ Dodal, že „zdroje budú zamerané na konkrétne publikum a miestne územia by mali v najbližších týždňoch a mesiacoch používať obsah podľa pokynov územného predsedníctva.“

Prezentácia je teraz k dispozícii v anglickom a americkom posunkovom jazyku a 18. júna bude pridaná v nasledujúcich jazykoch: kantonsky, francúzsky, nemecky, taliansky, japonsky, kórejsky, mandarínsky, portugalsky, rusky a španielsky.