Odpustenie prostredníctvom uzmierenia Ježiša Krista

Posolstvo územného predsedníctva

Starší Saulo G. Franco, Španielsko
Starší Saulo G. Franco, Španielsko Územný sedemdesiatnik

Ako členovia Cirkvi sa snažíme byť fit nielen fyzicky, ale aj duchovne.

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré vyhľadávame, je dosiahnutie pokoja a najlepším spôsobom, ako ho dosiahnuť, je nájsť vnútorný pokoj. Ako povedal Spasiteľ: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!“[1]

Bohužiaľ, je ľahké stratiť tento vnútorný pokoj, najmä kvôli životnému štýlu moderného sveta, v ktorom žijeme, ktorý sa stáva čoraz agresívnejším. Táto agresivita dokonca vstupuje do našich domovov rôznymi prostriedkami a my sa začíname domnievať, že je normálne takto žiť. Od ľudí čoraz častejšie počúvam ako hovoria jednu frázu: „Odpustím, ale nezabudnem“; a dokonca: „Budete platiť za to, čo ste urobili.“

Odpustenie je cnosť, ktorú všetci musíme dosiahnuť a udržiavať. Prezident Gordon B. Hinckley pri jednej príležitosti povedal: „Myslím si, že je to asi najväčšia cnosť na zemi, a určite najväčšmi potrebná. Je tu veľmi veľa zlomyseľnosti a zneužívania, netolerancie a nenávisti. Potreba pokánia a odpustenia je veľmi veľká.“[2] Je to veľký princíp, ktorý je zdôraznený v písmach, starých aj súčasných.

Odpustenie a pokánie idú vždy ruka v ruke; nemôžeme činiť pokánie bez odpustenia a nemôžeme odpustiť bez pokánia.

Porovnajme si odpustenie s uštipnutím hada. Keď vás niekto urazí alebo vám ublíži, je to ako uštipnutie hada, ktoré nám často môže spôsobiť vážne zranenia, čo spôsobuje, že proces hojenia trvá dlho a je veľmi bolestivý; ale, ako pri akejkoľvek rane, časom sa uzatvorí a uzdraví. Niekedy nás môžu uštipnúť jedovaté hady a vypustia jed do rany. To isté platí pre odpor, nenávisť, túžbu po pomste a hľadanie spravodlivosti: Prevezmú vládu nad našimi srdcami a, tak ako je to v prípade jedu, ranu nemôžeme vyliečiť. Odpustenie je protijed, ktorý lieči rany spôsobené jedom; bez odpustenia nie je možné dosiahnuť vyliečenie. Nerobme to, čo urobilo množstvo Izraelitov, ktorí boli uštipnutí ohnivými hadmi.[3] Mohli sa vyliečiť tak, že sa pozreli na mosadzného hada, ktorý Pán prikázal Mojžišovi vyrobiť, ktorý predstavoval Spasiteľa a Jeho uzmierenie. Ale neučinili tak a zahynuli.[4]

Spasiteľ a Jeho uzmierenie sú jediným spôsobom, ako zistiť, ako odpustiť; neexistuje žiadny iný spôsob, ako odpustiť v ťažkých situáciách. Uzmierenie je protijed, ktorý môže uzdraviť a uzavrieť akúkoľvek ranu, dokonca aj tú najťažšiu, na ktorú sa zdá, že neexistuje žiadneho lieku. Sila uzmierenia nie je spontánna; niekedy je ťažké ju aplikovať a vyžaduje si veľa úsilia, ale je k dispozícii všetkým, ktorí ju chcú. Pán nás v súčasnom zjavení učil:

 Hovorím vám, že si máte navzájom odpúšťať; lebo ten, kto neodpúšťa bratovi svojmu priestupky jeho, stojí pred Pánom odsúdený; lebo v ňom zostáva väčší hriech. Ja, Pán, odpustím tomu, komu odpustím, ale od vás je vyžadované, aby ste odpustili všetkým ľuďom.[5]

Odpustenie v manželstve je kľúčom k získaniu manželstva na večnosť. Vidím veľa párov, ktoré si navzájom neodpúšťajú ani malé veci a nahromaďujú jed zloby a nenávisti; potom, keď sa hádajú, uvoľňujú všetko, čo sa nahromadilo v priebehu času a vzťah je vážne narušený. Vidím niektoré manželstvá, ktorých vzájomná tolerancia je minimálna, nemôžu zniesť ani najmenšie chyby a doslova rozpútajú „búrku v čajníku“. Je to v kruhu rodiny, kde si odpustenie musíme trénovať najviac a pamätať, že neexistuje žiadne povýšenie bez odpustenia.
Napokon, odpustenie je priamo spojené s pravou láskou, ako povedal prorok Moroni:

„Ale pravá láska je čistá láska Kristova a vytrvá naveky; a ktokoľvek bude posledného dňa nájdený, že ju má, s tým bude dobre. A preto, milovaní bratia moji, modlite sa k Otcovi z celej sily srdca, aby ste mohli byť naplnení touto láskou, ktorú dáva všetkým, ktorí sú pravými nasledovníkmi Syna jeho, Ježiša Krista; aby ste sa mohli stať synmi Božími; aby sme, keď sa zjaví, boli ako on, lebo ho budeme vidieť takého, aký je; …“[6]

Modlím sa, aby sme boli vždy schopní dosiahnuť odpustenie v našich životoch; ak áno, budeme viac ako Spasiteľ a staneme sa Jeho pravými učeníkmi.

 


[1] Ján 14:27

[2] Odpustenie, Generálna konferencia, október 2005

[3] Numeri 21:5 – 9

[4] Alma 33:20

[5] Pozri NaZ 64:9 – 10

[6]Moroni 7:47 – 48