Váš plán, ktorý vás privedie k Nemu

Vitajte Vitajte v komunite, kde sa každý snaží žiť tak, ako to učil Ježiš. Príďte a zistite, čomu veríme, na PrídtekuKristovi.org.
Toto je Cirkev Cirkev sa začína v nedeľu, ale končí sa tam? Predstavte si, keby sa cirkev preniesla za štyri steny budovy, aby nás každý deň inšpirovala.
Family

Vízia

„Pozvite všetky Božie deti na oboch stranách závoja, aby prišli ku svojmu Spasiteľovi, obdržali požehnania svätého chrámu, mali trvalú radosť a stali sa spôsobilými pre večný život.“ - PREZIDENT RUSSELL M. NELSON

 
 

Priority

 • Nasledovať proroka
 • Pozvať priateľa na zhromaždenie sviatosti
 • Vziať mená predkov do chrámu
Goals-eng

Ciele

 • Radujte sa z požehnaní každodenného pokánia.
 • S modlitbou vyhľadávajte príležitosti na inšpirovanú službu.
 • Pozvite rodinu, vzdialenejšiu rodinu a priateľov na zhromaždenie sviatosti, aby sa dozvedeli o Kristovi.
 • Zdieľajte online cirkevné posolstvá s rodinou a priateľmi.
 • Plne sa zapájajte do programu „Poď, nasleduj Ma“ a s modlitbou vyhľadávajte osobné zjavenie.
 • Posilňujme našu vieru v Ježiša Krista tým, že budeme pozorne svätiť deň sabatu doma a v cirkvi.
 • Venujte väčšiu starostlivosť novým členom a členom, ktorí sa chcú vrátiť.
 • Majte neustále na mysli dorastajúce pokolenie.
 • Zamerajte radu zboru na to, ako pomôcť členom a priateľom napredovať ako jednotlivci a tiež ako rodiny na ceste zmluvy.
 • Buďte hodní chrámového odporučenia.
 • Zoberte mená členov rodiny do domu Pána a pomôžte s tým aj ostatným.
 • Dajte najvyššiu prioritu zjednocovaniu a dopĺňaniu rodín na oboch stranách závoja.

Indikátory pokroku

Vedúci zboru a kolu budú môcť merať pokrok tým, že budú monitorovať tieto kľúčové ukazovatele zo štvrťročnej správy:

 • Pohovory o službe
 • Obdarovaní členovia s platným chrámovým odporučením
 • Účasť na zhromaždení sviatosti v Cirkvi a doma 
 • Členovia, ktorí odoslali mená svojich predkov na vykonanie chrámových obradov

Realizácia

Konkrétne kroky, ktoré by členovia mali urobiť, aby pomohli jednotlivcom a rodinám zúčastniť sa na diele spásy, sú dôležitou súčasťou územného plánu.

Vedúci: Členovia koordinujúcej, kolovej a zborovej rady majú s modlitbou určiť konkrétne kroky, ktoré urobia na dosiahnutie vízie, priorít a cieľov územia. Vedúci sú vyzývaní, aby s modlitbou zvážili konkrétne mená jednotlivcov, na ktorých upriamia svoju pozornosť.

Jednotlivci a rodiny: Jednotlivci a rodiny sú vyzývaní, aby si na malej kartičke stanovili konkrétne merateľné ciele, ktoré im pomôžu zamerať svoje úsilie na tri priority územného plánu vo svojom osobnom živote.

Zodpovednosť a následné dohliadnutie: Územní sedemdesiatnici povzbudzujú prezidentov kolov, aby rozvíjali zmysluplné spôsoby realizácie územného plánu a neustále sa presviedčali o ich pokroku. Prezidenti kolov na druhej strane povzbudzujú biskupov, aby spolupracovali s vedúcimi kňazstva a pomocných organizácií pri rozvíjaní spôsobov implementácie územného plánu a takisto sa presviedčali o pokroku a povzbudzovali ich.

Stiahnuť PDF

Plán | Kartička

Príďte a zistite, čomu veríme, na www.PrídtekuKristovi.org

Family at Preston Temple