Obdržanie duchovného vedenia od Pána Ježiša Krista

Posolstvo územného predsedníctva

Elder Paul V Johnson
Starší Paul V. Johnson – Spojené štáty Územný sedemdesiatnik – Prezident územia Európa

Už ste niekedy boli v náročnej situácii a cítili ste, že potrebujete vedenie od Pána?  On vás pozná a umožňuje, aby bolo vedenie dostupné, keď to bude najpotrebnejšie.  Môžeme zväčšiť naše šance na vycítenie a porozumenie Jeho vedenia.

Máme vedenie, ktoré je nám dostupné skrze mnohé spôsoby.  Máme prístup k svätým písmam a slovám žijúcich prorokov a apoštolov.  Dostávame vedenie od ďalších vedúcich a tých, ktorí sú nám blízki.  Vedenie tiež môže prísť skrze sny, vízie alebo navštívenia, ale väčšina priamej inšpirácie, ktorú dostávame, prichádza skrze tichý, jemný hlas Ducha.  Pán povedal: Budem hovoriť k tvojej mysli a k tvojmu srdcu, prostredníctvom Ducha Svätého... Teraz hľa, toto je duch zjavenia.1 Myšlienky prichádzajú do našej mysle a pocity do nášho srdca.  Duch s nami môže komunikovať skrze myšlienky a pocity.  Ak nie sme pozorní, môžeme prepásť túto formu komunikácie.

Prezident Boyd K. Packer učil: Duch si nevyžaduje našu pozornosť volaním na nás alebo netrasie s nami ťažkou rukou.  Radšej šepká.  Je ako jemné pohladenie, ktoré, ak sme celkom zaujatí niečím iným, nemusíme vôbec pocítiť...


Duch si nevyžaduje našu pozornosť volaním na nás alebo netrasie s nami ťažkou rukou. Radšej šepká. Je ako jemné pohladenie, ktoré, ak sme celkom zaujatí niečím iným, nemusíme vôbec pocítiť...


Občas na nás predsa len bude tlačiť dosť silno na to, aby sme na neho dbali.  Ale ak po väčšinu času nedáme pozor na tento jemný pocit, Duch nás opustí a bude čakať dovtedy, pokiaľ sa nevrátime hľadajúc a načúvajúc...2

Ak inšpirácia od Ducha všeobecne prichádza skrze tiché myšlienky a jemné pocity, ako môžeme zväčšiť našu schopnosť rozpoznať túto inšpiráciu?  Ak by nám niekto niečo šepkal a my by sme mali problém počuť ho, prirodzene by sme sa snažili zmenšiť iný hluk, ktorý by prekážal tomuto šepkaniu, a tiež by sme sa snažili dostať bližšie k človeku, ktorý nám niečo šepká.

V našom živote sú veci, ktoré vytvárajú duchovný „hluk“ a môžu prekážať našej schopnosti porozumieť alebo dokonca vycítiť inšpiráciu od Ducha.  Veľa z médií, ktoré sú dnes dostupné, nie sú povznášajúce a môžu vytvoriť duchovný hluk v našom živote.  Taktiež môžeme byť takí pohltení sociálnymi médiami a byť takí zameraní na naše digitálne zariadenia, že nám môže chýbať tichý čas strávený ďaleko od hluku sveta, ktorý nám pomáha vycítiť inšpiráciu od Pána.  Hriech vytvára duchovný hluk v našom živote.  Pokánie, správne uctievanie sabatného dňa a nájdenie tichého času na štúdium evanjelia, premýšľanie a modlenie sa nás približujú k Pánovi a utišujú hluk sveta.  Toto zväčšuje našu schopnosť vycítiť a porozumieť myšlienkam a pocitom od Ducha Svätého.

Mali by sme si dávať pozor, aby sme sa nesnažili vynútiť vedenie od Pána vo všetkom alebo na ňom trvať.  Starší Dallin H. Oaks učil, že túžba byť vedený Pánom je posilňujúca, ale potrebuje byť sprevádzaná porozumením toho, že náš Nebeský Otec ponecháva mnoho rozhodnutí na našom osobnom výbere.  Takéto robenie osobných rozhodnutí je jedným zo zdrojov rastu ktorý sme určený zakúsiť v smrteľnosti….

Mali by sme veci skúmať v našich mysliach, používajúc deduktívnu moc nášho Stvoriteľa, ktorú nám dal. Potom sa máme modliť o vedenie a konať podľa neho keď ho obdržíme.  Ak neobdržíme vedenie, máme konať podľa nášho najlepšieho vedomia.  Ľudia, ktorí zotrvávajú vo vyhľadávaní vedenia pre veci, v ktorých sa Pán rozhodol, že nás nebude viesť, si môžu vymýšľať odpovede vo svojej vlastnej fantázii alebo zaujatosti alebo aj môžu obdržať odpoveď prostredníctvom média falošného zjavenia.3

Keď žijeme svoj život podľa našich zmlúv a nájdeme spôsoby ako umlčať hluk sveta okolo nás, môžeme jednoduchšie obdržať vedenie od Pána, keď ho ponúkne.

______________________

1 Pozri NaZ 8:2 – 3

2 Boyd K. Packer, The Candle of the Lord, Ensign, január 1983, 53.         

3 Dallin H. Oaks, Our Strengths Can Become Our Downfall, Ensign, október 1994, 13-14.