Náuka a zmluvy: Zjavenia z výšin

Reading and studying the scriptures
Svätí neskorších dní veria, že Náuka a zmluvy je kniha písiem obsahujúca posvätné zjavenia obdržané prorokom Josephom Smithom a ďalšími prorokmi.

Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veria, že Biblia aj Kniha Mormonova sú písma. Svätí neskorších dní veria v dve ďalšie knihy písiem, z ktorých jedna sa nazýva Náuka a zmluvy. Pre Svätých neskorších dní je „Náuka a zmluvy … zbierka božských zjavení a inšpirovaných prehlásení daných pre založenie a správu kráľovstva Božieho na zemi v posledných dňoch“ (úvod k Náuke a zmluvám). Svätí neskorších dní sú vďační za poznanie, že Božie zjavenia ľudstvu neskončili s Bibliou.

Čomu veria členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní o Náuka a zmluvách?

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní bola zorganizovaná 6. apríla 1830 prorokom Josephom Smithom (pozri NaZ 21, záhlavie oddielu). V prvých dňoch Cirkvi sa jej členovia a vedúci stále učili o náuke, určení a organizácii Božej pravej Cirkvi a snažili sa poznať Jeho vôľu. Dejiny počiatku Cirkvi zaznamenávajú: „V týchto počiatočných dňoch Cirkvi bola veľká túžba, aby sme získali slovo Pána na každú tému, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom týkala našej spásy“ (Manuscript History of the Church, zv. A-1, str. 146, josephsmithpapers.org). Väčšinu zjavení v Náuke a zmluvách získal Joseph Smith „ako odpoveď na modlitbu, v čase potreby, a vychádzali zo skutočných životných situácií zahŕňajúc skutočných ľudí“ (úvod k Náuke a zmluvám). Niektoré zjavenia boli prijaté ďalšími prorokmi Cirkvi. Hoci väčšina oddielov v Náuke a zmluvách je zameraná na členov Cirkvi, Svätí neskorších dní veria, že Náuka a zmluvy je zbierkou posolstiev, varovaní a nabádaní na prospech celého ľudstva (úvod k Náuke a zmluvám).

Čo je na Náuke a zmluvách jedinečné?

Na rozdiel od Biblie a Knihy Mormonovej, Náuka a zmluvy nie je prekladom starodávneho písma. Náuka a zmluvy sú jedinečné medzi knihami písiem v tom, že je to Pánov hlas, ktorý je zameraný na ľudí, ktorí žijú teraz, v tom, čo Svätí neskorších dní nazývajú „neskoršie dni“ (pozri Doctrine and Covenants Student Manual, 2nd ed. [Church Educational System manual, 2001], 1–2). Zahŕňa „zásady a postupy týkajúce sa riadenia Cirkvi“ v dnešnej dobe spolu s príkazmi, sľubmi a náukami (Gordon B. Hinckley, „The Order and Will of God“, Ensign, január 1989, 4).

Navyše, mnohé zo zjavení v Náuke a zmluvách obsahujú hlas Pána v prvej osobe. Pánov hlas v Náuke a zmluvách je zároveň súcitný i pevný. Je to varovný hlas pre ľudí na zemi, aby sa pripravili pred druhým príchodom Pána Ježiša Krista (pozri úvod k Náuke a zmluvám). Svätí neskorších dní veria, že Náuka a zmluvy obsahuje „spásne náuky, zásady, ktoré prinesú [ľudstvu] plnosť radosti“ a posvätné zmluvy, „ktoré sú dôležitejšie ako všetky poklady zeme“ (Doctrine and Covenants Student Manual, vii).

Ako sa môžem dozvedieť viac?

Svätí neskorších dní veria, že okrem príchodu Náuky a zmlúv sa uskutočnili mnohé ďalšie zázraky, ktoré boli súčasťou založenia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Ak sa chcete dozvedieť viac o znovuzriadení Cirkvi Ježiša Krista, navštívte PridtekuKristovi.org.