Kniha Mormonova, starodávne písmo: Kto ju napísal a ako bola preložená?

Kniha Mormonova obsahuje záznamy starodávnych prorokov. Učí o viere v Ježiša Krista.
Kniha Mormonova obsahuje záznamy starodávnych prorokov. Učí o viere v Ježiša Krista.

O čom je Kniha Mormonova?

Kniha Mormonova je posvätný záznam, ktorý Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní považuje za písmo spolu s Bibliou. Jej príchod bol nevyhnutnou súčasťou histórie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.   Kniha Mormonova je o histórii dvoch veľkých civilizácií ľudstva, ktoré žili v starodávnej Amerike. Jedna z týchto civilizácií odišla do Amerík z Jeruzalema v roku 600 p.n.l. a druhá odišla z Blízkeho východu oveľa skôr (pozri úvod ku Knihe Mormonovej).

Kniha Mormonova zaznamenáva časti spoločenských a politických dejín týchto dvoch civilizácií. Čo je však ešte dôležitejšie, Kniha Mormonova je o Božom jednaní s týmito starodávnymi ľuďmi a svedčí o Božej láske a milosrdenstve voči všetkým Jeho deťom. Svätí neskorších dní veria, že Kniha Mormonova obsahuje plnosť evanjelia Ježiša Krista (pozri Joseph Smith – Životopis 1:34). Najväčšia udalosť zaznamenaná v tejto knihe je opis návštevy Ježiša Krista v Amerikách po Jeho smrti a vzkriesení.

Kto napísal Knihu Mormonovu?

Svätí neskorších dní veria, že Kniha Mormonova obsahuje časti záznamov napísaných mnohými starovekými prorokmi (pozri „A Brief Explanation about the Book of Mormon“). Títo proroci vyryli svoje záznamy na zlaté dosky. Ich záznamy boli zostavené a skrátené do kratšieho záznamu prorokom dejepiscom menom Mormon. Kniha Mormonova nesie jeho meno. Po smrti Mormona, jeho syn, Moroni, dokončil záznam a uložil dosky do zeme, aby ich ochránil.

Odkiaľ pochádza Kniha Mormonova?

23. decembra 1805, stáročia po smrti Mormona a Moroniho, sa stala ďalšia kľúčová udalosť v histórii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, keď sa narodil chlapec menom Joseph Smith. Keď mal Joseph 17 rokov, po jeho modlitbe sa mu zjavil vtedy už anjel Moroni (pozri Joseph Smith – Životopis 1:27 – 33). Moroni Josephovi povedal, že starý záznam, ktorý on a jeho otec zostavili, bol napísaný na zlatých doskách a je pochovaný v kopci blízko jeho domu na newyorskom vidieku. Moroni tiež Josephovi povedal, že Boh má pre Josepha zvláštne poslanie, ktoré má vykonať, že Joseph má získať dosky a že Boh pripravil cestu pre ich preloženie.

Akú úlohu hrá Kniha Mormonova v histórii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní?

Preklad Knihy Mormonovej bol skutočne zázračnou udalosťou v histórii Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Joseph Smith, chudobný farmár, mal veľmi málo formálneho vzdelania. Chýbala mu schopnosť, aby sám preložil záznam, takže potreboval božskú pomoc.

Aby pomohol Jozefovi v dôležitej úlohe prekladať posvätné písmo, Boh pripravil nástroje. Dva z týchto nástrojov sa nazývali urím a tummím – dvojica špeciálnych kameňov alebo „prekladateľov“, ktoré Joseph našiel zakopané spolu s doskami (pozri Joseph Smith – Životopis 1:35). Podobné nástroje používali proroci v Starom zákone (pozri Exodus 28:30). Joseph použil tieto kamene na preklad a diktovanie záznamu zapisovateľom. Joseph tiež použil iný kameň, nazývaný videcký kameň, ktorý pomohol pri preklade. Svedčil, že bol schopný preložiť túto knihu len „darom a mocou Boha“ („Book of Mormon Translation,“ Gospel Topics, churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics).

Kniha Mormonova je dnes preložená z angličtiny do viac ako 100 jazykov (pozri „Book of Mormon in 110 Languages“, Ensign, máj 2015, 137). Pomohla miliónom ľudí po celom svete priblížiť sa k Ježišovi Kristovi a dozvedieť sa o Jeho evanjeliu.

Ako sa môžem dozvedieť viac?

Kniha Mormonova je o viere, pokání a hľadaní skutočného šťastia. Kniha Mormonova je tiež o Božej láske ku všetkým Jeho deťom, vrátane vás. Ak sa chcete dozvedieť viac o Knihe Mormonovej a požiadať o bezplatnú kópiu, navštívte stránku pridtekukristovi.org.