Päť biblických veršov, ktoré nás učia o Duchu Svätom

Rovnako ako iní kresťania, mormoni, inak známi ako členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, veria v učenie Biblie o Bohu Otcovi, Jeho Synovi Ježišovi Kristovi a o Duchu Svätom. Mormoni však neveria, že Biblia učí náuku o Trojici – teda, že Otec, Syn a Duch Svätý sú jedinou bytosťou. Namiesto toho mormoni veria, že Biblia učí o tom že Otec, Syn a Duch Svätý pracujú v úplnej jednote, ale sú samostatnými osobami (pozri Jeffrey R. Holland, „The Only True God and Jesus Christ Whom He Hath Sent“, Ensign alebo Liahona, november 2007, 40 – 42). Mormoni hovoria o týchto osobách spoločne ako o Božstve.

Okrem toho, zatiaľ čo mnohí kresťania veria, že Boh je len duchom, mormoni veria, že Otec a Syn majú oslávené telá a že Duch Svätý je duchom. Mormonská náuka, podobne ako Biblia, učí, že Duch Svätý je jediným členom Božstva bez tela. Tu sú niektoré učenia z Biblie o Duchu Svätom.

1. Matúš 3:11: Duch Svätý nás posväcuje

Svätí neskorších dní veria, že tak ako je krst vodou dôležitý na to, aby sme mohli byť očistený od svojich hriechov, rovnako je dôležité aj prijatie Ducha Svätého, alebo krst ohňom. Matúš 3:11 zaznamenáva, že Ježiš Kristus pokrstí tých, ktorí už boli pokrstení vodou „Duchom Svätým a ohňom“. Podobne aj Boyd K. Packer, ktorý bol cirkevným vedúcim od roku 1961 až do svojej smrti v roku 2015, učil, že „existujú dve časti krstu – krst vodou a krst ohňom alebo Duchom Svätým“ („The Gift of the Holy Ghost: What Every Member Should Know“, Liahona, august 2006, 20).

Prijímanie Ducha Svätého je prirovnané ku krstu ohňom, pretože Duch Svätý má očisťujúci vplyv v našich životoch. Mormonská náuka učí, že ako oheň, ktorý stravuje trosku, Duch Svätý očisťuje naše srdcia, až kým už nemáme túžbu hrešiť (pozri David A. Bednar, „Clean Hands and a Pure Heart“, Ensign alebo Liahona, november 2007, 80 – 83). Tento očisťujúci vplyv nám pomáha stať sa hodnými žiť jedného dňa s Bohom (pozri Gospel Principles [2009], 120 – 124).

2. Ján 3:5: Musíme prijať Ducha Svätého, aby sme vstúpili do kráľovstva Božieho

Mormoni veria tomu, čo Biblia učí o dôležitosti krstu: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho“ (Ján 3:5).. Mormonská náuka učí, že aby sme sa po smrti vrátili do Božieho kráľovstva, musíme byť pokrstení a aby bol obrad krstu úplný, musíme tiež prijať dar Ducha Svätého. Ako povedal Prorok Joseph Smith: „Ak nekrstíte s úmyslom odpustenia hriechov a prijatia Ducha Svätého, môžete rovnako ako človeka pokrstiť aj vrece s pieskom. Krst vodou je iba polovica krstu a je nanič bez druhej polovice – ktorou je krst Duchom Svätým“ (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 95).

3. Ján 14:26. Duch Svätý nás môže utešiť a učí nás všetky veci

Mormoni veria učeniu Ježiša Krista: „Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril“ (Ján 14:26). Duch Svätý je učiteľom pravdy a ak chceme počúvať, môže nás učiť všetky veci. Mormoni tiež veria učeniu Biblie, že Duch Svätý nás môže utešiť, keď sme smutní alebo osamelí a pripomína nám Božiu lásku k nám.

4. Ján 15:26. Duch Svätý svedčí o Ježišovi Kristovi

Ježiš učil, že „keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem od Otca, bude svedčiť o mne“ (Ján 15:26). Mormoni veria, že jednou z hlavných úloh Ducha Svätého je svedčiť o pravde, najmä o Ježišovi Kristovi a Jeho božstve! Len prostredníctvom Ducha Svätého môžeme prijať svedectvo, že Ježiš Kristus je Syn Boží a Vykupiteľ sveta (pozri „Testimony“, Gospel Topics, topics.lds.org).

5. Galatským 5:22 – 23: Keď máme Ducha Svätého, cítime lásku, šťastie a pokoj

Duch Svätý sa často nazýva aj Svätý Duch alebo Duch Boží. Galatským 5:22 – 23 učí: „Ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť [a] zdržanlivosť.“ Mormoni veria, že keď máme so sebou Ducha Svätého, môžeme zažiť všetky pozitívne pocity a vlastnosti uvedené vyššie bez ohľadu na to, akým ťažkostiam môžeme čeliť v našich životoch. Duch Svätý nás nielen posilňuje osobne, ale aj nám umožňuje pozdvihovať druhých a pomôcť im v problémoch, ktorým čelia.

Zistite viac o Duchu Svätom

Zaujíma vás, čo ešte učí mormonská náuka? Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čomu mormoni veria, že Biblia učí o Bohu, Ježišovi Kristovi a Duchu Svätom, navštívte mormon.org.

Biblia na stoel