Posolstvo územného predsedníctva

Milujte všetky deti Božie

Všetci sme bratia a sestry, každý z nás je dieťa milujúceho Otca v nebi. Jeho Syn, Pán Ježiš Kristus, pozýva všetkých, aby prišli k Nemu

Starší Torben Engbjerg, Dánsko
Starší Torben Engbjerg, Dánsko Územný sedemdesiatnik Európa – sever

Niekedy sa môže zdať ťažké milovať všetky deti Božie aj v rôznych situáciách po celom svete.  Zažívame príchod nových ľudí a nových kultúr do našej spoločnosti.  Väčšina prichádza hľadať lepšie a bezpečnejšie podmienky.  Tento druh pohybu medzi ľuďmi prebiehal počas celej histórie ľudstva. 

Sme lepší v prijímaní ľudí z iných pomerov ako ľudia pred nami?  Dokážeme dnes lepšie milovať všetky deti Božie bez ohľadu na to, kto sú a aké rozdiely môžu priniesť do našich životov?

„Lebo to je zvesť, ktorú ste počuli od počiatku, aby sme sa milovali.“1 Milovať sa navzájom2 je prikázanie a pre tých, ktorým sa to podarí, je prisľúbené požehnanie: „Kto zachováva Jeho prikázania, zostáva … v ňom. A podľa toho poznávame, že zostáva v nás, to jest podľa Ducha, ktorého nám dal.“ 3

Keďže milujeme všetky deti Božie, bez ohľadu na okolnosti, z ktorých pochádzajú, bez ohľadu na ich slabé alebo silné stránky, bez ohľadu na národnosť, vieru, farbu pleti a pohlavie, máme prísľub, že Duch Pánov v nás bude prebývať.  Iným slovami dar, ktorý nám pomáha stať sa viac podobnými Kristovi a pomáha nám činiť dobro ľuďom okolo nás tak, ako by to urobil On.  Snaha o to pomôže nielen tým, ktorých milujeme, ale požehnáme aj sami seba šťastnejším a plnohodnotnejším životom.  Keď urobíme všetko, čo môžeme, a pokúsime sa milovať všetko, čo sa dá a každého, koho môžeme, On zakročí a pomôže nám dosiahnuť zvyšok4, dokonca až do tej miery, že budeme milovať tých, ktorí sú možno našimi nepriateľmi.

p2

Z písiem vieme, že dokonalá láska vyháňa všetok strach. Ten istý odkaz z písiem nás učí, že ak milujeme druhých tak, ako to robí Spasiteľ, sme plní „pravej lásky, ktorá je láskou večnou …“ a „všetky deti sú pre (Neho) rovnaké“ a On nás všetkých miluje „dokonalou láskou“5.

  To, čo môžeme cítiť z hľadiska rozdielov medzi nami a inými deťmi Božími, je situácia, ktorej čelíme iba počas nášho pozemského života.  Vo večnej perspektíve budú veci iné.  „Človek, … bol stvorený a narodený z nebeských rodičov“6 a všetci sme si boli podobní a oni k nám majú rovnakú lásku, v minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. 

Prostredníctvom uzmierenia Ježiša Krista sa môžeme stať podobnými nášmu Nebeskému Otcovi.  Miluje nás všetkých tak, ako od nás očakáva, že sa budeme milovať navzájom.  

„Keď bol Ježiš na zemi, neustále pomáhal tým, ktorí boli vyčleňovaní, prehliadaní alebo s ktorými sa zle zaobchádzalo.  Ako Jeho nasledovníci musíme robiť to isté! Veríme v slobodu, láskavosť a spravodlivosť pre všetky deti Božie.

Všetci sme bratia a sestry, každý z nás je dieťa milujúceho Otca v nebi. Jeho Syn, Pán Ježiš Kristus, pozýva všetkých, aby prišli k Nemu, čiernych aj bielych, porobených aj slobodných, mužov aj ženy (pozri 2. Nefi 26:33). Každý syn a dcéra Božia si zaslúžia úctu bez ohľadu na ich farbu pleti alebo presvedčenie. Prejavme lásku všetkým Božím deťom.“ 7

„Boh miluje všetky Svoje deti; pozná ich po mene.
Jeho láska je na celom svete rovnaká.
Svoje deti požehnáva jasnými a spravodlivými darmi.
Krásy prírody sú znakom toho, že Mu na nás záleží.
Boh miluje všetky Svoje deti; veľké požehnania posiela.
Sme súčasťou Jeho rodiny a môžeme byť priateľmi.
Jeho láskavosť a starostlivosť mi pomohli vidieť,
ako môžem milovať druhých tak, ako On miluje mňa.“8


1. 1. Jánov 3:11
2. 1. Jánov 3:23
3. 1. Jánov 3:24
4. 2. Nefi 25:23 a 10:24
5. Moroni 8:16 – 17
6. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), s. 335
7. Jesus Said Love Everyone, prezident Russell M. Nelson, The Friend, apríl 2021
8. Slová: Janice Kapp Perryová; hudba: Michael F. Moody