Genealógia a rodinná história: Spojenie s minulosťou

Zistite viac o tom, prečo členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní stavajú chrámy

Vyhľadávanie rodinnej histórie pomáha mnohým cítiť spojenie so svojimi predkami. Prečo robia Svätí neskorších dní rodinnú históriu a chrámovú prácu.
Vyhľadávanie rodinnej histórie pomáha mnohým cítiť spojenie so svojimi predkami. Prečo robia Svätí neskorších dní rodinnú históriu a chrámovú prácu.

Pre členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní je rodina dôležitejšia než čokoľvek iné! Svätí neskorších dní veria, že rodiny môžu trvať na večnosť. To znamená, že naše rodiny zahŕňajú nielen tých, ktorí žijú tu na zemi s nami, ale aj starých rodičov, predkov a ďalších členov rodiny, ktorí odišli pred nami.  Starší Quentin L. Cook z Kvóra dvanástich apoštolov učil: „Plán nášho [Nebeského] Otca je o rodinách, symbolizovaných veľkým stromom. Aby mohol strom žiť a rásť, potrebuje aj korene a vetvy. Rovnako musíme byť prepojení s našimi koreňmi – našimi rodičmi, starými rodičmi a ďalšími predkami – a našimi vetvami – našimi deťmi, vnúčatami a ďalšími potomkami“ („Our Father’s Plan Is about Families“ [príhovor na RootsTech Family Discovery Day, 14. február 2015], (churchofjesuschrist.org). Čítajte ďalej, aby ste sa dozvedeli viac o tom, čomu Svätí neskorších dní veria ohľadom práce na rodinnej histórii a o tom, ako je rodinná história spojená s budovaním chrámov.

Prečo je práca na rodinnej histórii taká dôležitá pre členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní?

Keď bol Joseph Smith, zakladajúci prorok Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, mladý muž, pri modlitbe sa mu zjavil pri posteli anjel menom Moroni. Anjel Moroni citoval Josephovi niekoľko veršov z písiem, s malými obmenami, z biblickej knihy Malachiáša (pozri Joseph Smith – Životopis 1:28 – 39). Moroni Josephovi povedal:

„Hľa, zjavím vám Kňazstvo rukou Eliáša, proroka, pred príchodom veľkého a hrozného dňa Pánovho.

. . . A on zasadí do sŕdc detí prísľuby učinené otcom a srdcia detí sa obrátia k ich otcom. Keby tomu tak nebolo, celá zem by bola úplne spustošená pri jeho príchode“ (Joseph Smith – Životopis 1:38 – 39).

Svätí neskorších dní veria, že tak ako učil Moroni Josepha Smitha, „srdcia detí“ musia byť obrátené k ich otcom, alebo k predkom, aby sa pripravili na druhý príchod Pána Ježiša Krista na zem. Jedným zo spôsobov, ktorými členovia Cirkvi „obrátia svoje srdcia“ k svojim predkom, je účasť na rodinnej histórii a genealogickej práci (pozri David A. Bednar, „The Hearts of the Children Shall Turn“, Ensign alebo Liahona, november 2011, 24 – 27). Mnohí ľudia môžu svedčiť o duchu lásky, ktorú cítia k svojim rodinným príslušníkom, keď robia rodinnú históriu a genealógiu. Ako súčasť práce na rodinnej histórii zhromažďujú Svätí neskorších dní mená zosnulých rodinných príslušníkov, aby sa za nich mohli vykonať obrady. Svätí neskorších dní veria, že vo svätých chrámoch môžeme byť spečatení alebo spojení s našimi rodinnými príslušníkmi, žijúcimi aj zosnulými, aby rodiny mohli pokračovať aj po smrti.

Čo sa deje vnútri chrámov?

Svätí neskorších dní veria, že na to, aby sme sa potom, ako zomrieme, vrátili k životu s naším Nebeským Otcom, musíme dokončiť určité obrady – vrátane krstu a prijatia daru Ducha Svätého – v dobe, kedy sme tu na zemi (pozri True to the Faith [2004], 109 – 110). Mnohé z Božích detí však nemali príležitosť prijať evanjelium Ježiša Krista a prijať tieto spásne obrady počas svojho života.

Svätí neskorších dní veria, že keď zomrieme, naďalej žijeme ako duchovia a že kázanie evanjelia Ježiša Krista pokračuje v duchovnom svete (pozri NaZ 138). Mnohé z Božích detí v duchovnom svete prijmú evanjelium, a títo ľudia si želajú, aby sme za nich vykonali obrady ako je krst (pozri Introduction to Family History Student Manual [2012], 83). Svätí neskorších dní veria, že Boh prikázal členom Svojej Cirkvi postaviť chrámy ako miesta, kde môžu dokončiť spásne obrady v mene svojich zosnulých rodinných príslušníkov. Svätí neskorších dní veria, že nikto nebude nútený prijať tieto obrady (pozri Introduction to Family History Student Manual, 9).

Ako sa môžem dozvedieť viac?

Mnohí Svätí neskorších dní skúmajú svoju rodinnú históriu, aby mohli v chráme vykonať obrady za svojich rodinných príslušníkov. Chrámy Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sú sväté miesta, kde sú rodiny spojené na večnosť a sú vykonávané posvätné, spásne obrady. Vytvorte si vlastný bezplatný rodokmeň na FamilySearch.org alebo získajte viac informácií o chrámoch Svätých neskorších dní navštívením stránky pridtekukristovi.org.