Evanjelium je pre celé ľudstvo

Ježiš Kristus
Starší Mark A. Dundon, sedemdesiatnik
Starší Mark A. Dundon, Veľká Británia Územný sedemdesiatnik územia Európa – sever

195 krajín na 7 kontinentoch, viac ako 7 000 rozličných jazykov a 7,9 miliárd ľudí – žijeme v úžasne bohatom a rozmanitom svete. Na každej úrovni, naprieč každým národom a dokonca aj v každej individuálnej rodine existuje nespočetne veľa tradícií a kultúr. Skutočne je to zázrak. Sme bohatí v rozmanitosti a je to skvelé!

Sociálne normy sa čoraz viac vzďaľujú od východiskových zásad evanjelia Ježiša Krista, ktoré poznáme a ktorému rozumieme prostredníctvom jeho znovuzriadenia v týchto neskorších dňoch. Napriek tomu existuje stála, trvalá, neochvejná pravda a či už jej tak rozumieme alebo ju rozoznávame, nikdy sa nezmení. Tou je, že každý muž, žena a dieťa, ktorí kedy žili, žijú a budú žiť na tejto prekrásnej a rozmanitej zemi, sú deťmi Boha, nášho Nebeského Otca. Že sme tu na tejto zemi, aby sme zažili smrteľnosť za božským účelom, lebo „riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby. … Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril“. (Genesis 1:26 – 27) A my sa máme stať takými ako je samotný Boh: „Povedal som: Bohovia ste, všetci ste synovia Najvyššieho.“ (Žalmy 82:6)

Rodina: prehlásenie svetu tiež oznamuje: „VŠETKY ľudské bytosti – muži i ženy – sú stvorené podľa obrazu Božieho. Každý je milovaným duchovným synom alebo dcérou nebeských rodičov a, ako taký, má božské vlastnosti a určenie.“ Byť v pozícii, kedy poznáme túto pravdu a rozumieme jej, je veľkým privilégiom. Som za ňu vďačný. Neberiem ju za samozrejmosť. Ako mladý chlapec som mal kvôli vtedajším životným skúsenostiam otázky o Božej povahe, o tom, kto to je a ako vyzerá. Navštevoval som miestne cirkvi a tieto otázky kládol duchovným. Kládol som otázky spojené so zmyslom života a prečo sme tu, ak máme trpieť bolesťami a smútkom. Nedostal som uspokojivú odpoveď, ktorá by sa mi zdala byť správna.

Existuje ďalšia božská a stála pravda, že Kristus, náš brat a Spasiteľ, uzmieril priestupky celého ľudstva, za každého jednotlivca bez ohľadu na jeho krajinu pôvodu, rasu alebo vieru. Vzkriesenie a nesmrteľnosť sú darom pre všetky Božie deti, a to bezpodmienečne. Existuje však cena, ktorú treba zaplatiť za božskú moc uzmierenia, za pravé pokánie a aby sme boli oslobodení od bremena hriechu. Sám Spasiteľ to vysvetlil pri Svojom príchode do Amerík:„A nebudete mi už obetovať prelievaním krvi; áno, obete vaše a spaľované obete vaše skončia, lebo nebudem prijímať žiadnu z obetí vašich a zo spaľovaných obetí vašich. A budete mi prinášať ako obeť srdce zlomené a ducha skrúšeného. A kto ku mne príde so srdcom zlomeným a duchom skrúšeným, toho pokrstím ohňom a Duchom Svätým.“ (3. Nefi 9:19 – 20) Keď Alma pokračoval vo svojom príhovore, potvrdil: „Takže, každý, kto činí pokánie a nezatvrdzuje srdce svoje, bude mať nárok na milosrdenstvo skrze Jednorodeného Syna môjho, k odpusteniu hriechov svojich; a títo vojdú do odpočinutia môjho.“ (Alma 12:34) A našťastie vieme z Jákobových učení ohľadom tých, ktorí nemajú príležitosť, aby sa učili, rozumeli a mali svedectvo o Kristovi: „Lebo uzmierenie uspokojuje požiadavky spravodlivosti jeho pre všetkých tých, ktorým nebol daný zákon, a tak sú vyslobodení … a sú znovuzriadení tomu Bohu, ktorý im dal dych, ktorý je Svätý Izraelský.“ (2. Nefi 9:26)

Och, aký je to nádherný dar pre celé ľudstvo! Som zaň vďačný, pretože pravidelne zažívam radosť toho, ktorému je odpustený hriech, a rovnako radosť toho, ktorý bol uzdravený.

Skončím s pripomienkou pozvania, ktoré dostal každý z nás od samotného Spasiteľa: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše; Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké!“ (Matúš 11:28 – 30)