Cirkev povolala troch nových členov Kvóra dvanástich apoštolov

Cirkev povolala troch nových členov Kvóra dvanástich apoštolov

Tri noví členovia Kvóra dvanástich apoštolov – jedného z najvyšších riadiacich orgánov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní – boli oznámení v sobotu na 185. polročnej generálnej konferencii Cirkvi v Salt Lake City v Utahu.

Tri noví apoštoli sú starší Ronald A. Rasband, starší Gary E. Stevenson a starší Dale G. Renlund. Obsadia uvoľnené miesta v Kvóre dvanástich apoštolov po prezidentovi Boydovi K. Packerovi, Staršom L. Tom Perrym, a Richardovi G. Scottovi, ktorí nás opustili v období od minulej generálnej konferencie.

Každý z nich sa prihovorí celosvetovej verejnosti počas konferenčného týždňa, a tiež budú odpovedať na otázky médií v Cirkevnej administratívnej budove v sobotu po popoludňajšom zasadaní konferencie.

Noví členovia Kvóra dvanástich sú povolávaní prezidentom Cirkvi, ktorý obdrží inšpiráciu. Noví členovia Dvanástich môžu byť povolaní z generálnych autorít, ktoré sú staršími vedúcimi Cirkvi a zo všeobecného členstva Cirkvi po celom svete.

Kvórum dvanástich apoštolov je druhým najvyšším predsedajúcim orgánom v riadení Cirkvi. Okrem ich hlavnej zodpovednosti byť zvláštnymi svedkami Ježiša Krista po celom svete, majú apoštoli veľa administratívnych zodpovedností, zatiaľ čo dohliadajú na chod a rozvoj globálnej Cirkvi.

Postupnosť v Kvóre dvanástich apoštolov sa odvíja od dátumu, kedy bol apoštol povolaný, a nie podľa jeho veku. Súčasnými členmi Kvóra dvanástich apoštolov sú:

 • Prezident Russell M. Nelson
 • Starší Dallin H. Oaks
 • Starší M. Russell Ballard
 • Starší Robert D. Hales
 • Starší Jeffrey R. Holland
 • Starší David A. Bednar
 • Starší Quentin L. Cook
 • Starší D. Todd Christofferson
 • Starší Neil L. Andersen
 • starší Ronald A. Rasband
 • starší Gary E. Stevenson
 • ​starší Dale G. Renlund