Priviesť nás k Nemu

  To Bring us to Him

  Stiahnuť PDF

  Plán | Kartička

  Vízia

  „Chcel by som, aby ste prišli ku Kristovi … a podieľali sa na spáse jeho a jeho moci vykúpenia.“

  OMNI 1:26
  Priority

  Priority

  • Nasledovať proroka
  • Pozvať priateľa na zhromaždenie sviatosti
  • Vziať mená predkov do chrámu

  Ciele

  • Čítať príhovory z generálnej konferencie.

  • Zaviazať sa robiť to, čo učí prorok a každú nedeľu vyhodnotiť svoje snahy.

  • Pozvať priateľov do svojho domova a na zhromaždenie sviatosti, aby sa učili o Kristovi.

  • Zdieľať online cirkevné posolstvá s priateľmi.

  • Každý týždeň sa na rade zboru zameriavať na to, ako pomôcť našim novým priateľom, aby napredovali.

  • Posilniť svoju vieru v Ježiša Krista tým, že budeme dodržiavať sabatný deň a budeme viesť svoj život tak, aby sme boli hodní odporučenia do chrámu.

  • Vyplniť brožúrku „Moja rodina“.

  • Použiť FamilySearch, aby sme určili predkov, ktorí potrebujú chrámové obrady.

  • Vziať mená členov rodiny do domu Pána a pomôcť s tým aj ostatným.

  Family

  Indikátory pokroku

  Vedúci zboru a kolu budú môcť merať pokrok tým, že budú monitorovať tieto tri kľúčové ukazovatele zo štvrťročnej správy:

  • Účasť na zhromaždení sviatosti
  • Obdarovaní členovia s platným chrámovým odporučením
  • Členovia, ktorí odoslali mená svojich predkov na vykonanie chrámových obradov

  Realizácia

  Konkrétne kroky, ktoré by členovia mali urobiť, aby pomohli jednotlivcom a rodinám zúčastniť sa na diele spásy, sú dôležitou súčasťou územného plánu.

  Vedúci: Členovia koordinujúcej, kolovej a zborovej rady majú s modlitbou určiť konkrétne kroky, ktoré urobia na dosiahnutie vízie, priorít a cieľov územia. Vedúci sú vyzývaní, aby s modlitbou zvážili konkrétne mená jednotlivcov, na ktorých upriamia svoju pozornosť.

  Jednotlivci a rodiny: Jednotlivci a rodiny sú vyzývaní, aby si na malej kartičke stanovili konkrétne merateľné ciele, ktoré im pomôžu zamerať svoje úsilie na tri priority územného plánu vo svojom osobnom živote.

  Zodpovednosť a následné dohliadnutie: Územní sedemdesiatnici povzbudzujú prezidentov kolov, aby rozvíjali zmysluplné spôsoby realizácie územného plánu a neustále sa presviedčali o ich pokroku. Prezidenti kolov na druhej strane povzbudzujú biskupov, aby spolupracovali s vedúcimi kňazstva a pomocných organizácií pri rozvíjaní spôsobov implementácie územného plánu a takisto sa presviedčali o pokroku a povzbudzovali ich.