Ľudia sú, aby mohli mať radosť

Územní sedemdesiatnici

Starší K. Roy Tunnicliffe, Veľká Británia
Starší K. Roy Tunnicliffe, Veľká Británia

Vyhlásenie „ľudia sú, aby mohli mať radosť“ [1] by pozmenené mohlo znieť „jediný dôvod vašej existencie je, aby ste mohli obdržať radosť“.

Je to naozaj tak?  Keď dal môj futbalový tím víťazný gól, cítil som radosť!  Viem, že som cítil radosť, keď som sa dozvedel o tom, že prijali moju žiadosť o prácu alebo keď sme mali rodinnú dovolenku.  Sú tieto pocity dôvodom našej existencie?

Nie tak úplne.  Tieto pocity radosti sú skutočné a dôležité, ale sú len odrazom hlbšej a trvalej radosti, ktorú dostávame od nášho Otca v nebi.  Nie každého tím dá víťazný gól.  Nie každý, kto žiada o prácu, ju môže dostať.  Pre iných jednoducho nie je rodinná dovolenka možná.  No každý môže obdržať skutočnú radosť!

Prezident Russell M. Nelson učil: „Pocity radosti majú s našou životnou situáciou spoločného len málo, ale s tým, na čo sa v živote zameriavame, majú spoločné úplne všetko.“ [2]

Profesori Kelly Ogden a Andrew Skinner z BYU napísali: „2. Nefi 2:25 by sa nikdy nemal citovať bez verša 26.  Sú spolu neoddeliteľne spojené ako dva piliere vo veľkom pláne spásy.  Áno, Adam padol, aby ľudia mohli byť, ale ‚Mesiáš prichádza v plnosti času, aby mohol deti ľudské z pádu vykúpi [3] Inými slovami, túto pozemskú skúsenosť máme kvôli pádu Adama a Evy; bolo to týmto spôsobom zámerne navrhnuté, aby sme mohli obdržať radosť; a táto radosť prichádza vďaka milujúcemu Otcovi v nebi a Jeho milovanému Synovi Ježišovi Kristovi.

Otec nás neustále smeruje k Svojmu Synovi – a radosť, ktorá prichádza vďaka tomu, že sa vo svojom živote zameriavame na Ježiša Krista, je skutočná, hlboká a trvalá.  Je to plnosť radosti.

Nasledujú príklady ľudí, ktorí pocítili plnosť radosti, a to dokonca aj uprostred ťažkostí, keď sa zamerali na Spasiteľa.

Lechí a Sárija videli, že ich „radosť bola úplná“ [4] nielen kvôli bezpečnému návratu ich synov, ale aj kvôli istote, že ich Pán vedie skrze Svojho proroka.

Ammón povedal: „Radosť moja je úplná, áno, srdce moje prekypuje radosťou.“ [5] Bolo to kvôli mnohým dušiam, ktoré videl prísť k Ježišovi Kristovi a ktoré sa stali Pánovým ľudom.  Alma mal rovnakú plnosť radosti z tých istých dôvodov. [6]

Aj napriek tomu, že boli Nefi a Lechí uväznení, „boli naplnení onou radosťou, ktorá je nevysloviteľná a plná slávy“, keď počuli Otcov hlas, ktorý ich chválil za ich vieru v Jeho milovaného Syna. [7]

A nakoniec Jákob hovoril o všetkých verných nasledovníkoch Ježiša Krista, Jeho ľude zmluvy, a o radosti, ktorá na nich bude čakať, keď budú žiť podľa evanjelia napriek ťažkostiam, nezdarom, protivenstvu a skúškam.  Učil: „Ale hľa, spravodliví, svätí Svätého Izraelského, tí, ktorí veria v Svätého Izraelského, tí, ktorí vytrpeli kríže sveta a nedbali na potupu jeho, tí zdedia kráľovstvo Božie, ktoré bolo pre nich pripravené od založenia sveta a ich radosť bude úplná naveky.“ [8]

Svedčím, že pravý účel nášho života môže byť naplnený a že všetci z nás môžu obdržať plnosť radosti, keď „sa rozhodneme prijať Nebeského Otca ako svojho Boha“ [9], zameriame sa vo svojom živote na Ježiša Krista, pozveme ostatných, aby sa o Ňom dozvedeli viac, my sami budeme počúvať Jeho hlas, činiť pokánie zo svojich hriechov a pôjdeme stále vpred po ceste zmluvy.

 

Poznámky:

  1. 2. Nefi 2:25
  2. Radosť a duchovné prežitie, prezident Russell M. Nelson, Generálna konferencia október 2016
  3. Ogden a Skinner, Book of Mormon, 1:122 – 123
  4. 1. Nefi 5:7
  5. Alma 26:11 (tiež verše 7, 12 – 31)
  6. Alma 29:13 – 17
  7. Helaman 5:44
  8. 2. Nefi 9:18 (zvýraznenie pridané)
  9. Radosť a duchovné prežitie, prezident Russell M. Nelson, Generálna konferencia október 2016