List od predsedníctve územia – plán územia na rok 2015

List od predsedníctve územia – plán územia na rok 2015

Bratia a sestry,

vážime si toho, že pomáhate budovať kráľovstvo na území Európa.

Pri tom ako pokračujeme v našom cieli zdvojnásobiť aktívne členstvo Cirkvi v Európe, radi by sme sa s vami podelili o plán územia Európa na rok 2015. Chceme vidieť ľudí, ktorí žijú radostne a pripravujú sa na vstup do chrámu, aby obdržali obrady a uzatvárali zmluvy dôležité pre povýšenie svojich rodín. Prajeme si, aby všetci prišli ku Kristovi.

Plán územia sa zameriava na tieto tri jednoduché ciele či výzvy: 1. Priveďte priateľa; 2. Staňte sa duchovne a časne sebestačnými; a 3. Nájdite predka. Pozývame vás, aby ste využili link na tejto stránke a stiahli si kópiu plánu územia Európa na rok 2015. Nachádza sa tu aj link na krátke video ako sa kartička môže používať k tomu, aby nám pomohla dosiahnuť naše ciele. Prosíme, využite možnosť s modlitbou prejsť tento plán, stanoviť si ciele pre seba a svoju rodinu a potom aktívne pracovať spolu s nami na uskutočnení Pánovej vízie pre túto časť Jeho vinice.

Prive ďte priate ľa Sta ňte sa duchovne a časne sebesta čn ými N ájdite predka

Svedčíme, že „malými a prostými vecami sa uskutočňujú veci veľké“. Tiež vieme, že oný sľub učinený Starším M. Russellom Ballardom je pravdivý: „Keď sa človek naučí ovládať zásady toho ako si stanoviť ciele, tak bude schopný vo veľkej miere rozhodovať o výsledkoch, ktoré dosiahne vo svojom živote. Keď sa budeme spoločne snažiť dosiahnuť tieto ciele, sľubujeme, že ten najočividnejší pokrok sa prejaví v jednotlivých životoch detí Božích.

„mal ými a prost ými vecami sa uskuto čňuj ú veci ve ľk é“. „Ke ď sa človek nau čí ovl áda ť z ásady toho ako si stanovi ť ciele, tak bude schopn ý vo ve ľkej miere rozhodova ť o v ýsledkoch, ktor é dosiahne vo svojom živote.

Ďakujeme vám za vašu nesebeckú službu a oddanosť Spasiteľovi.

Predsedníctvo územia Európa


Odkazy:
Plán pre územie Európa 2015 (PDF)
Kartička (PDF)

		        [brightcove:11454256845078207848-slk-sk]
		        

Stiahnuť video