Kristove dary pre nás

Posolstvo územného predsedníctva

Starší K. Roy Tunnicliffe
Starší K. Roy Tunnicliffe Územný sedemdesiatnik

Na základných školách a cirkevných bohoslužbách sa počas mesiaca december deti obliekajú do županov a uterákov, aby zahrali narodenie Ježiša.  Ich príbeh sa zvyčajne končí tým, ako mudrci nájdu malého Ježiška a odovzdajú Mu svoje dary – zlato, kadidlo a myrhu.

Aké zaujímavé dary to boli!  Zatiaľ čo niektorí veria, že boli skôr praktického charakteru, je pravdepodobnejšie, že boli dané zo symbolických dôvodov.

Tieto tri dary pre Ježiša nie sú len predzvesťou Jeho budúceho života, ale boli tiež oznámením darov, ktoré Spasiteľ dá nám skrze Svoje poslanie a zmiernu obeť.

Traja mudrci na ceste k Ježišovi

Zlato je typickým darom pre kráľov,pretože symbolizuje obdobie kraľovania a príslušníka kráľovskej rodiny.

Zlato nám tiež pripomína, ako Ježiš Kristus poskytol spôsob, ako môžeme byť povýšení.  Všetkým, ktorí nasledujú Ježiša Krista ako učeníci, ktorí uzatvorili zmluvy a vytrvajú do konca, bude daná „koruna spravodlivosti“.  Títo praví Kristovi nasledovníci sú „vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom“. Vskutku, vďaka Ježišovi Kristovi môžeme jedného dňa zdediť tróny, kráľovstvá, kniežatstvá a moci, panstvá, všetky výšiny a hlbiny. Zlato nám pripomína žezlo všetkých darov – povýšenie, ktoré je nám dostupné len skrze Ježiša Krista, Kráľa kráľov.

Kadidlo pochádza zo sladkej živice stromu a používalo sa pri kňazských obradoch, v spaľovaných obetiach a v oleji pre kňazov, ktorí vykonávali pomazanie. Kadidlo poukazuje na Ježiša ako na veľkého Vysokého Kňaza, ale naviac nám pripomína, že je tiež Baránkom Božím – „veľkou a poslednou obeťou…áno, nekonečnou a večnou“.

Kadidlo nám pripomína Spasiteľov dar lásky – lásky, ktorá bola dostatočne mocná na to, aby Ježiš položil Svoj život.  „Nikto nemôže väčšmi milovať…“

V Novom zákone sa myrha zvyčajne spája s balzamovaním a pochovávaním kvôli jej konzervačným vlastnostiam. Medicínske využitia myrhy môžu symbolizovať Kristovu úlohu Majstra lekára a jej využitie pri pochovávaní môže symbolizovať „horký kalich“, ktorý vypil, keď trpel za naše hriechy.

Myrha nám tiež pomáha pamätať si, že Ježiš Kristus „prelom[il] putá smrti“.Ježiš nám dal dar vzkriesenia.  Dobrovoľne zomrel a opäť prijal Svoj život, aby sme tak mohli urobiť aj my.  Suché kosti mŕtvych, ktoré videl Ezechiel, jedného dňa vyjdú ako žijúce duše.

Mudrci s darmi

Vzhľadom k Spasiteľovej nesebeckej a láskavej povahe by nemalo byť pre nás prekvapením, že tieto dary darované Ježišovi ako malému dieťaťu boli posvätené pre naše dobro, darované späť nám a sú symbolickou pripomienkou niektorých z najvzácnejších darov, ktoré Spasiteľ dáva ľudstvu.

V oddiely 88 Náuky a zmlúv je nám daná rada:


Lebo čo prospeje človeku, ak mu je udelený dar, a on ten dar neprijíma? Hľa, neraduje sa z toho, čo je mu dané, ani sa neraduje z toho, kto je darcom daru.


Asi jeden z najväčších darov, aký môžeme toto vianočné obdobie dať nášmu Spasiteľovi je pamätať si, vážiť si a skutočne prijať Jeho dary pre nás.

Môžeme sa potom snažiť oboznámiť s týmito darmi druhých.

Svedčím, že Ježiš Kristus je Syn Boží, veľký Emmanuel a darca všetkých dobrých darov.