Čomu mormoni veria o Ježišovi Kristovi

Získajte viac informácií o Synovi Božom a Stvoriteľovi sveta

Mormoni veria, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Prišiel na zem, aby nás učil a ukázal nám, ako by sme mali žiť.
Mormoni veria, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Prišiel na zem, aby nás učil a ukázal nám, ako by sme mali žiť.

Premýšľali ste niekedy o tom, čomu mormoni veria o Ježišovi Kristovi? Rovnako ako mnohí ďalší kresťania po celom svete, mormoni, tiež známi ako členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, pozerajú na Ježiša Krista ako na svojho Pána a uctievajú Ho ako svojho Spasiteľa. Mnohé z toho, čomu mormoni veria o Ježišovi Kristovi je podobné iným kresťanským presvedčeniam o Ňom. Mormoni ale veria mnohým čistým a vzácnym pravdám o Spasiteľovi, ktoré sú jedinečné pre Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

Čomu mormoni veria o Ježišovi Kristovi?

Rovnako ako väčšina kresťanov, mormoni veria, že Ježiš Kristus je Syn Boží a Stvoriteľ sveta. Mormoni však majú jedinečnú vieru, že Boh Otec a Ježiš Kristus sú dve odlišné bytosti. Mormoni veria, že Boh a Ježiš Kristus sú úplne zjednotení v Ich dokonalej láske k nám, ale sú dve odlišné bytosti s vlastným dokonalým, osláveným telom (pozri NaZ 130:22).

Mormoni veria, že všetci muži a ženy, ktorí sa kedy narodili, vrátane Ježiša Krista, žili s Bohom ako Jeho duchovné deti pred týmto životom. Boh chcel, aby každý z nás prišiel na zem, aby získal skúsenosti, učil sa a rástol, aby sa stal takým, aký je On. Ale Boh tiež vedel, že všetky Jeho deti budú hrešiť, zomrú a nedosiahnu Jeho slávu. Potrebovali sme Spasiteľa, ktorý by prekonal naše hriechy a nedokonalosti a zmieril nás s Bohom. Mormoni veria, že Ježiš Kristus bol vyvolený, aby bol týmto Spasiteľom už dávno počas nášho predsmrteľného života s Bohom. Jasali sme od radosti, keď nám bol predstavený Boží slávny plán pre Jeho deti (pozri Jób 38:7).

Čomu mormoni veria o smrteľnom živote Ježiša Krista?

Mormoni veria, že Ježiš sa narodil ako dieťa v Betleheme. Ako dieťa Boha Otca a smrteľnej matky, Márie, vyrastal učiac sa o Svojom božskom poslaní a evanjeliu Jeho otca riadok za riadkom, predpis za predpisom (pozri NaZ 98:12). Mormoni veria, že Ježiš Kristus žil dokonalým smrteľným životom, aby nám dal príklad. Stal sa Mesiášom, zasľúbeným Spasiteľom Božieho ľudu, ktorého príchod dávno predtým predpovedali proroci. Písma zaznamenávajú, že učil Svoje evanjelium slovom a skutkom keď „kráčal po cestách Palestíny, uzdravoval chorých, slepým dával vidieť a kriesil mŕtvych“ („Žijúci Kristus – svedectvo apoštolov,” Ensign alebo Liahona, apríl 2000, 2).

Mormoni tiež veria, že Ježiš Kristus počas Svojho uzmierenia veľmi trpel v Getsemanoch a na kríži za hriechy celého ľudstva, aby nám mohol dokonale pomôcť vo všetkých našich trápeniach. Mormoni veria, že Ježiš Kristus zomrel na kríži a bol vzkriesený, aby mohlo byť celé ľudstvo vzkriesené a jedného dňa sa vrátiť a žiť s milujúcim Nebeským Otcom. Ako jediný človek, ktorý kedy žil úplne bez hriechu, bol Spasiteľ dokonalou obetou, baránkom bez vady. Jedinečnou pre Svätých neskorších dní je viera, že po smrti Ježiš Kristus navštívil Svoj ľud v Amerike (pozri Ján 10:16; 3. Nefi 11).

Ako sa môžem stať viac takým ako Ježiš Kristus?

Ježiš Kristus je dokonalým príkladom všetkého, čo je dobré: viera, nádej, láska, cnosť, poznanie, trpezlivosť, pokora, poslušnosť a každáhodná vlastnosť. Mormoni veria, že keď sa snažíme rozvíjať tieto vlastnosti, budeme viac podobnými Ježišovi Kristovi. Môžeme sa naďalej snažiť by viac ako on keď sa často modlíme, činíme pokánie z chýb, ktoré robíme, a vyhľadávame v písmach, aby sme sa dozvedeli viac o Jeho živote.

Viera v Ježiša Krista a nasledovanie Jeho učení je jediným spôsobom, ako nájsť trvalé šťastie. Náš život na zemi nám môže priniesť mnohé skúšky, výzvy a dokonca aj zármutok. Ale ako Spasiteľ sľúbil v Matúšovi 11:28: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čomu mormoni veria o Ježišovi Kristovi a o posilnení vášho osobného vzťahu s Ním, navštívte mormon.org.