Kniha Mormonova, starodávne písmo: Kto ju napísal a ako bola preložená?

Kniha Mormonova obsahuje záznamy starodávnych prorokov. Učí o viere v Ježiša Krista.
Kniha Mormonova obsahuje záznamy starodávnych prorokov. Učí o viere v Ježiša Krista.

O čom je Kniha Mormonova?

Kniha Mormonova je posvätný záznam, ktorý mormoni alebo Svätí neskorších dní považujú za písmo spolu s Bibliou. Jej príchod bol neodmysliteľnou súčasťou mormonských dejín. Kniha Mormonova je o histórii dvoch veľkých civilizácií ľudstva, ktoré žili v starodávnej Amerike. Jedna z týchto civilizácií odišla do Ameriky z Jeruzalema v roku 600 p.n.l. a druhá odišla z Blízkeho východu oveľa skôr (pozri introduction to the Book of Mormon).

Kniha Mormonova zaznamenáva časti spoločenských a politických dejín týchto dvoch civilizácií. Čo je ešte dôležitejšie, Kniha Mormonova je o Božom jednaní s týmito ľuďmi a svedčí o Božej láske a milosrdenstve voči všetkým Svojim deťom. Mormoni veria, že Kniha Mormonova obsahuje plnosť evanjelia Ježiša Krista (pozri Joseph Smith – Životopis 1:34). Najväčšia udalosť zaznamenaná v tejto knihe je opis návštevy Ježiša Krista v Amerike po Jeho smrti a vzkriesení.

Kto napísal Knihu Mormonovu?

Svätí neskorších dní veria, že Kniha Mormonova obsahuje časti záznamov napísaných mnohými starovekými prorokmi (pozri „A Brief Explanation about the Book of Mormon“). Títo proroci vyryli svoje záznamy na zlaté dosky. Ich záznamy boli zostavené a skrátené do kratšieho záznamu prorokom dejepiscom menom Mormon. Kniha Mormonova nesie jeho meno. Po smrti Mormona, jeho syn, Moroni, dokončil záznam a uložil dosky do zeme, aby ich ochránil.

Odkiaľ pochádza Kniha Mormonova?

23. decembra 1805, stáročia po smrti Mormona a Moroniho, sa stala ďalšia kľúčová udalosť v mornonskych dejinách, keď sa narodil chlapec menom Joseph Smith. Keď mal Joseph 17 rokov, zjavil sa mu počas modlitby anjel Moroni (pozri Joseph Smith – Životopis 1:27 – 33). Moroni Josephovi povedal, že starý záznam, ktorý on a jeho otec dokončili, bol napísaný na zlatých doskách a je pochovaný v kopci pri jeho dome na New Yorkskom vidieku. Moroni tiež Josephovi povedal, že Boh má pre Josepha zvláštne poslanie, ktoré má vykonať, aby Joseph získal dosky a že Boh pripravil cestu pre ich preloženie.

Akú úlohu zohráva Kniha Mormonova v mormonských dejinách?

Preklad Knihy Mormonovej bol skutočne zázračnou udalosťou v mormonských dejinách. Joseph Smith, chudobný farmár, mal veľmi málo formálneho vzdelania. Chýbala mu schopnosť, aby sám preložil záznam, takže potreboval božskú pomoc.

Aby pomohol Jozefovi v dôležitej úlohe prekladať posvätné písmo, Boh pripravil nástroje. Dva z týchto nástrojov sa nazývali urím a tummím – dvojica špeciálnych kameňov alebo „prekladateľov“, ktoré Joseph našiel zakopané spolu s doskami (pozri Joseph Smith – Životopis 1:35). Podobné nástroje používali proroci v Starom zákone (pozri Exodus 28:30). Joseph použil tieto kamene na preklad a diktovanie záznamu zapisovateľom. Joseph tiež použil iný kameň, nazývaný videcký kameň, ktorý pomohol pri preklade. Svedčil, že bol schopný preložiť túto knihu len „darom a mocou Boha“ („Book of Mormon Translation,“ Gospel Topics, topics.lds.org).

Kniha Mormonova je dnes preložená z angličtiny do viac ako 100 jazykov (pozri „Book of Mormon in 110 Languages“, Ensign, máj 2015, 137). Pomohla miliónom ľudí po celom svete priblížiť sa k Ježišovi Kristovi a dozvedieť sa o Jeho evanjeliu.

Ako sa môžem dozvedieť viac?

Kniha Mormonova je o viere, pokání a hľadaní skutočného šťastia. Kniha Mormonova je tiež o Božej láske ku všetkým Jeho deťom, vrátane vás. Ak sa chcete dozvedieť viac o Knihe Mormonovej a požiadať o bezplatnú kópiu, navštívte stránku mormon.org.