Čo máme robiť kvôli Nemu?

Čo máme robiť kvôli Nemu?
Nelson_200x250.jpg

Elder Russell M. Nelson
Z Kvóra Dvanástich apoštolov


Z Kvóra Dvanástich apoštolov

Jedna z najvýznamnejších fráz v písmach sa nachádza v Matúšovi 28:6: „Niet Ho tu, ale vstal.“ Toto vyhlásenie, ktoré odovzdali anjelskí poslovia pri prázdnom hrobe hovorí, že Pán Ježiš Kristus prekonal smrť skrze Svoje uzmierenie a vzkriesenie. Neskôr sa ukázal Svojim apoštolom a prikázal Svojim nasledovníkom, aby celému svetu hlásali ich svedectvo, že On žije.

Ako nasledovníci Pána Ježiša Krista v týchto neskorších dňoch máme tiež povinnosť svedčiť o skutočnosti Spasiteľovho uzmierenia a vzkriesenia.

Toto veľkonočné obdobie nám všetkým dáva osobnú príležitosť, aby sme zistili, čo obetoval, prijali Jeho učenia a delili sa o Jeho radosť.

Zistite, čo obetoval

Zistite, čo obetoval

Počas prvého veľkonočného obdobia pred dvomi tisícmi rokmi Pán trpel nevysloviteľnou agóniou v Getsemanskej záhrade a na kríži, keď na Seba vzal hriechy a bolesti celého ľudstva. Bol zradený jedným zo Svojich priateľov, uväznený, bičovaný, posmievaný a ukrižovaný. 

Sám Spasiteľ učil, že táto veľká obeť má svoj účel:

Lebo hľa, ja, Boh, som vytrpel tieto veci za všetkých, aby oni nemuseli trpieť, ak budú činiť pokánie;

Ale ak nebudú činiť pokánie, musia trpieť rovnako ako Ja.

Utrpenie, ktoré spôsobilo mne, dokonca Bohu, najväčšiemu zo všetkých, že som sa chvel bolesťou a krvácal z každého póru, a trpel v tele i na duchu – a chcel som, aby som nemusel vypiť ten horký kalich a mohol sa stiahnuť –

Avšak, buď sláva Otcovi, a ja som vypil a dokončil som prípravy svoje pre deti ľudské (pozri NaZ 19:16 – 19).

Keď zistíme, skrze cieľavedomé štúdium spojené s modlitbou, aký dopad má Jeho poslanie v smrteľnosti na nás, Duch Svätý nás môže učiť a môže nám dosvedčiť večnú dôležitosť uzmierenia.

Prijmite Jeho učenia

Prijmite Jeho učenia

S porozumením, ktoré prichádza objavením moci Jeho uzmierenia sa môžeme sami seba spýtať, tak ako to učinili Židia v starodávnom Jeruzaleme: „Čo robiť?“ Apoštol Peter im povedal, aby sa dali pokrstiť. „A tí, čo ochotne prijali jeho slová, dali sa pokrstiť“ (pozri Skutky 2:37 – 41). My takisto musíme prijať Spasiteľove učenia.

Naozaj, prijatie Jeho učení – a pomôcť druhým učiniť to isté – je veľké dielo týchto neskorších dní. Toto je dôvod, prečo máme misionárov; toto je dôvod, prečo máme chrámy – aby sme priniesli plnosť požehnaní uzmierenia verným deťom Božím. Toto je dôvod, prečo prijímame svoje povolania od Pána. Keď porozumieme Jeho dobrovoľnému uzmiereniu, všetky bolesti našich obetí budú úplne zatienené hlbokým pocitom vďačnosti, že máme výsadu Mu slúžiť.

Deľte sa o Jeho radosť

Deľte sa o Jeho radosť

Počas Svojej krátkej služby na americkom kontinente si Spasiteľ všimol, že Nefiti zistili, čo obetoval a prijali Jeho učenia, a povedal im: „Požehnaní ste pre vieru svoju. A teraz hľa, radosť moja je úplná“ (3. Nefi 17:20). Keď pri objavovaní moci Spasiteľovho uzmierenia a prijímaní Jeho učení nasledujeme tento vzor, zakúsime radosť, ktorá prichádza, keď sa usilujeme stať sa takými ako On. Keď tak činíme, prirodzene chceme zdieľať našu radosť s tými, ktorých milujeme tým, že ich vyzveme, aby zistili, čo pre nich obetoval, prijali Jeho učenia a delili sa o Jeho radosť.

Podeľte sa o radosť z tohto veľkonočného obdobia a navštívte http://HeLives.mormon.org, kde si môžete pozrieť pôsobivé video a podeliť sa o svoje svedectvo o Spasiteľovi na sociálnych sieťach s použitím hashtagu #BecauseHeLives.

Spolu s anjelskými poslami z obdobia uprostred času prehlasujeme: „Niet Ho tu, lebo vstal.“ On žije. A pretože On žije, aj my môžeme poznať pokoj v tomto svete a večný život vo svete, ktorý príde (pozri NaZ 59:23).